Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

103/09.05.2017г.                             гр.Варна

 

В     И М Е Т О    Н А     Н А Р О Д А

Апелативен съд   -  Варна                   търговско   отделение

на        девети  май                                                           Година 2017

в  открито   заседание в следния състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:В.Аракелян

ЧЛЕНОВЕ:А.Братанова

                   М.Недева  

 

като разгледа докладваното от съдия Недева в.т.дело № 180   по описа за 2017 година, за да се произнесе, съобрази следното:

          Производството по делото е  с правно основание чл. 25, ал.4 ЗТР.

Образувано е по подадена въззивна жалба от И. ПЕТРОВ К. от гр. Силистра, в качеството му на съдружник и управител на „Принцеса Ана колекшън“ ООД – с. Българка, срещу решение № 6/23.01.2017г., постановено по т.д. № 182/2016 год. по описа на ОС – Силистра, с което е потвърден Отказ № 20161202112700/05.12.2016г. на длъжностното лице по регистрация при ТР към АВп, постановен по Заявление с вх. № 20161202112700 по заявено обстоятелство - вписване на промени в актуалното състояние на дружеството, а именно: заличаване на заявителя И. П К. като съдружник и управител в „Принцеса Ана колекшън“ ООД – с. Българка.

Въззивникът поддържа доводи за неправилност на постановения съдебен акт, като оспорва правните изводи на първостепенния съд досежно начина и предпоставките за връчване на уведомлението по чл. 141, ал. 5 от ТЗ. Поддържа, че предизвестието за напускане е надлежно връчено на дружеството,  входирано е във входящия дневник, а и другият управител, упражнявайки управленските си функции, е следвало да се интересува  за делата на дружеството, в т.ч. да следи движението на всички документи и да се запознае с така входираното предизвестие за напускане.

Съдът, след преценка на доказателствата по делото, намери следното :

Жалбата е подадена в срок от надлежна страна в процеса и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, същата се явява неоснователна, по следните съображения :

 

Заявителят за вписването на промени понастоящем е съдружник и управител в „Принцеса Ана колекшън“ ООД, заедно с Р П А,  също съдружник и управител. Дружеството се представлява от двамата съдружници поотделно. Депозираното заявление обективира искането за вписване на промени по партидата на дружеството, а именно : прекратяване участието на съдружника И.П.К. по реда на чл.125 ал.2 ТЗ и заличаването му като управител на дружеството по реда на чл.141 ал.5 от ТЗ.

Основният въпрос, на който въззивната инстанция следва да отговори, е редовно ли е връчено уведомлението на напускащия съдружник на дружеството, предвид настъпването на твърдените от това правни последици. В тази връзка съдът съобрази :

Волеизявлението по чл.141, ал.5 ТЗ има за адресат – самото ЮЛ и следва да бъде отправено на вписания адрес на управление. По арг. от чл.50, ал.3 ГПК връчването се счита за извършено, ако волеизявлението е прието от всеки служител или работник, който е съгласен да го приеме

Изискването за надлежно уведомяване на дружеството е въведено от законодателя с цел своевременно свикване и провеждане на ОС за разпределение на освободените от напусналия съдружник дялове в дружествения капитал, като тази промяна трябва да намери отражение и в дружествения договор. Предвидената в чл. 125, ал. 2 ТЗ едностранна възможност за напускане на дружеството почива и на разбирането, че напускащият съдружник не може да търпи последиците от бездействието на дружеството във връзка с предприемането на надлежни действия касаещи освобождаването му. Сочената законодателна логика изключва възможността уведомлението на напускащия съдружник и управител да бъде прието от отправящия предизвестието, дори и същия да е овластен по реда на чл.141,ал.2 ТЗ да представлява дружеството. В разглеждания случай упражненото от заявителя право на оттегляне от участие в дружеството имплицитно включва и оттегляне от качеството на представляващ с оглед и тази му функция.

В настоящия случай, отправеното уведомление е адресирано до дружеството и заявителят не е предприемал каквито и да е опити за връчването му на което и да е длъжностно лице по адреса на управление на търговеца. Писменото волеизявление е връчено на лице, съвпадащо с автора му. Заявителят е приел собственото си волеизявление за напускане.

Не променя горния извод и обстоятелството, че заявителят е вписал известието във входящия дневник на дружеството. Разпоредбата на чл. 141, ал.5 ТЗ изисква представянето на доказателства за ефективно връчване на уведомлението на дружеството чрез което и да е длъжностно лице от канцеларията му. От приложеното към процесното заявление предизвестие от 24.08.2016г. не може да се установи кой от името на дружеството-адресат го е получил. Регистрирането на уведомлението /предизвестието/ във входящ дневник на дружеството не отразява подобно връчване, тъй като входирането на документа не е придружено с отбелязване за получаването му от лице, при това различно от заявителя, както и в какво качество това лице е получило уведомлението, полагайки и подпис.

Изложеното по-горе обуславя извода, че не са налице елементите от фактическия състав за едностранно прекратяване на членственото правоотношение. Постановеното в идентичен смисъл решение на СОС следва да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

Водим от горното, съдът

 

Р    Е    Ш    И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 6/23.01.2017г., постановено по т.д. № 182/2016 год. по описа на ОС – Силистра.

РЕШЕНИЕТО е окончателно.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ: