ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 245                                    03.04.2015 год.                                          Град Варна

 

Апелативен съд                                                  Търговско отделение

На 03-и април                                                   Година 2015год.

В    закрито заседание в следния състав:

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: З* З*

                                          ЧЛЕНОВЕ:  Р* С*       

                                                                    П* Х*

Като разгледа докладваното от Р.С* в. търговско    дело № 181- по описа за 2015 година. и за да се произнесе, съобрази следното:

          Производството е по чл. 274 вр. чл. 278 от ГПК.

Производството е образувано по частна жалба на Х.С.Г. и К.Г., съдружници във „Варна инвестмътс”ООД, чрез пълномощникът си адв.Й.С. ***, против определение на ВОС № 687 от 19.02.2015год., постановено  по ч.т.д. № 282/2015 г. на ВОС. С обжалваното определение е оставено без уважение подадената от жалбоподателите молба вх.№ 5551/18.02.2015год., за спиране на вписването в Търговския регистър, воден в АВп, по партидата на „Варна инвестмътс”ООД, гр.Варна, ЕИК 103961464, на обстоятелствата, заявени по заявление В120150217141113, подадено с електронен подпис към ТР АВп.

Считат, че обжалваното определение се явява неправилно като незаконосъобразно и необосновано по изложени съображения, като молят съдебният акт да бъде отменен и след произнасяне по същество на молбата, съдът да постанови спиране на регистърното производство.

По жалбата съдът съобрази следното:

Частната жалба е подадена в срок. При разглеждането й по същество, съдът съобрази следното:

Обжалваното определение, е постановено в производство по чл.536 ал.1 ГПК, вр.с чл.19 ал.5 от ЗТР.

Съобразно чл.19 ал.5 ЗТР, регистърнато производство пред АВп се спира, въз основа на акт на съда, на основание чл.536 ГПК.

Съобразно разпоредбата на чл. 536 ал.3 ГПК, определението на съда  за спиране на охранителното производство подлежи на обжалване по реда на глава двадесет и първа-т.е. по реда на обжалване на определенията.

Следователно, предвидена е възможност за обжалване само на актовете, с които се спира охранителното производство.

Съдът счита, че определението, с което е отказано спиране на охранителното производство, не може да бъде обжалвано с частна жалба и и по реда на чл.274 ал.1 ГПК.

Това е така, тъй като определението не прегражда по-нататъшното развитие на делото-т.1: Това е така също, понеже не попада в категорията на обявените от закона изрично обжалваеми определения-т.2 от чл.274 ал.1 ГПК.

Следователно, не е предвидена възможност, за осъществяване на инстанционен контрол на определението с което е отказано спиране на охранителното производство. Този извод води до недопустимост на частната жалба, с която настоящата инстанция е сезирана, поради което същата следва да бъде оставена без разглеждане, а образуваното производство по нея, следва да бъде прекратено. 

          По изложените съображения Варненският апелативен съд

 

                                                     О П Р Е Д Е Л И :

 

          ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като  недопустима подадената частна жалба от Х.С.Г. и К.Г., съдружници във „Варна инвестмътс”ООД, чрез пълномощникът си адв.Й.С. ***, против определение на ВОС № 687 от 19.02.2015год., постановено  по ч.т.д. № 282/2015 г. на Варненски окръжен съд, с което е е оставена без уважение подадената от жалбоподателите молба вх.№ 5551/18.02.2015год., за спиране на вписването в Търговския регистър, воден в АВп, по партидата на „Варна инвестмътс”ООД, гр.Варна, ЕИК 103961464, на обстоятелствата, заявени по заявление В1 20150217141113.

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.т.д. № 181/2015год. по описа на ВАпС.

Определението е окончателно.

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ:                        ЧЛЕНОВЕ: 1.                    2.