Р Е Ш Е Н И Е

№    166/ 16.06.2014 г.,  гр.Варна

        В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН  СЪД  - Търговско отделение в публичното заседание на 14.05.2014 г. в  състав:

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:МАРА ХРИСТОВА        

ЧЛЕНОВЕ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ 

          ПЕТЯ ХОРОЗОВА  

при секретаря Д.Ч.,  като разгледа докладваното от съдия Р. СЛАВОВ  в.т.дело № 182 по описа за  2014  год., за да се произнесе с решение, съобрази следното:

Производството е по реда на чл.258 и сл. от ГПК.

         Производството е образувано по жалба на „Т.-С.-К.  99”АД гр.Добрич, предсталявано от изп. директор К. И. П. чрез пълномощник, срещу решение № 27 от 14.02.2014год. постановено по т.д.№ 234/2013год.,  в частта с която Добричкият окръжен съд е отменил решение на общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 05.09.2013год., взето по т.2 от дневния ред, с която е взето решение  за избор на нов състав на СД, на основание чл.74 ТЗ.

 Недоволно от решението е останало „Т.-С.-К.  99”АД гр.Добрич което го обжалва в посочената част,  като счита решението за неправилно и иска неговата отмяна и отхвърляне на исковите претенции. Навеждат се доводи, че решението на СД за свикване на ОСА не може да бъде обект на контрол в производството по чл.74 ТЗ, тъй като същото е извън границите на съдебния контрол.

Въззиваемият К.Г.К., чрез писмен отговор на процесуален представител счита жалбата за неоснователна.

В съдебно заседание жалбата се поддържа, съответно оспорва чрез процесуални представители, както и чрез писмени бележки на представителя на въззиваемия К..

След като се съобрази с доказателствата по делото и взе предвид становищата на спорещите страни, Варненският апелативен съд съобрази следното, относно обжалваната част от решението: 

Предявен е иск с правно основание чл.74  ал.1 ТЗ.

С исковата молба на К.Г.К., Д.Г.Д., Й.П.И. и Т.С.Т.  срещу „Т.-С.-К.  99”АД гр.Добрич представлявано от К. И. П. -изпълнителен директор е предявен иск с правно основание чл. 74 ал.1 от ТЗ, за отмяна на решение на общото събрание на акционерите на „Т.-С.-К.  99”АД гр.Добрич проведено на 05.09.2013год., взето по т.2 от дневния ред, в частта й с която е взето решение  за избор на нов състав на СД. Считат, че обжалваното решение в тази му част е незаконосъобразно, тъй като е взето в нарушение на чл.238 ал.4 ТЗ.

         Това е така, тъй като СД не е имал необходимия кворум, за да предложи на ОС избор на предложения от него нов състав на СД, защото двама от досегашните членове –К. И. П. и К. Г. П. са съпрузи и се явяват свързани лица и заинтересовани от поставения за разглеждане въпрос.  При това положение, при изключване гласовете на двамата и само с гласа на останалия член К. К., поради липса на кворум, не е могло да се вземе решение от СД за предлагане на ОС избора на нов състав на СД. Освен това, съпрузите К. П. и К. П. се явяват свързани лица и с предложения нов член на СД Д. М. С., поради което са заинтересовани и от нейния избор.

         Ответното дружество, чрез процесуален представител оспорва иска като неоснователен.

Съдът съобрази следното:

Не се оспорва легитимацията на ищците в производството по чл.74 ТЗ, както и редовността на проведеното общо събрание.

При разглеждане на иска по същество,  съдът взе в предвид следното:

Представен е Протокол № 02/03.07.2013год. от проведено заседание на СД на „Т.-С.-К.-99”АД гр.Добрич, на което са присъствали членовете: К. И. П., К. Г. К. и К. Г. П..  На заседанието на СД е взето решение за провеждане на извънредно ОСА на 05.09.2013год.,  като по т.2 по предложения дневен ред е избор на СД.  Видно от представения протокол от проведеното на 05.09.2013год. извънредно ОСА, по т.2 е взето следното решение: Избира СД в състав: инж.К. И. П.,  К. Г. К. и Д. М. С..

За да отмени взетото решение по т.2 от извънредното ОСА, съдът е посочил, че същото се явява незаконосъобразно, поради нарушение на чл.238 ал.4 ТЗ.  Съдът е обосновал посочения извод с обстоятелството, че досегашния СД не е имал необходимия кворум, за да предложи на ОСА избор на нов СД в предложения състав, тъй като всички досегашни членове са заинтересовани от поставения за разглеждане въпрос. К. И. П. и К. Г. К. се явявали заинтересовани лица, тъй като присъствали в състава на досегашния и на предложения нов СД. К. Г. П. също е заинтересуван от избора на новия СД, тъй като е съпруг на К. И. П..

Горните изводи не могат да бъдат споделени.

Предявеният иск е с правно основание чл.74 ТЗ и има за предмет отмяна на решение на ОС, когато то противоречи на повелителните разпоредби на закона, или на учредителния договор на дружеството.

Следователно, не е предвидена възможност за съдебен контрол на взетите решения на съвета на директорите, респективно и на решението на СД за свикване на 05.09.2013год. на извънредно ОС при определен дневен ред.

Освен това, чл.238 ал.4 ТЗ е неприложима за взетите решения на СД и поради следното:

Целта на цитираната норма е да предотвратява противоречие между интересите на член на СД и интересите на дружеството, което в случая не е налице, тъй като не засяга негови имуществени права и задължения.

 В подкрепа на извода за неприложимост на чл.238 ал.4 ТЗ е и следното:

Съобразно чл.233 ал.3 ТЗ, членовете могат да бъдат преизбирани без ограничение. А ако се приеме, че чл.238 ал.4 ТЗ е приложима и за предложения за проекто-състав на членовете на СД, това означава, че членовете на  действащия СД, които определят дневния ред на ОСА, да не могат да гласуват за нов проекто състав на съвет на директорите, поради своето бъдещо участие в него.  Това от една страна би блокирало дейността на СД поради липса на кворум /както е приел окръжния съд/,  от друга, както се посочи, чл.233 ал.3 ТЗ не предвижда ограничения при преизбиране на членовете на СД.

В допълнение следва да се отбележи също, че предложения дневен ред, както и проекто състава на новия съвет на директорите не обвързва събранието и не ограничава  възможността да се изберат други членове на СД.

С оглед на гореизложеното, следва да се направи извод, че не се установява твърдяната незаконосъобразност при вземане на решение по  т.2 от ОСА на „Т.-С.-К.-99”АД гр.Добрич, проведено на 05.09.2013год. Искът се явява неоснователен и следва да се отхвърли, а решението в обжалваната част-отменено.

С оглед неоснователността на иска и на основание чл.78 ал.3 ГПК, ищците дължат сумата от 166,67лв. –допълнителни разноски за първата инстанция, и 25 лв.-държавна такса за въззивното обжалване.

По изложените съображения, Варненският апелативен съд                

            

                                      Р Е Ш И

 

ОТМЕНЯ  Решение № 27/14.02.2014год. по описа на Добрички   окръжен съд, постановено по т.д. № 234/2013год., в частта с която съдът е отменил взетото на проведено на 05.09.2013год. извънредно Общо събрание на акционерите на  „Т.-С.-К.-99”АД гр.Добрич, ЕИК 124140862, представлявано от К.  И. П., решение по т.2 от дневния ред за избор на нов СД и в частта с която е осъдил „Т.-С.-К.-99”АД да заплати на К.Г.К. разноски в размер на 210лв. и  ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:

ОТХВЪРЛЯ исковете на К.Г.К., Д.Г.Д., Й.П.И. и Т.С.Т.  срещу „Т.-С.-К.  99”АД гр.Добрич, ЕИК 124140862, представлявано от К.  И. П. с правно основание чл. 74 ал.1 от ТЗ, за отмяна на решение на общото събрание на акционерите на „Т.-С.-К.  99”АД гр.Добрич проведено на 05.09.2013год., взето по т.2 от дневния ред, с което е взето решение  за избор на нов състав на СД, като неоснователни.

ОСЪЖДА солидарно ищците К.Г.К. ЕГН **********, Д.Г.Д. ЕГН **********, Й.П.И. ЕГН ********** и Т.С.Т. ЕГН ********** да заплатят на „Т.-С.-К.  99”АД гр.Добрич, ЕИК 124140862, представлявано от К.  И. П. сумата от 191,67лв. /сто деветдесет и един лева и 67ст./ съдебни разноски, на основание чл.78 ал.3 ГПК.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВКС в едномесечен  срок от съобщението.

 

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:                               ЧЛЕНОВЕ: 1.            

 

 

                                  2.