О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  269

 

                                             гр.Варна, 19.04.2016 г.

 

                                                 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито заседание на деветнадесети април през две хиляди и шестнадесета година в състав :

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:АНЕТА БРАТАНОВА

                                                                    ЧЛЕНОВЕ:НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

                                                                               ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

 

като разгледа  докладваното от съдия Георги Йовчев в.т.д. № 182 по описа на съда  за 2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл.274 и следв. ГПК вр. чл. 129, ал.3 ГПК и е образувано по частна жалба на Й.В.С. *** против определение №613/24.02.2016 г., с което е прекратено производството по т.д.№ 1558/2015 г. по описа на Варненски окръжен съд.

Жалбоподателката излага, че е била единствен участък в проведен търг от синдика на „Фърстлайн Канстръкшън БГ” ЕООД по т.д.1385/2013г. по описа на ВОС, за продажба на вземане на длъжника от „Холидей мениджмънт” ООД в общ размер от 579125.23 лева, при  началната цена на наддаването в размер на 5040 лева. Твърди, че въпреки внасянето на определения задатък, синдикът е заявил, че търгът не е проведен, тъй като не признал документа за внесен задатък. В жалбата са формулирани въпроси относно начина на провеждане на търговете в несъстоятелността и е отправено искане да бъде прогласена за купувач на процесното вземане.

Предявената частна жалба е депозирана в преклузивния срок по чл.275, ал.1 ГПК, от надлежна страна срещу подлежащ на обжалване съдебен акт.

Разгледана по същество, частната жалба е неоснователна по следните съображения:

Производството по т.д.N 1558 по описа за 2015 година на Варненски окръжен съд е образувано по молба на Й.С., в която са наведени твърдения относно опорочаване на процедурата по провеждане на търг за продажба на вземания в производството по несъстоятелност на длъжника „Фърстлайн Канстръкшън БГ” ЕООД по т.д.1385/2013 година по описа на Варненски окръжен съд.

С определение N809/03.12.2015 г., постановено по ч.т.д N832/2015 г. на ВнАС е отменено определение № 3367/02.10.2015 г., с което е било прекратено производството по т.д.№ 1558/2015 нс ВОС и делото е върнато за продължаване на съдопроизводствените действия, с указание до съда да остави производството без движение, като даде на страната ясни и точни указания какви са нередовностите на молбата и подходящ срок за отстраняването на тези нередовности.

В изпълнение на дадените указания, с разпореждане от 29.01.2016 г., първоинстанционният съд е указал на жалбоподателката да изложи всички обстоятелства, обуславящи търсената съдебна защита, да конкретизира искането си към съда /петутима/, както и адресата на молбата, въз основа на която е образувано производството по делото.

За постановения от съда акт, ищецът е бил уведомен на 05.02.2016 г.

Тъй като в дадения едноседмичен срок, изтекъл на 12.02.2016 г.,  разпореждането на съда не е изпълнено, с определение №613/24.02.2016 г., съдът е върнал исковата молба на Й.В.С., поради неотстранени в срок нередовности на същата и е прекратил производството по делото.

Съдът намира, че постановеното първоинстанционно определение е съобразено изцяло с изискванията на закона. Първоинстанционният съд е дал подробни указания на жалбоподателя, за начина по който следва да отстрани констатираните нередовности на исковата молба, като го е предупредил за неблагоприятните за страната последици в случай на неизпълнение в срок – прекратяване на производството по делото.

В срока за отстраняване на нередовностите на исковата молба, изпълнение не е последвало, поради което към датата на постановяване на обжалваното определение, са били налице основания за прекратяване на производството.

С оглед на гореизложеното, съдът намира, че обжалваното определение е правилно и законосъобразно, поради частнната жалба, следва да се остави без уважение.

Воден от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на Й.В.С. *** против определение №613/24.02.2016 г., с което е прекратено производството по т.д.№ 1558/2015 г. по описа на Варненски окръжен съд.

 

 ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                          ЧЛЕНОВЕ: