О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  №200

 

18.04.2017г., гр. Варна

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито съдебно заседание на осемнадесети април хиляди и седемнадесета година, проведено в състав:

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                                  ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                                                                         НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдията Н. ДАМЯНОВА в. ч. т. д. № 182

по описа на ВнАпС за 2017г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 274, ал. 2, изр. 1, пр. 2 ГПК, образувано по частна жалба вх. № 1092/06.03.2017г. на “Юробанк България” АД – гр. София, ЕИК 000694749, подадена чрез адв. Д.М. от САК, срещу разпореждане № 107/15.02.2017г. по в. ч. т. д. № 605/2016 г. по описа на Шуменски окръжен съд, с което е върната подадена от жалбоподателя частна жалба вх. № 46/04.01.2017г. срещу постановеното по същото дело определение № 468 от 28.12.2016г.

Жалбоподателя релевира оплаквания за неправилност на обжалвания съдебен акт. Твърди се, че определение на въззивния съд подлежи на касационно обжалване на основание чл. 274, ал. 1, т. 1 във вр. чл. 280, ал. 2, т. 1 ГПК, тъй като прегражда по – нататъшното развитие на делото, а разпоредбата на чл. 274, ал. 4 ГПК е неприложима. Искането е за отмяна на разпореждането и даването на задължителни указания на въззивния съд за администриране на неправилно върнатата частна жалба.

Частната жалба е подадена в срок, от легитимирано лице, чрез надлежно упълномощен процесуален представител, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, при наличие на правен интерес от обжалването, и е процесуално допустима.

Сезиран е компетентният Варненски апелативен съд, тъй като съгласно чл. 274, ал. 2, предл. 2 -ро ГПК в приложимата редакция след изменението й с § 3 от ЗИД на ГПК, обн. ДВ бр. 50/03.07.2015г., в сила от 07.07.2015г., частна жалба, насочена срещу постановено от окръжен съд, като въззивна инстанция, определение по чл. 274, ал. 1 ГПК, подлежи на разглеждане от съответния апелативен съд.

Ответниците „ Милла“ ООД – гр. Шумен, П.К.Б. и Б.И.Б., на които са редовно връчени преписи от жалбата, не изразяват становище.

Съдът, като обсъди доводите на жалбоподателя във връзка с изложените оплаквания и провери данните по делото, намира частната жалба за неоснователна, като съображенията за това са следните:

 

С определение № 468 от 28.12.2016г., постановено по в. ч. т. д. № 605/2016 г. по описа на Шуменски окръжен съд, е потвърдено определение от 15.11.2016г. по гр. д. № 2350/2016г. по описа на Районен съд – гр. Шумен, с което е върната искова молба на “Юробанк България” АД– гр. София срещу „Милла“ ООД– гр. Шумен, П.К.Б. и Б.И.Б., на основание чл. 129, ал. 3 във вр. чл. 128, т. 2 ГПК– поради неизпълнение на указания за внасяне на държавна такса.

Срещу определението на ШОС е депозирана частна жалба с вх. № 46/04.01.2017г., която е върната с обжалваното разпореждане, на основание чл. 274, ал. 4 във вр. чл. 280, ал. 2, т. 1 ГПК.

Разпореждането е правилно, тъй като определение № 468/28.12.2016г. по в. ч. т. д. № 605/2016 г. по описа на ШОС не подлежи на обжалване.

Нормата на чл. 280, ал. 2, ал. 1 ГПК предвижда двуинстанционен съдебен контрол на споровете по граждански дела, по които цената на иска е до 5 000лв., и по търговски дела, по които цената на иска е до 20 000 лв., а съгласно чл. 274, ал. 4 ГПК не подлежат на обжалване определенията по дела, решението по които не подлежи на касационно обжалване.

Образуваното дело пред ШРС е търговско, тъй като родово компетентният съд е бил сезиран от “Юробанк България” АД с разглеждането на установителни искове по чл. 422 ГПК за установяване същестувуването на парични задължения, произтичащи от абсолютна търговска сделка по чл. 1, т. 7 ТЗ - договор за кредит, за които е била издадена заповед да изпълнение по чл. 417 ГПК. Цената на всеки един от исковете е под 20 000 лв., при което правото на достъп до касационен контрол е изключено.

Поради съвпадение на правни изводи на двете инстанции относно приложимите норми и установените с тях правни последици за допустимост на предприетото обжалване разпореждането следва да бъде потвърдено.

Воден от горното и на основание чл. 278 ГПК, съставът на Варненски апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 107/15.02.2017г. по в. ч. т. д. № 605/2016 г. по описа на Шуменски окръжен съд.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                        ЧЛЕНОВЕ:  1.                      2.