ОПРЕДЕЛЕНИЕ№294

 

Гр.Варна, 27.04. 2018г.

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение в закрито заседание на двадесет и шести април през двехиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  РАДОСЛАВ СЛАВОВ 

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА МАРКОВА

ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

 

           Като разгледа докладваното от съдията Дарина Маркова ч.в.търг.дело № 182 по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.274 ал.1 т.1 от ГПК образувано по частна жалба на „Драгоево“ ЕООД със седалище с.Драгоево, община Велики Преслав и П.Д.А. *** срещу разпореждане № 40 от 06.02.2018г. по ч.търг.дело № 197/17г. по описа на Шуменски ОС, с което е върната подадената от жалбоподателката касационна жалба с което е върната частна жалба вх.№ 436 от 24.01.2018г. срещу постановеното по делото определение № 349 от 10.11.2017г. 

В частната жалба се твърди че А. е узнал да наложеното обезпечение на 02.01.2018г. след получаване на съобщение от ЧСИ, като в него не са посочени срокове за обжалване на определението. Излага че с молба от 18.01.2018г. е поискал от съда препис от определението. Твърди че срокът му за обжалване на определението тече от получаване на определението от окръжен съд Шумен.

Насрещната страна по частната жалба „Евротур – Т“ ЕООД със седалище гр.Етрополе, в срока по чл.276 ал.1 от ГПК не депозирана отговор.

Частната жалба е подадена от надлежна в срока по чл.275 от ГПК и е допустима.

По жалбата, съдът намира следното:

Производството по ч.търг.дело № 197/17г. по описа на ШОС е образувано по молба на „Евротур – Т“ ЕООД за обезпечение на искове, предмет на разглеждане по образувано и висящо пред АС на БТПП ВАД дело № 143/15г. срещу „Драгоево“ ЕООД със седалище с.Драгоево, община Велики Преслав и П.Д.А., приключило с определение № 349 от 10.11.2017г., с което съдът е допуснал налагането на обезпечителни мерки възбрана върху имоти, собственост на дружеството и запор върху банкови сметки с титуляр ответникът А., общо до размера на сумата 25 100лв. Срещу постановеното определение е подадена частна  жалба вх.№ 436 от 24.01.2018г. След дадени от съда указания за представяне на доказателства за спазен срок и представено запорно съобщение по изпълнително дело № 20177740400610 съдът е постановил обжалваното разпореждане, с което е върната подадената частта жалба като просрочена. Съдът е приел, че съобщението от съдебния изпълнител е получено на 12.01.2018г. и срокът за обжалване е изтекъл на 19.01.2018г.

На основание чл.396 ал.1 от ГПК определението на съда по обезпечение на иска може да се обжалва с частна жалба в едноседмичен срок, който за ответника тече от деня, в който му е връчено съобщението за наложената обезпечителна мярка от съдебния изпълнител, от службата по вписванията или от съда в случаите по чл.397 ал.1 т.3 от ГПК.

В настоящия случай с определението по чл.389 от ГПК съдът е допуснал различни обезпечителни мерки срещу различни ответници – обезпечителна мярка възбрана срещу търговското дружество и обезпечителна мярка запор върху банкови сметки срещу ответника физическо лице. Поради което и за всеки от тях се поражда самостоятелно право на обжалване срещу наложената по отношение на всеки от тях обезпечителна мярка. Срокът за обжалване по отношение на всеки от ответниците започва да тече в различен момент – за ответника „Драгоево“ ЕООД – от датата на връчване на съобщението от Службата по вписвания, а за ответника П.А. – от датата на връчване на съобщението от съдебния изпълнител.

Частна жалба срещу определение № 349 от 10.11.2017г., с което е допуснато обезпечение, е подадена на 24.01.2018г. от „Драгоево“ ЕООД. Действително в същата има оплаквания и срещу наложени обезпечителни мерки запор на сметки на физическото лице управител, но проверка на редовността на частната жалба не е извършена от първоинстнационния съд.

Като доказателство за спазен срок за обжалване по чл.396 ал.1 от ГПК е представено само уведомление от ЧСИ до физическото лице А. за наложени спрямо него обезпечителни мерки запор върху банкови сметки. Съобщението е редовно връчено на А. на 12.01.2018г. Доказателства за уведомяване на „Драгоево“ ЕООД от служба по вписванията за наложени обезпечителни мерки възбрана върху собствени на дружеството имоти няма представени.

С оглед на така изложеното, въззивният съд намира че дори и производството по частната жалба вх.№ 436 от 24.01.2018г. да е било оставено без движение, то частна жалба от физическото лице П.Д.А. срещу определението в частта му, с която е допуснато обезпечение чрез налагане на запор върху негови банкови сметки би била просрочена. Но частната жалба на „Драгоево“ ЕООД срещу същото определение, но в частта му, с която е допусната обезпечителна мярка – възбрана върху собствени на дружеството имоти, няма данни по делото да е просрочена, доколкото липсва връчено съобщение за налагане на мерките от съдия по вписванията.

С оглед на изложеното, съдът намира, че частната жалба на „Драгоево“ ЕООД срещу определението е подадена в срок и обжалваното разпореждане за връщането и следва да бъде отменено. В компетентността на разглеждащия жалбата по същество съд е преценката на допустимостта на част от исканията в частната жалба относно определението за налагане на обезпечителна мярка запор върху банкови сметки.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОТМЕНЯВА разпореждане № 40 от 06.02.2018г. по ч.търг.дело № 197/17г. по описа на Шуменски за връщане на „Драгоево“ ЕООД на частна жалба с вх.№ 436 от 24.01.2018г.

ВРЪЩА на Окръжен съд – Шумен частна жалба на  „Драгоево“ ЕООД вх.№ 436 от 24.01.2018г. за администрирането и.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: