О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№   194   /  17.          03.2015 г.

 

Варненски Апелативен съд  -  Търговско отделение в закрито заседание на  горепосочената дата в състав:

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: В* А*

        ЧЛЕНОВЕ: М* Н*

А* Б*

 

Като разгледа докладваното от съдия А. Б* ч.в.т.д.№ 183/2015 година по описа на АС - Варна, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 274 и сл. от ГПК. Образувано е по частна жалба на В.Д.С. *** срещу определение № 3550/09.09.2014г., постановено по т.д.№ 59/2014 год. по описа на ОС – Варна, с което е оставил без разглеждане подадената от същия молба с правно основание чл. 248 ГПК.

Частната жалба (находяща се на л. 5 от т.д. № 762/14 на ВАпС), първоначално е била подадена чрез адв. П* Т*, депозирана чрез факс, респ. е липсвал приложен автентичен екземпляр на същата в оригинал. След оставянето ѝ без движение, страната с молба с вх.№ 2622/26.01.2015г. по вх.рег. на ВОС е представила последваща частна жалба от името на В.Д.С., подадена чрез мл. адв. П. Т* и адв. М. Й.. Приложено е и адвокатско пълномощно.  

След като се запозна с книжата по делото съдът установи следното:

Първоначално депозираната частна жалба от 01.10.2014г. - подадена еднолично от мл. адв. Т*, и към момента не е подписана от надлежно упълномощен адвокат по смисъла на чл. 4 ЗА, с оглед на това, че адв. Т* е вписана като младши адвокат във Варненска адвокатска колегия от дата 03.12.2013г.), като двугодишния период по смисъла на чл. 20, ал. 6 от ЗА не е изтекъл.

От друга страна, частната жалба приложена към молба с вх.№ 2622/26.01.2015г. по вх.рег. на ВОС съдържа доводи за неправилност на определение № 3966 постановено по т.д.№ 59/2014г. на ВОС, който е друг съдебен акт, различен от обжалваното определение № 3550/09.09.2014г., постановено по т.д.№ 59/2014г. на ВОС. Същата не кореспондира с предмета на обжалване по настоящото дело, както в обстоятелствената, така и в петитумната си част. В изпълнение на процедурата по размяна на книжата на ответната страна са изпратени преписи именно от тази частна жалба.

Съгласно разпоредбите на чл. 275, ал. 2, във вр. чл. 259, ал. 2-4, чл. 260, 261, 262 и 274 ГПК, в случай на нередовна частна жалба администриращият съд следва да остави същата без движение до привеждането ѝ в съответствие със законовите изисквания, след което да изпрати същата на по-горестоящия съд за разглеждането ѝ. В правомощията на администриращия съд е в случай на неизправени в срок нередовности, за които съдът е дал необходимите указания за отстраняването им, жалбата да бъде върната на осн. чл. 262, ал. 2, т. 2 ГПК.

Предвид гореизложеното, частната жалба на В.Д.С. *** срещу определение № 3550/09.09.2014г., постановено по т.д.№ 59/2014 год. по описа на ОС – Варна се явява нередовна, поради което образуваното по нея въззивно производство следва да бъде прекратено, а жалбата ведно с т.д.№ 59/2014 год. върнато на Варненския окръжен съд за предприемане необходимите действия по администриране на частната жалба, след което същата евентуално да се изпрати на ВАпС за произнасяне.

Воден от горното, съставът на ВАпС, търговско отделение

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.в.т.д.№ 183/2015 год. по описа на ВАпС.

ВРЪЩА делото на ОС – Варна за предприемане на необходимите действия по администриране на частната жалба.

След изпълнение на горните указания делото да се изпрати обратно на ВАпС за разглеждане на частната жалба.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                    ЧЛЕНОВЕ:          1.

 

                                                                                  2.