Р Е Ш Е Н И Е

№    141/23.05. 2014 год.                           гр.Варна

        В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН  СЪД  - Търговско отделение в публичното заседание на  23.04.2014 г. в  състав:

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗЛАТКА ЗЛАТИЛОВА    

ЧЛЕНОВЕ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ  

          ПЕТЯ ХОРОЗОВА   

 

при секретаря Д.Ч.,  като разгледа докладваното от съдия Р. СЛАВОВ  в.т.дело № 184 по описа за  2013  год., за да се произнесе с решение, съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл.258 и сл.ГПК.

Л.М.Б. в качеството си на синдик по т.д. н. № 1417/2009год. на ВОС на „Х О” ЕООД /в несъстоятелност/, гр.Варна   обжалва решение № 1 500/24.10.2012 год. по т.д.№ 2502/2011 г. на ОС гр.Варна, с което са отхвърлени предявените искове  на синдика Б. срещу „Х О”ЕООД /в н./ и К.В.Ш. за прогласяване на нищожността  по отношение на кредиторите на несъстоятелността на договор за покупко-продажба на недвижим имот по н.а.  № 175, т.І, рег.№ 1790, д.№ 175/2005год.- на н-с № 479 РНК, на  основание чл.646 ал.2 т.4 ТЗ.

Осъдил е масата на несъстоятелността да заплати сумата от 28 441 лв., на осн. чл.649 ал.2 ТЗ:

Осъдил е  масата на несъстоятелността на „Х О”ЕООД /в несъстоятелност/ да заплати на К.Ш. ЕГН ********** сумата от 300 лв и на особения представител адв.Д.М. сумата от 4274 лв. /четири хиляди двеста седемдесет и четири лева/ на основание чл.78 ал.3 ГПК:

Счита решението за неправилно, поради незаконосъобразност и постановено при съществено нарушение на съдопроизводствените правила. Иска решението да бъде отменено и постановено друго,  с което исковете да бъдат уважени, по изложени съображения.

Чрез  писмени отговори на процесуални представители, „Х О”ЕООД в н.  и К.В.Ш. изразяват становище за неоснователнокст на възивната жалба.

В съдебно заседание жалбата се поддържа от синдика, съответно оспорва чрез процесуални представители.

Жалбата е депозирана в срок и отговаря на изискванията на чл.260 и чл.261 ГПК, поради което подлежи на разглеждане по същество.

За да се произнесе по спорния предмет, съдът съобрази следното:

Не се спори, относно следното, което се установява и от събраните доказателства:

С решение № 180/20.04.2010год. по т.д. № 1417/2009год. по описа на ВОС по отношение на „Х О” ЕООД е открито производство по несъстоятелност, а с решение по същото дело е обявен в неплатежоспособност от 01.01.2005год. 

На 01.07.2005год. дружеството в качеството си на продавач, е прехвърлило с договор за покупко-продажба по нот. Акт № 175/01.07.2005год., т.І, р.№ 1790, д. № 175/2005год. на н-с № 479 РНК, Х О” ООД е прехвърлило на К.В.Ш. собствени на дружеството недвижими имоти, находящи се в четириетажна жилищна сграда, построена на 75% степен на завършеност, находяща се в гр.Варна, ул.”Ф Ж К” № 48, върху УПИ № І-1, в кв.347 по плана на 10-ти мкр, при съответни граници,  а именно:  Бистро на партерния етаж с площ от 79,58 кв.м., Битовка с площ от 23,06кв.м., Гараж № 1 с площ от 17,33кв.м.,  Апартамент № 1 с площ от 134,14 кв.м., Апартамент № 3 с площ от 67,40 кв.м., Ателие с покривна тераса, находящо се на третия надпартерен етаж с площ от 36,10кв.м., за сумата от 60 000лв.

Синдикът на дружеството е предявил иск за обявяване нищожността на посочената сделка на основание чл.646 ал.2 т.4 ТЗ, като излага, че сделката е извършена след началната дата на неплатежоспособността, като продажната цена е  60 000лв., поради което даденото от длъжника надхвърля по стойност полученото, като цена на имота.

Ответниците оспорват иска като неоснователен.  Приобретателката Ш.  излага, че по силата на предварителен договор за покупко-продажба е ззаплатила общо сума в размер на 111 000лв.за изграждането на жилищната сграда и 60 000лв. при подписване на окончателния договор, поради което счита, че не може да се приеме, че даденото по сделката от продавача, значително надхвърля полученото.

За да се произнесе по спорния предмет, съдът съобрази следното:

Съобразно представен предварителен договор /стр.70/, сключен на 16.07.2001год. по който „Х О” ЕООД в качеството си на продавач е поел задължение да прехвърли на К.Ш. процесните имоти, срещу задължението същата да осигури парични средства в размер на 111 000лв., необходими за изграждане на сградата, както и да заплати цена в размер на 60 000лв. при сключване на окончателния договор.

Съобразно неоспореното заключение на ССчЕ, същото установява следното:

По предварителния договор от ответницата К.Ш. са платени следните суми:

48 600лв. са платени на 16.07.2001год. : 34 400 са платени на 05.09.2001год., 28 000лв. са платени на 03.06.2002год. /общо 111 000лв./ В счетоводните регистри на дружеството са отразени записвания по договор от 16.07.2001год.

ССЕ е установила също, сумата от 60 000лв., посочена в н.а. № 175/2005год. като изплатена, е изплатена напълно от купувача Ш., за което е представена данъчна фактура № 0503395/01.07.2005год. на обща стойност 60 000лв. с ДДС. Фактурата е отразена в данъчните регистри на дружеството.

Съобразно неоспореното заключение на СТЕ, действителната пазарна цена на имотите по н.а. № 175/2005год. е 102 000лв.

С оглед на гореизложеното, следва да се направят следните правни изводи:

Предявеният иск е с правно основание чл.646 ал.2 т.4 ТЗ/в редакцията ДВ бр.70/98год./.

За уважаване на исковете-т.е. за обявяване на една сделка за нищожна, по отношение на кредиторите на несъстоятелността, е необходимо наличието на следните предпоставки:

Сделката да е извършена след началната дата на неплатежоспособност, следователно това  условие е налице:

По сделката с имущественото право от масата на несъстоятелността, даденото значително да надхвърля по стойност полученото.

Безспорно, действителната цена по сделката и начина на плащане са уговорени и се съдържат в сключения на 16.07.2001год. предварителен договор. Според съдържанието на договора, определената цена за обектите, които се полагат на дружеството, след приспадане на дължимото обезщетение за правото на строеж на Община Варна  е 171 000лв. Купувачът е следвало да осигури парични средства в размер на 111 000лв., необходими за изграждането на сградата и да плати цена в размер на 60 000лв. при сключване на окончателния договор.

От заключението на ССЕ следва да се направи извод, че купувачът е заплатил посочените по-горе суми и се явява изправна страна по договора.

Следователно, дружеството като продавач е получило за обектите с които се е разпоредило сумата от 171 000лв.

Както се посочи, пазарната цена към датата на сключване на сделката е 102 000лв.

Следователно, даденото от ответното дружество „Х О” в н.  което е на стойност 102 000лв. не надхвърля  по стойност полученото /на стойност 171 000лв./  от ответницата Ш..

С оглед на изложеното, предявените искове следва да се отхвърлят като неоснователни, съответно и подадената от синдика на „Х О” ЕООД въззивна жалба следва да се остави без уважение като неоснователна.

Поради съвпадане на крайните изводи на настоящето решение с първоинстанционното решение, същото следва да бъде потвърдено, като на основание чл.272 ГПК, препраща и към мотивите на първоинстанционното решение, относно направените фактически и правни изводи, които споделя.

На основание 78 ал.3 ГПК масата на несъстоятелността на „Х О”ЕООД /в несъстоятелност/  следва да заплати на К.Ш. сумата от 6 500 лв. –разноски  за адвокатско възнаграждение, а на особения представител адв.Д.М. сумата от 4274 лв., определена съобразно цената на исковете

 

С оглед на гореизложеното, Варненският апелативен съд

 

                                               Р Е Ш И

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 1500/24.10.2012 год., постановено по т.д.№ 2502/2011 год. по описа на Варненски окръжен съд-търговско отделение.

ОСЪЖДА масата на несъстоятелността на „Х О”ЕООД /в несъстоятелност/ да заплати на К.Ш. ЕГН ********** сумата от 6 500 лв. /шест хиляди и петстотин лева/ на основание чл.78 ал.3 ГПК:

ОСЪЖДА масата на несъстоятелността на „Х О”ЕООД /в несъстоятелност/ да заплати на особения представител адв.Д.М. сумата от 4274 лв. /четири хиляди двеста седемдесет и четири лева/ на основание чл.78 ал.3 ГПК:

 

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред ВКС на РБ в едномесечен срок от връчването му при условията на чл. 280 ал. 1 от ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           ЧЛЕНОВЕ :1.                        2.