О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 

№  566                                                2015 година                           град Варна

 

Апелативен съд – Варна                    търговско  отделение

на  тринадесети август                                                година 2015

в закрито заседание в състав :

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:         М.Недева

ЧЛЕНОВЕ: Р.Славов

                     Кр.Генковска

 

като разгледа  докладваното от съдията М.Недева в.ч.т.д. № 184 по описа  на Варненския апелативен съд за 2014г., за да се произнесе, взе пред вид следното :

          С определение № 333/16.05.2014г. производството по делото е било спряно до приключване с влязъл в сила съдебен акт на т.д. № 113/2013г. на ВОС, ТО.

С постановяването на определение № 377/26.05.2015г.на ВКС, ТК,  І т.о. по т.д. № 2643/2014г., с което  решението на ВнАпС по в.т.д. № 112/2014г. не е допуснато до касационно обжалване, основанието за спиране е отпаднало, поради което делото следва да бъде възобновено.

Съдът е сезиран с частна жалба от „Омега хаус – Варна” ЕООД гр.Варна против определение № 567/11.02.2014г. на ВОС, постановено по т.д. № 2782/2012г., с което е отменено  протоколно определение от 13.01.2014г. за даване ход по съществото на спора и е постановено прекратяване на производството по делото след направена констатация за липсата на активна процесуална легитимация на ищеца по предявения от него иск по чл.74 ТЗ. В частната жалба се излагат доводи за неправилност на обжалваното определение, необоснованост  и постановяването му  в противоречие с материалния закон.

В законоустановения срок е постъпил писмен отговор от ответната по жалбата страна, в който се излагат доводи за нейната неоснователност и се иска от съда същата да бъде оставена без уважение.

Частната жалба е подадена в срок от надлежна страна в процеса и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

 

Разгледана по същество, същата се явява неоснователна, по следните съображения :

Шуменският окръжен съд е бил сезиран с иск по чл. 74 ТЗ от „Омега хаус – Варна” ЕООД гр. Варна срещу „Мосстрой – Варна” АД гр. Варна за отмяна на всички решения на ОСА на ответното дружество, проведено на 09.11.2012г. с правно основание  чл.74 от ТЗ.

С обжалваното по настоящото дело определение ВОС е прекратил производството, приемайки че липсва активна процесуална легитимация на ищеца за предявяване на иска.

С влязло в сила решение по т.д. № 113/2014г. на ВОС, ТО са отхвърлени предявените в условията на обективно съединяване  искове с правно основание чл.124 ал.1 ГПК, вр. чл. 71 ТЗ за приемане за установено, че „Омега хаус – Варна” ЕООД има качеството на акционер в „Мосстрой – Варна” АД с 40 000 броя налични поименни акции,  иск с правно основание чл.71 ТЗ за осъждане на „Мосстрой- Варна” АД да заличи извършените вписвания в книгата на акционерите по прехвърляне на временно удостоверение № 7/30.08.2011г. за 40 000 бр. акции от капитала на „Мосстрой – Варна” АД в полза на „Деомид – Варна” ЕООД и за осъждане на „Мосстрой – Варна” АД да впише ищеца като акционер с притежаваните акции. С решение № 105/24.04.2014г. постановено по в.т.д. № 112/2014г. на ВАпС, недопуснато до касационно обжалване, решението на първата инстанция е потвърдено.  

Абсолютна процесуална предпоставка за предявяване на иска по чл. 74  ТЗ, за която съдът следи служебно, е качеството акционер на ищеца към момента на провеждане на ОС, чиито решения се атакуват. Качеството на ищеца на акционер в „Мосстрой – Варна” АД  към 01.09.2012г. е отречено с влязъл в сила съдебен актк. При това положение предявеният от него иск с правно основание чл.74 ТЗ е недопустим, предвид на което правилно производството по него е било прекратено.

Водим от горното, съдът

 

                           О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И   :

 

ВЪЗОБНОВЯВА производството по в.ч.т.д. № 184/2014г. на ВнАпС.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба от „Омега хаус – Варна” ЕООД гр.Варна против определение № 567/11.02.2014г. на ВОС, постановено по т.д. № 2782/2012г. за прекратяване на производството по делото поради липсата на активна процесуална легитимация на ищеца по предявения от него иск с правно основание  чл.74 ТЗ

Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му по реда на чл.274 ал.3 ГПК.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                          ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                            2.