ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№  269                                                17.05.2017 год.                                 Град Варна

Апелативен съд                                                                  Търговско отделение

На  17-и май                                                                Година 2017год.

В    закрито заседание в следния състав:

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ    

                                      ЧЛЕНОВЕ:  ДАРИНА  МАРКОВА

                                                         ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

Като разгледа докладваното от Р.Славов в. ч.търговско дело

№ 185 по описа за 2017 година и за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е образувано по постъпила частна жалба от адв. Г.Ф., като пълномощник  на „Веслам Шипинг и Менинг”ЕООД гр.Варна, срещу определение № 655 от 06.03.2017год. по т.д.№ 1619/2016г. по описа на ВОС, с което е спряно производството по делото, до приключване с влязъл в сила съдебен акт по адм.д. № 932/2016год. на ВАдС.       Излага доводи за неправилност на постановеният съдебен акт, поради незаконосъобразност, по изложени съображения. Основните са, че  предявеният иск срещу жалбоподателя е изцяло неоснователен, понеже не е налице изрично упълномощаване и е било невъзможно да причини вреди в правната  сфера на ищеца. За това считат, че делото в административния съд няма отношение към заведеното срещу  жалбоподателя исково производство. Моли определението да бъде отменено и делото върнато за продължаване на съдопроизводствените действия.

Насрещната страна „Ред Ривър-Ван Ек ”Б.В., чрез писмено становище на процесуални представители, счита частната жалба за неоснователна, по изложени съображения.

Частната жалба е подадена в срок. При разглеждането й, съдът съобрази следното:

Производството пред ВОС е образувано по искова молба на „Ред Ривър-Ван Ек ”Б.В., дружество регистрирано в Кралство Холандия, против „Веслам Шипинг и Менинг”ЕООД гр.Варна в която са предявени искове за за заплащане на суми за претърпени вследствие на действията на ответника вреди, с правно основание: чл.124 ал.1 ГПК вр. чл.79 ал.1 ЗЗД, евентуално вр.чл.60 и чл.62, евентуално вр.чл.45 ЗЗД. Излага се в иска, че вредите са настъпили вследствие на съставянето от ответника, в качеството му на акредитиран митнически агент, упражняващ пряко митническо представителство,  на погрешни документи пред митническите власти. Вследствие на тези действия на ответното дружество, за ищеца са възникнали публични задължения, които са установени от данъчните власти с ревизионен акт № Р-03000315004406-091-001/18.12.2015год. и са заплатени от ищеца. Излага, че във връзка с обжалването на ДРА е образувано адм.д. № 932/16год. на Адм. Съд-Варна и понеже от решението на делото зависи дали и в какъв размер ще бъдат потвърдени  с влязъл в сила съдебен акт задълженията за ДДС, установени във вреда на ищеца, иска производството да бъде спряно, до приключване на административното производство.  С обжалваното определение на основание чл.229 ал.1 т.4 ГПК съдът е спрял производството по делото, до приключване с влязъл в сила съдебен акт на производството по адм.д. № 932/2016год. на ВАдС.

Обжалваното определение се явява законосъообразно и като такова следва да бъде потвърдено, поради следното:

Настоящата инстанция споделя извода на окръжния съд, относно преюдициалния характер на висящото производство по адм.д.№ 932/2016год. на ВАдС, поради следните съображения:

Предмет на исковото производство са вреди, настъпили вследствие неправилни действия на ответното дружество, пред съответните митнически власти. Вредоносните действия според твърденията се изразяват в погрешно съставени документи пред митническите власти, довели до начисляване на публични задължения на ищеца. Размерът на вредите се изразява в начислените  публични задължения, размерът на които е предмет на образуваното административно производство. За това резултатът от   адм.д. № 932/2016год. на ВАдС има директно отношение за спряното исково производство, понеже ще определи размерът на задълженията и съответно основателността на  исковата претенция.

Следователно, съобразно представените доказателства и направените оспорвания, административното производство, което ще определи публичните задължения, които са установени от данъчните власти с ревизионен акт № Р-03000315004406-091-001/18.12.2015год., има преюдициален характер по отношение към предявените искове.

Предвид гореизложеното, обжалваното определение с което на основание чл.229 ал.1 т.4 ГПК е  спряно   производството по т.д. № 1619/2016год. по описа на ВОС, до приключване с влязъл в сила съдебен акт по адм.д. № 932/2016год. на ВАдС се явява законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

          По изложените съображения Варненският апелативен съд

                            О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА Определение № 635 от 06.03.2017год. постановено по т.д.№ 1619/2016г. по описа на ВОС, с което на основание чл.229 ал.1 т.4 е спряно производството по делото, до приключване с влязъл в сила съдебен акт на производството по адм.д. № 932/2016год. по оп иса на  Адм. Съд-Варна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВКС в едноседмичен срок от съобщаването.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                      ЧЛЕНОВЕ: 1.                  2.