О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                                    

      238

 

                 гр.Варна, 27.03.2015г.

 

                   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД ,TЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ  в закрито заседание на двадесет и седми март през две хиляди и петнадесета година в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: М* Х*

    ЧЛЕНОВЕ: В* П*

                          К* Г*

     

 

като разгледа  докладваното от съдия К* Г* в.ч.т.д. № 186 по описа на съда  за 2015г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

    Производството е по повод на частна жалба от „П* и* б*”АД , гр.София, против определение № 530/05.12.2014г. по т.д. № 730/13г. на ШОС , с което е оставено без уважение искането на частния жалбоподател за осъждане на „Е* п* д*”АД/ в несъстоятелност/ да заплати на „ПИБ”АД сума в размер на 24 000лв., представляваща заплатено адвокатско възнаграждение по преюдициално дело № С-488/13 на Съда на Европейския съюз.

    В частната жалба се излагат съображения за неправилност на обжалвания съдебен акт.В производството по преюдициално запитване, отправено от български съд до Съда на ЕО в Люксембург, последният не се произнася по съдебните разноски в акта си. Частният жалбоподател счита, че производството пред Съда на ЕО не е състезателно и няма „печеливши” и „губещи” страни , и едновременно с това излага съображения , че националният съд , т.е. съдът по несъстоятелността е компетентен да присъди разноските по производството пред ЕО по отправено преюдициално запитване. Намира, че след като отправеното от българския съд преюдициално запитване е по повод на спор между частния жалбоподател, „У* Б*”АД и „С* Ф*” от една страна и „Е* П* Д*”АД и синдика на последното несъстоятелно дружество относно правата на първите три дружества по чл.717н ТЗ, то на „ПИБ”АД се дължат разноски за производството пред Съда на ЕО.Моли за отмяна на атакуваното определение и постановяване на друго , с което се присъдят така поисканите разноски в размер на 24 000лв.

    Синдикът на „Е* П* Д*”АД / в несъстоятелност/ М.А. счита , че определението на ШОС е правилно.

    ВнАС прецени следното:

    Частният жалбоподател „П* и* б*”АД участва в производството по т.д. № 730/13г. на ШОС в качеството си на ипотекарен кредитор по чл.717н ТЗ , тъй като несъстоятелният длъжник „Е* П* Д*”АД е придобил недвижим имот, даден в обезпечение на банката за чужд на собственика на имота дълг.

    Следователно частният жалбоподател не притежава качеството кредитор , който участва в разпределението по чл.722 ТЗ. Но във връзка с участието му по чл.717н ТЗ са възможни хипотези на извършване от него на разноски, във връзка с това му участие в производството по несъстоятелност и редът на предявяването и евентуалното им удовлетворяване е по чл.616,ал.2 ТЗ. Дали действително са извършени такива разноски, дали те притежават характеристиката на разноски, свързани с участие на субекта в производството по несъстоятелност и пр. следва първоначално да разгледа синдикът по реда на чл.695 вр. чл.688,ал.3 ТЗ. Съдът по несъстоятелността притежава компетентност в този случай само на последващ контрол на съставения от синдика допълнителен списък за предявените по горепосочения ред вземания.

    Ето защо произнасянето на ШОС с обжалвания акт е недопустимо. Следва молба вх. № 5538/20.10.2014г. на „ПИБ”АД да се разгледа от синдика на „Е* П* Д*”АД / в несъстоятелност/.

    Поради което обжалваното определение следва да се обезсили и делото да се върне на ШОС за изпращане на молба № 5538/20.10.2014г. на „ПИБ”АД на синдика на „Е* П* Д*”АД / в несъстоятелност/ .

    Водим от горното , съдът

 

                 О П Р Е Д Е Л И :

 

    ОБЕЗСИЛВА определение № 530/05.12.2014г. по т.д. № 730/13г. на ШОС.

    ВРЪЩА  делото на ШОС за изпращане на молба № 5538/20.10.2014г. на „ПИБ”АД на синдика на „Е* П* Д*”АД / в несъстоятелност/ за разглеждане.

 

 

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:              ЧЛЕНОВЕ: