Р Е Ш Е Н И Е

            

 № 268

                              гр.Варна,   .21.11..2016г.

 

                                       В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, II състав,  в открито съдебно заседание на 18.10.2016 год. в състав :

 

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

        ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА

МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

 

при секретаря Д.Ч., като разгледа докладваното от съдия А. БРАТАНОВА в. т. дело № 186/2016 г. по описа на Апелативен съд - Варна, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл. 258 и сл. ГПК, образувано по въззивна жалба подадена от БУЛТРАК БАЛЧИК ЕООД гр. Балчик, представлявано от Тимур Маратович Гаянов, чрез адв. С., срещу решение № 2/06.01.2016г., постановено по т.д. № 109/2015г. по описа на ОС – Добрич, с което съдът е уважил предявеният от Л.С.М. срещу „БУЛТРАК БАЛЧИК”ЕООД иск с правно основание чл. 288 ЗЗД и е осъдил „БУЛТРАК БАЛЧИК”ЕООД да заплати на Л.С.М. сумата от 30 225 $, равняващи се на 53 008,30 лв. по курса на БНБ в деня на изготвяне на исковата молба, представляващи дължимо възнаграждение по договор за управление от 15.07.2001г. за периода от 06.04.2012 г. до 08.10.2014 г., ведно със законна лихва върху главницата, считано от 05.05.2015 г. до окончателното й изплащане.

Въззивникът счита обжалваното решение за неправилно, необосновано, постановено при съществени нарушения на материалния и процесуалния закон. В законоустановения Л.С.М., чрез адв. К., е депозирал писмен отговор, с който оспорва въззивната жалба, намирайки същата за неоснователна, респ. обжалваното решение за правилно.

Съдът съобрази, че депозираната въззивна жалба е допустима, редовна и надлежно администрирана.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

I. Предявената въззивна жалба обективира оплакване за нередовност на сезиращата искова молба при твърдения, че спорното вземане не е индивидуализирано по размер и левова равностойност.

Въззивният съд съобрази, че е сезиран с претенция за заплащане на дължимо възнаграждение на управител  за конкретно визиран срок, в конкретно индивидуализиран месечен и общ размер. Притезанието е уговорено във валута, респ. се претендира в същата такава. Общата левовата равностойност на вземането има релевантно значение единствено за формулиране на цената на иска и дължимата държавна такса и следва да се определи към датата на предявяване на исковата молба. Левовата равностойност на отделните месечни възнаждения е правно ирелевантна.