ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на 10.04.2018 г.  в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                    ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

    НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия В.Петров ч.т.д.№ 186 по описа за 2018 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е частна жалба от Н.В.Я. от гр.Варна срещу определение №184/17.01.2018 г.на Окръжен съд Варна - ТО по в.ч.т.д. №1442/2017 г. за допълване по реда на чл.248 – ГПК на определение №3666/15.11.2017 г. по чл.423 - ГПК в частта му за разноските.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима.

Разгледана по същество същата е неоснователна.

Няма присъдени разноски в полза на адв. В.Г.,***., като оплакването в тази връзка е неоснователно.

В договора за правна защита и съдействие от 13.10.2017 г. изрично е посочено, че сумата на договореното възнаграждение – 300 лв е платена /внесена/ в брой. Изявленията в този смисъл служат като разписка.

Само страната, а не и насрещната страна, може да оспорва представителната власт на лицето, подписало договора от името на възложителя /клиента/ - „Теленор България“ ЕАД – гр.София. Към отговора на частната жалба е представено и общо пълномощно от 27.09.2017 г., изхождащо от изпълнителния му директор – Оле Бьорн Шулстъд, с което упълномощава Адвокатско дружество „Г. ***, представлявано от адв.В.Г., и в частност адв. В.Г. от САК, да представляват дружеството пред всички съдилища и съдебни инстанции по граждански и изпълнителни дела, заведени от и срещу дружеството и да извършват необходимите процесуални и/или съдопроизводствени действия до окончателното им приключване, като процесуален представител на дружеството.

Оплакванията в тази връзка са неоснователни, а определението е правилно, поради което следва да се потвърди.

Воден от изложеното и на основание чл.274, ал.2 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 ПОТВЪРЖДАВА определение №184/17.01.2018 г.на Окръжен съд Варна - ТО по в.ч.т.д. №1442/2017 г. за допълване по реда на чл.248 – ГПК на определение №3666/15.11.2017 г. по чл.423 - ГПК в частта му за разноските.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ:1.                       2.