О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 285/02.05.19

гр.Варна,   30.04.2019 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито заседание на горепосочената дата през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ 

                                               ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА МАРКОВА

                                                                   МАРИЯ ХРИСТОВА   

Като разгледа докладваното от съдията Р. Славов ч.в.т.д. № 186 по описа на съда за 2019 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 274 и сл. ГПК. Образувано е по частна жалба на г., от „ПОЛИМЕРИ ИНВЕСТ” АД, ЕИК 201665072, със седалище и адрес на управление гр. Девня, ЖК "Промишлена зона", чрез адв.М.П. ***,  против Разпореждане № 1063/30.01.2019год. по т.д. № 615/2016год. по описа на ВОС, с което е върната въззивна жалба вх.№ 31688/01.11.2018год., поради непредставяне на надлежни доказателства за учредена представителна власт.

В частната жалба се твърди, че обжалваното разпореждане е неправилно поради незаконосъобразност и необоснованост, по изложени съображения. Конкретно сочи, че представените пълномощни за процесуално представителство отговарят на изискванията на закона и са подписани от представител на дружеството представител, което е „Партнърс комерс“ЕООД. В случая законът е спазен, тъй каето представител на това дружество е Н. Б.. От тук следва, че „Полимери инвест“АД се представлява надлежно от упълномощено лице, затова съдът неоснователно е върнал жалбата срещу Постановление за възлагне № 92/22.10.208год. В допълнение сочи, че Упълномощителят винаги е могъл да се противопостави на действията извършени от пълномощника като ги оттегли. В настоящия случай упълномощителят не е оттеглил учредената представителна власт, нито се е противопоставил на действията, извършени от пълномощника.  Счита, че не е налице противопоставяне на извършените от пълномощника действия, като същите са потвърдени, поради което производството по делото следва да продължи, като жалбата бъде разгледана. 

Моли съда да отмени обжалваното разпореждане за връщане на въззивната жалба и съдопроизводствените действия по нея да бъдат продължени.

Насрещните по жалбата страни –Д.И.Г.-синдик на „ПОЛИМЕРИ ИНВЕСТ” АД, ЕИК 201665072, и Д.И.И.-лицето, на което са възложени имотите чрез обжалваното постановление за възлагане, са депозирали писмени отговори, в които изразяват становище за неоснователност на подадената частна жалба, по изложени съображения.

Частната жалба е подадена в срока по чл.275 от ГПК.

По жалбата, съдът намира следното:

С Постановелние за възлагане № 9/22.10.2018год. по т.д. № 615/2016год. на ВОС, по реда на чл.717з ал.1 ТЗ на лицето Д.И.И. са възложени 32 поземлени имота от масата на несъстоятелността на „Полимери инвест“АД за сумата от 1 700 090лв.

В срока за обжалване срещу Постановлението за възлагане е постъпила  въззивна ч.жалба вх. № 31688/01.11.2018 г. от „ПОЛИМЕРИ ИНВЕСТ” АД, ЕИК 201665072, с посочен представляващ Н. Б.. Жалбата е депозирана и подписана от адв. М. С. от БАК, без по същата да е представено  надлежно пълномощно.

С разпореждане № 10957/02.11.2018 г. /стр.23/, съдът е дал на жалбоподателя указания за отстраняване нередовности на депозираната жалба, между които и- да представи доказателства за учреден мандат за процесуално представителство за подаване на частна жалба пред ВАпС, а в условията на евентуалност-т.е.- при положение,    че действията по подаване на жалбата  са извършени без представителна власт, същите да се потвърдят с нарочна писмена молба, или  с приподписване на жалбата.        В срока за изпълнение на дадените указания е постъпила молба вх. № 34344/23.11.2018 г. /стр.27/, като с молбата е представено заверено за вярност копие от пълномощно за преупълномощаване на адв. М. С. от страна на адв. М. П. на 09.11.2018 г. Представено е и заверено за вярност копие от пълномощно от 2018 г. /стр.29/, без посочена дата, за учредена представителна власт на адв. П. от страна на Н. Б., като представляващ „Полимери Инвест“ АД (в несъстоятелност), ЕИК 201665072.

Съдът е приел,че дадените с разпореждане № 10957/02.11.2018 г. не са изпълнение, поради което С разпореждане № 11446/26.11.2018 г. на жалбоподателя е дадена последна възможност да представи надлежни доказателства за учредяване на мандат за процесуално представителство, като държи сметка за вписаните обстоятелства по партидата на длъжника досежно представляващите лица. Същия е предупреден за последиците от неизпълнението.

В срок е постъпила молба вх. № 2173/23.01.2019 г./39/, от която е видно, че адв. М.П., в качеството на представител на „Полимери Инвест“ АД (в несъстоятелност), представлявано от Н.Б., представя заверено за вярност копие от наличното по делото пълномощно за упълномощаването си от страна на Н. Б., което за разлика от предходното е датирано – 15.09.2018 г., както и заверено за вярност копие от пълномощно за упълномощаването на адв. М. С. с дата 27.11.2018 г.

С обжалваното разпореждане съдът е приел, че дадените указания по редовността на депозираната жалба не са изпълнени изцяло, поради което е върнал частната жалба.

Обжалванот разпореждане е незаконосъобразно.

Видно от вписаните обстоятелства по партидата на „Полимери Инвест“ АД (в несъстоятелност) в ТР, като представляващи несъстоятелния длъжник са вписани члленовете на съвета на директорите: "ПАРТНЪРС КОМЕРС" ЕООД, ЕИК 121366169, представлявано от физическото лице Н. Б., Е. З. Б. и И. Г. М.,  като по отношение начина на представляване на юридическото лице е отразено, че Н. Й.Б. осъществява представителството ЛИЧНО и САМОСТОЯТЕЛНО, а Е.  Б.И И. М. - САМО ЗАЕДНО.

Следователно, от така описаните вписани обстоятелства в ТР, следва да се направи извод, че представляващ длъжника „Полимери Инвест“ АД е юридическото лице „Партнърс комерс“ ЕООД, действащо чрез Н. Б., респективно Н. Б. като физическо лице еднолично може представлява дружеството.

Действително, от представените две пълномощни е видно, че учредяването на  мандат за представителство на адв. П. е извършено от физическото лице Н. Б., в качеството му на представляващ „Полимери Инвест“ АД. Следователно, представените пълномощни за процесуално представителство отговарят на изискванията на закона, понеже са подписани от представител на дружеството представител, което е „Партнърс комерс“ЕООД. Или, законът е спазен, тъй като представител на това дружество е Н. Б.. Впрочем, изложеното отговаря и на вписванията в търговския регистър, понеже ЮЛ действат чрез своите органи-конкретни физически лица. Видно е, че като представляващ „Полимери инвест“ АД е вписан Н. Б./макар и като физическо лице представляващо дружеството представител/. Още повече, че с жалбата е представено и пълномощно от 01.06.2018год., изходящо от Н. Б., в качеството му на управител на „Партнърс комерс“ЕООД, представляващо „Полимери инвест“АД.

От тук следва, че „Полимери инвест“АД се е представлявал от надлежно упълномощено лице, затова съдът неоснователно е върнал жалбата срещу Постановление за възлагне № 92/22.10.2018год.

Обжалваното разпореждане е незаконосъобразно и следва да бъде отменено.

Водим от горното, съдът

 

 

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОТМЕНЯ Разпореждане № 1063/30.01.2019год. по т.д. № 615/2016год. по описа на ВОС, с което е върната въззивна ч. жалба вх.№ 31688/01.11.2018год. срещу постановление за възлагане № 92/22.10.2018год., поради непредставяне на надлежни доказателства за учредена представителна власт.

ВРЪЩА делото за продължаване на процесуалните действия по постъпилата частна жалба.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                    ЧЛЕНОВЕ: 1.                    2.