Р Е Ш Е Н И Е

 

79 / 25.03.2015 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, Търговско отделение, ІІІ състав, в закрито заседание на 25.03.2015 г. в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗЛАТКА ЗЛАТИЛОВА

ЧЛЕНОВЕ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

ПЕТЯ ХОРОЗОВА

 

Като разгледа докладваното от съдия ХОРОЗОВА в.т.д. № 187/2015 год. по описа на ВАпС, за да се произнесе, взе предвид:

 

Производството е по реда на чл.25 ал.4 ЗТР.

Образувано е по постъпила бланкетна жалба от ЗЛАТЕН ЕЛИТ АД гр. Варна, чрез представляващия Е. Я.Д., против решение № 77/30.01.2015 г. по т.д.№ 12/2015 г. по описа на ВОС, с което е отхвърлена жалбата му против отказ на длъжностното лице по регистрацията при АВ № 20141211165712-2 от 17.12.2014 г. за вписване на промяна в регистрираните обстоятелства по партидата на дружеството в поле „внесен капитал”, а именно – довнасяне на пълния размер на записания капитал, с искане за неговата отмяна.

Жалбата е подадена в срок, от легитимирано лице и е допустима, но по същество се преценява като неоснователна, по следните съображения:

Внасянето на парични вноски в капитала /първоначални, последващи/ в регистърното производство по ЗТР не може да се установява с приходни касови ордери, каквито са представени към заявлението. Наредбата за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър изисква към него да бъде приложен документ за внесен в банка капитал, като гаранция за реално изпълнение на задължението по чл.188 ал.1 ТЗ и по арг. от чл.166 ал.1 ТЗ. Изискването е императивно. Длъжностното лице по регистрацията е дало в съответствие с чл.22 ал.5 ЗТР указания за представяне на съответните банкови документи, които указания са останали неизпълнени в срока по чл.19 ал.2 ЗТР. При констатираната липса на предпоставките на чл.21 т.4 ЗТР за прилагане на всички законоизискуеми документи, отказът, постановен на основание чл.24 ал.1 ЗТР, е законосъобразен и следва да бъде потвърден.

Вън от мотивите на длъжностното лице по регистрацията, съдът е приел, че поначало липсва законово основание за отразяване в ТР на обстоятелството „довнасяне” на капитал по смисъла на чл.188 ал.1 изр.2 ТЗ, като се е позовал на съдебна практика, включително такава на ВАпС. Оповестяването на факта, че записаният капитал е изцяло внесен, може да стане чрез обявяване на актуален устав на дружеството, отразяващ пълното внасяне на капитала.

По изложените съображения решението се явява правилно и следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, Варненският апелативен съд

 

Р   Е   Ш   И :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 77/30.01.2015 г. по т.д.№ 12/2015 г. по описа на ВОС.

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                  ЧЛЕНОВЕ: