ОПРЕДЕЛЕНИЕ

224

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на 24.04.2017 г. в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                    ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

    НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия В.Петров ч.т.д.№ 187 по описа за 2017 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е частна жалба от Н.Й.Н. и К.Б.Н.,***, срещу определение №2161/22.02.2017 г. на Окръжен съд Варна - ТО по т.д.№1510/2015 г., с което е оставена без уважение молбата им за освобождаване от внасяне на държавна такса по подадена въззивна жалба срещу решението по делото от 12.10.2016 г.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима.

Разгледана по същество същата е неоснователна.

Частните жалбоподатели не са декларирали в декларацията си по чл.83, ал.2, т.2 - ГПК притежаван от тях недвижим имот в с.Слънчево, което я прави неистинска, независимо дали имотът е възбранен или не. Макар че са декларирали, че са съдружници в „Блек Сий Трейдинг“ ООД – гр.Варна, не са  декларирали обстоятелството, че дружеството разполага с неразпределена печалба от 30000 лв, установено след служебна проверка на съда по ГФО за 2014 г. и 2015 г. по партидата на дружеството в търговския регистър. Тази сума от една страна е останала също недекларирана от ответниците, а от друга - опровергава твърдението им, че нямат достатъчно средства да заплатят дължимата по жалбата им държавна такса в размер на 2308.21 лв. На трето място жалбоподателите са в работоспособна възраст и не са декларирали здравословни проблеми, така че липсват пречки да реализират доходи от трудова дейност, в т.ч. чрез създаденото от тях търговско дружество, което е действащо. Молбата им за освобождаване от държавна такса при това положение е неоснователна и правилно е оставена без уважение от ОС Варна-ТО.

Ето защо, обжалваното определение следва да се потвърди.

Воден от изложеното и на основание чл.278 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 ПОТВЪРЖДАВА определение №2161/22.02.2017 г. на Окръжен съд Варна - ТО по т.д.№1510/2015 г., с което е оставена без уважение молбата на Н.Й.Н. и К.Б.Н.,***, за освобождаване от внасяне на държавна такса по подадена въззивна жалба срещу решението по делото от 12.10.2016 г.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВКС на РБ при предпоставките на чл.280, ал.1-ГПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              ЧЛЕНОВЕ:1.                       2.