Р Е Ш Е Н И Е

№   124/ 01.06.2018 год.                           гр.Варна

           В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН  СЪД  - Търговско отделение в публичното заседание на 02.05.2018 г. в  състав:

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

 ЧЛЕНОВЕ:  РАДОСЛАВ СЛАВОВ

            ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

при секретаря Десислава Чипева,  като разгледа докладваното от съдия Р. СЛАВОВ  в.т.дело № 187  по описа за  2018  год., за да се произнесе с решение, съобрази следното:

            Производството е по реда на чл. 258 и сл.ГПК.

Постъпила е жалба от “Силвър Бийч“ЕАД гр.Варна,  с представляващ Калина Касабова, чрез пълномощникът си адв.Д. Я. ***-кредитор в производството по несъстоятелност  по т.д. № 730/2013год. по описа на ОС-Шумен, срещу постановеното решение по делото с № 5/19.01.2018год., с което съдът по несъстоятелността е разпоредил прекратяване на производството по несъстоятелност и заличаване на Еър пропърти Девелопмънт АД.

Счита решението за неправилно- поради  нарушение на материалния закон и необоснованост на същото, по изложени съображения, като се иска неговата отмяна и делото да бъде върнато на съда със задължителни указания относно действия по събиране на паричните вземания на масата на несъстоятелността.

Изложил е твърдения, обосноваващи неправилността на обжалваното решение, между които и следните:

-Масата не несъстоятелноста не е изчерпана и в нея има достатъчно имущество, чиято стойност покрива една значителна стойност от задълженията и позволяват да се осигури необходимата финансова издръжка на действията, които синдикът е длъжен да предприеме за събиране на паричните вземания и попълване на масата на несъстоятелността:

-Действията които следва да се предприемат от синдика спрямо неправомерно разпореждане с имущество от масата на несъстоятелнонстта, са освободени от задължение за предварително заплащане на д.т.

Синдикът не е представил план за действията, които са необходими за събиране на паричните вземания на масата на несъстоятелността и не е предложил обосновано искане за предплащане на необходимите за целта средства. За това счита, че отсъстват предпоставките за предплащане на разноски, тъй като няма обосновка за това. Излага също, че е неприемливо за правата на кредиторите заличаването на дружеството, понеже масата на несъстоятелността притежава парични вземания за повече от 113 млн. лева. Решението за прекратяване е незаконосъобразно и поради предявените от жалбоподателя, поради бездействието на синдика искове срещу ЧСИ З.Димитров които имат за предмет връщане в масата на несъстоятелността на около 11 млн. лева и следва да бъдат събрани в производствот по несъстоятелност  и изплатени на кредиторите.

За това прави извод, че с обжалваното решение съдът е допуснал нарушение на разпоредбатае на чл.632 ал.1 и на чл.735 ал.1 т.1 и т.2 ТЗ, като се иска решението да бъде отменено и върнато с указания да бъдат продължени действията по събиране на паричните вземания на масата на несъстоятелност.

Срещу същото решение е постъпила жалба и от адв.З.Т. *** в качеството  му на особен представител на Синдика на Еър Лоджистикс Лимитед Инк -кредитор в производството по несъстоятелност  по т.д. № 730/2013год. по описа на ОС-Шумен. Счита решението за неправилно- поради  нарушение на материалния закон-разпоредбата на чл.735 ал.1 т.1 и т.2 ТЗ.

Изложени са съображения, че в производството по несъстоятелност не е процедирано плащане на задълженията и за това не е  изпълнено изискването представляващо и предпоставка за прекратяване на производството по несъстоятелност, да са  платени задълженията на масата на несъстоятелността.

Развити са съображения за нарушаване на разпоредбата и  на чл.735, ал.1, т.2 от ТЗ, според която  производството по несъстоятелност се прекратява когато, масата на несъстоятелността да е изчерпана, което в случая не е така, поради следните съображения:

В производството по несъстоятелност се признава факта, че в резултат на извършените от и в полза на трети лица на масата на несъстоятелността разпореждания с паричните фондове на ЕПД е налице хипотезата уредена в чл.658, ал.1, т.8 от ТЗ. В тази хипотеза Синдикът на ЕПД е следвало да предприеме дължимите действия за събиране на паричните вземания. Това обаче е останало неизпълнено. Неизпълнени са както дадените за това указания от съда по несъстоятелността с Определение № 245 от 02.12.2015, така и решенията на Комитета на кредиторите и на събранието на кредиторите. Сочи се също, че прекратяването, поради невнасяне на средства за издръжка на производството по несъстоятелност според правилата на чл.632, ал.1 и ал.4 от ТЗ, предпоставят следните обективно установени предпоставки: Имуществото в масата на несъстоятелността на ЕПД да не е достатъчно за покриване на разноските в производството по несъстоятелност ; Тези разноски да имат за адресат ясни действия, които следва да бъдат предприети от страна на Синдика на ЕПД и да се отнасят до управлението, запазването и попълването на масата на несъстоятелността;  Тези предпоставки трябва да са кумулативно дадени. Въпреки изисквания и дължим от Синдика план за действията, които са необходими за събиране на паричните вземания на масата на несъстоятелността и за нейното попълване, такъв план не е изготвен и не е представен по т.д.№ 730/2013. Вместо това Синдикът е препратил този въпрос към съда по несъстоятелността, който пък от своя страна е предпочел.да прекрати производството по несъстоятелност, вместо предприемането на действията и прилагането на мерките, чрез които разпоредените от и в полза на трети лица 113 и повече милиона лева, да бъдат възстановени в масата на несъстоятелността на ЕПД. За това и липсата на обоснован план за действия с предвидими в разумните рамки последици, обяснява и липсата на предплатени разноски. Според жалбоподателя, изискването за предплащане на разноски в производството по несъстоятелност, отнасящи се до издръжката на действията за събиране на паричните вземания на несъстоятелността, които разноски и действия ие са предварително обосновани и по тях липсва прозрачност и предвидимост, не може да бъде използвано за основание за прекратяване на призводството по несъстоятелност на ЕПД.  След като съдът по несъстоятелността е бил наясно с необходимостта от това Синдика да предприеме действията за събиране на паричните вземания на масата на несъстоятелността, то очевидно същият е бил наясно с отсъствието на основание за прекратяване на производството по несъстоятелност по чл.735, ал.1, т.2 от ТЗ. За това и обжалваното решение  е незаконосъобразно и увреждащо правата и законните интереси на въззивника, и като такова трябва да бъде отменено, със задължителни указания относно приложението на закона, при зачитане и спазване на международните правила, като препраща и излага съображения към Регламент № 1364/2000 на Съвета на Европа от 29.05.2000 относно производството по несъстоятелност, и неговото влияние върху разпоредбата на чл.632, ал.4 от ТЗ. Иска се от въззивната инстанциаяя след отмяната на обжалваното решентие, да върне производството по т.д. № 730/2013 на Шуменски окръжен съд, като даде задължителни указания по приложението на закона, с оглед продължаване на съдопроизводствените действия за събиране на паричните вземания на масата на несъстоятелността на ЕПД и нейното ефективно попълване.

Насрещните страни не са изразили становище по жалбата.

В съдебно заседание жалбите се поддържат чрез процесуални представители. В подкрепа на жалбата си  адв.З.Т. *** в качеството  му на особен представител на Синдика на Еър Лоджистикс Лимитед Инк е представил писмени бележки.

Въззиваемата страна Г.Я.К. -синдик на Еър пропърти Девелопмънт АД, чрез писмено становище, счита жалбата за неоснователна. Споделя като обоснован извода на съда относо липсата на имущество в масата на несъстоятелността, като излага, че в дадения от съда срок кредиторлите на несъстоятелността, включитело и жалбоподателите, не са предплатили сумата, необходима за покриване на текущите и бъдещите разноски по несъстоятелност.

За да се произнесе по жалбите, съдът съобрази следното:

Обжалваното решение е постановено в производство по чл.632 ал.4 ТЗ.

Не се оспорва следното:

С Решение № 16 от 03.05.2011 г. по т. д. № 14/2011 г. по описа на Окръжен съд гр. Търговище по чл.630, ал.1 от ТЗ е обявена неплатежоспособността и открито производство по несъстоятелност на Еър пропърти девелопмънт” АД, ЕИК 200 958720, град Търговище.

            Въз основа на молба от 12.12.2016 г. с вх. № 5959 на синдика на “Еър про пърти девелопмънт” АД (в несъстоятелност) Г.Я.К., съдът е постановил Определение № 457 от 16.12.2016 г., с което на основание чл.632, ал.5 от ТЗ във вр. с чл.629б от ТЗ е поканил кредиторите  в едноседмичен срок да предплатят по делото сумата от 60 000.00 лв., необходима за покриване на бъдещите текущи разноски в производството по несъстоятелност в периода м. януари – м. декември 2017 г. Изрично е указано е, че при невнасяне на сумата, производството по делото ще бъде спряно, съгласно разпоредбата на чл.632 ал.1 от ТЗ. Определението на съда е вписано в книгата по чл.634в, ал.1 от ТЗ от когато се счита съобщено на кредиторите. Кредиторите не  са предплатили указаната с определение № 457/16.12.2016год. парична сума за разноски, поради което с Решение № 5 от 16.01.2017 г. на Шуменския окръжен съд на основание чл.632, ал.5 във вр. с ал.1 от ТЗ е спряно производството по несътоятелност. Решението на съда е вписано в Търговския регистър на 16.01.2017 г., като срещу същото не са постъпили жалби. 

Следователно, срокът по чл.632 ал.2 ТЗ е изтекъл на 16.01.2018год., като врамките на този срок не е поискано от длъжника, или кредитор възобновяване на производството.

Съобразно разпоредбата на чл.632 ал.4 ТЗ, ако в срока по чл.632 ал.2 ТЗ не бъде поискано  възобновяване на производството, съдът прекратява производството по несъстоятелност. Следователно, искането за възобновяване е предпоставка за разглеждане на наличието на условията визирани в чл.632 ал.2 ТЗ за възобновяване на производството по несъстоятелност. Или, предвид липсата на молба за възобновяване, съображения относно наличието на имущество или парични средства не следва да се излагат.  За това са и ирелевантни за настоящишя процес и изложените съображения във въззивните жалби и по съществото на спора пред настоящата инстанция, още повече, че изложените съображения се отнасят за предходни фази на производството по несъстоятелност, приключили с влезли в сила съдебни решения.

Предвид изложеното,  следва извода, че са налице предпоставките визирани в чл.632, ал.4 от ТЗ за постановяване на решение за прекратяване на производството по несъстоятелност и заличаване на търговското дружество от Търговския регистър, както законосъобразно е приел окръжния съд с обжалваното решение.

Обжалваното решение като законосъобразно следва да бъде потвърдено.

По изложените съображения Варненският апелативен  съд

 

                                                     Р  Е  Ш  И

  ПОТВЪРЖДАВА решение № 5 от 19.01.2018 г. постановено по търговско дело № 730 по описа на Шуменски окръжен съд за 2013год. с което съдът по несъстоятелността е разпоредил прекратяване на производството по несъстоятелност и заличаване на „Еър пропърти Девелопмънт“ АД /в несъстоятелност/, на основание чл.632 ал.4ТЗ.

Решението подлежи на обжалване пред ВКС в едномесечен срок от съобщаването му на страните при предпоставките на чл.280 ал.1 и ал.2 ГПК.                       

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                       ЧЛЕНОВЕ:1.                       2.