О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                                              №289

 

                                               гр.Варна,  02 .05.2019г.

 

                                                 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД ,TЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ  в закрито заседание на горепосочената дата през две хиляди и деветнадесета година в състав :

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

                       ЧЛЕНОВЕ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

                                                                           НИКОЛИНА ДАМЯНОВА                                      

 

като разгледа  докладваното от съдия Р. СЛАВОВ ч.в.т.д.№ 187 по описа на съда  за 2019г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 274 и сл. от ГПК. Образувано е по частна жалба на „ЗИВ“ ЕООД гр. Варна, чрез адв. Л., срещу определение № 617/18.02.2019г., постановено по т.д.№ 1950/2018 год. по описа на ОС – Варна с което производството по  делото е прекратено и по предявения от жалбоподателя насрещен иск.

По жалбата съдът съобрази следното:

Производството по делото е образувано по предявен от „ЕЛ ГЕР“ ООД-гр. Добрич, представлявано от Н. С., против ЗИВ ЕООД-гр. Варна, представлявано от В. Д.иск с правно основание чл. 92 ЗЗД. Същото е прекратено, на основание чл. 15 ГПК във вр. с чл.8, ал.1 от ЗМТА,поради констатирано на валидно арбитражно споразумение между страните.

С писмения отговор на исковата молба, ответникът „ЗИВ“ЕООД, чрез пълномощник е изразил становище за недопустимост на иска, поради неподведомственост на съда. Позовава се на арбитражна клауза, съдържаща се в чл.24 от сключения между страните договор, на който ищецът основава претенцията си.

С писмения отговор е постъпил и насрещен иск от ответника „ЗИВ“ЕООД срещу ищеца „Ел Гер“ООД за сумата от 31 692лв.

С обжалваното определение съдът след като е направил извод за валидност на арбитражното споразумение, е прекратил производството по т.д. № 1950/2018год. на ВОС, като в същото не е коментирал предявения насрещен иск.

Предвид изложеното, съдът намира частната жалба за недопустима, поради липса на предмет.

Това  е така, поради следното: Насрещният иск  е иск, който ответникът предявява срещу ищеца и който се съединява за общо разглеждане с иска на ищеца в образуваното по него производство. Насрещният иск е способ за обективно съединяване на искове.

Въпреки че за НИ важат общите условия за допустимост на обективното съединяване на искове, за него трябва да са налице и особени условия за допустимост на НИ.

НИ се предявява по един вече и още висящ процес, за да се съедини с един вече предявен иск, като НИ е иск на ответника срещу ищеца. Предмет на НИ може да бъде такова спорно право, което или се намира във връзка с правото на ищеца, предмет на първоначалния иск, или може да се компенсира с него.

При така изложените базови характеристики на насрещния иск, следва извода, че първа предпоставка за неговото предявяване, респективно приемане за разглеждане  е валидно предявен и приет за разглеждане от съда иск срещу ответника, който предявява насрещния иск.

Безспорно, в прекратеното производство тази предпоставка не е налице. Производството по първоначалния иск, поради уважено от съда възражение на ответника, сега жалбоподател, за неподведомственост  на иска, е прекратено като недопустимо. Следователно, не е налице предявен висящ иск срещу ответника, по който да може да бъде обективно съединен предявения от него насрещен иск. За това и съдът правилно не е коментирал и не е приел за разглеждане насрещния иск на ответника. Следва да се отбележи, че правата на ищеца по насрещния иск не са засегнати от прекратяването на исковия процес, респективно няма пречка същият да бъде предявен за разглеждане в самостоятелно исково производство. Или, с обжалваното определение не се прекратява производството по приет за разглеждане насрещен иск, поради което и жалбоподателя няма правен интерес от неговото обжалване. Частната жалба като недопустима, следва да се остави без разглеждане, а образуваното производство да се прекрати. В допълнение следва да се отбележи и следното: Понеже както се посочи, с обжалваното определение не е прекратен приет за разглеждане насрещен иск, страната може да поиска от съда, изрично да се произнесе по съдбата на насрещния иск.

Водим от горното, съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

ОСТАВЯ без разглеждане и прекратява производството по частна жалба вх.№ 6474/27.02.2019год. от „ЗИВ“ ЕООД гр. Варна, чрез адв. Л., срещу определение № 617/18.02.2019г., постановено по т.д.№ 1950/2018 год. по описа на ВОС

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВКС на РБ

в  едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                    ЧЛЕНОВЕ: 1.                    2.