О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

№ …212…., гр.Варна, …20.03.……. 2015 год.

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, Търговско отделение, ІІІ състав, в закрито заседание на 20.ІІІ.2015 г. в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: З* З*ВА

ЧЛЕНОВЕ: Р* С*В

П* Х*ВА

 

Като разгледа докладваното от съдия П. Х* в.ч.т.д. № 188 по описа на ВАпС за 2015 г., за да се произнесе, взе предвид:

 

Производството е по реда на чл.274 и сл. ГПК, вр. чл.121 ГПК.

Образувано е по постъпила в срок, редовна и допустима частна жалба от В.П.С. ***/2014 г. по описа на Добрички окръжен съд, против постановеното по същото дело определение № 38/13.01.2015 г., с което производството е прекратено и е изпратено по подсъдност на Софийски градски съд, на основание чл.118 ал.2 ГПК.

Претендира се обжалваното определение да бъде отменено, като неправилно, и делото да се върне на ОС - Добрич за продължаване на съдопроизводствените действия по него.

Насрещната страна ЗД Е* АД гр.София с мотивиран отговор моли определението да бъде потвърдено.

За да се произнесе по спора относно подсъдността, съставът на Варненския апелативен съд приема следното:

Предявени са искове с правно основание чл.226 ал.1 КЗ /по която причина делото следва да се разглежда по реда и правилата на гл.32 от ГПК - „Производство по търговски спорове” – с двустранна размяна на книжата в съкратени срокове, а не по общия съдопроизводствен ред/.

С отговора на исковата молба ответникът е направил отвод за неподсъдност, на основание чл.119 ал.3 ГПК, с оглед разпоредбите на чл.105 ГПК вр. чл.108 ал.1 ГПК, който е уважен от ДОС с обжалваното определение.

В становищата си по настоящото дело всяка от страните се позовава на съответна противоречива практика на ВКС относно приложението на разпоредбата на чл.113 ГПК в производството по чл.226 КЗ, доколкото ищецът се явява потребител на застрахователна услуга по смисъла на § 1 т.1 от ДР на КЗ. При тълкуването на нормата на чл.113 ГПК отделни състави на ВКС я считат за приложима, а други – отричат приложението й, като намират, че е относима само към искове за защита на потребителите по специалния закон /ЗЗП/. Именно поради наличието на противоречива задължителна практика в посочения смисъл е образувано и тълк.дело № 1/2014 г. на ОСТК на ВКС /вж. т.5/. До постановяването на тълкувателно решение, Варненският апелативен съд - търговско отделение поддържа трайната си въззивна практика по повдигнатия въпрос. Тя е в смисъл, че потребителят на застрахователна услуга, а именно – увреденото лице, претендиращо обезщетение пряко от застрахователя по ЗГО, може да се ползва от коментираната разпоредба, като се изхожда от общите принципи, наложили изричната регламентация относно засилената защита на правата на потребителите, вкл. по съдебен ред. Израз на тези принципи е и нормата на § 1 ДР на ЗЗП /при противоречиви разпоредби се прилагат тези, които осигуряват по-висока степен на защита на потребителите/.

С оглед горното съдът намира, че на основание чл.113 ГПК ищецът може да предяви иска си по чл.226 КЗ пред родово компетентния съд по неговия настоящ или постоянен адрес и е упражнил правото си на избор на подсъдност с предявяване на исковата молба пред Добричкия окръжен съд. Специалната разпоредба дерогира общите правила относно подсъдността по чл.105 ГПК вр. чл.108 ал.1 ГПК, поради което и липсва основание за прекратяване на производството по делото пред ДОС и изпращането му по подсъдност на СГС.

По изложените съображения обжалваното определение се преценява като неправилно и следва да бъде отменено, а делото да се върне на сезирания съд за продължаване на съдопроизводствените действия по надлежния ред.

Водим от горното, съставът на Варненския апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение № 38/13.01.2015 г., постановено по гр.д.№ 790/2014 г. по описа на Добрички окръжен съд, и ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия по него.

Определението не подлежи на касационно обжалване, по арг. от ТР № 1/2013 г. на ОСГТК на ВКС, т.9в.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                          ЧЛЕНОВЕ: