Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

 

   № 212./гр. Варна, 30.08.2016 г.

                                                          

В ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД – ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито съдебно заседание на тридесети авгост през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНЕТА БРАТАНОВА

                                                 ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Георги Йовчев в.т.д.№188/2016 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по чл. 250 от ГПК и чл. 247 от ГПК.

Образувано е по молба на „Дилов Инвест" ЕООД, със седалище гр.Варна, ЕИК 103881139, в която се  излага, че в решение №187 от 15.07.2016 г. по в.т.д. №188/2016 г. по описа на Апелативен съд – Варна, съдът е пропуснал да се произнесе по допустимостта на предявения иск, предвид обстоятелството, че към датата на подаване на исковата молба, в Апартаментен хотел „Ялта“ в к.к.Златни Пясъци, не съществува обект с предназначение „ресторант“.

Насрещната страна „ИВ ТУР" ООД, със седалище гр.Варна е подала писмен отговор, в който израява становище за неоснователност на молбата.

Съдът съобрази, че молбата за допълване на решението е подадена в едномесечния преклузивен срок от връчването му, изхожда от легитимирана страна и на това основание е процесуално допустима. Разгледана по същество, молбата е неоснователна.

За да е налице непълно решение, е необходимо съдът да не се е произнесъл по целия спорен предмет, т. е. да липсва формирана воля на съда относно част от претенциите на страната.

С въззивното решение №187 от 15.07.2016 г., съдът е потвърдил решение №50/19.01.2016 г. по т.д.374/2015 г.  по описа на ВОС, с което е прието за установено по отношение на оспорващ длъжник, че вземане удостоверено по заповед за незабавно изпълнение № 8318/19.12.2014г издадена по гр.д..16112/14 на ВРС ХL с-в, СЕ ДЪЛЖИ в размер на  50 000 лв., като вземане за компенсаторна неустойка, уговорена в чл. 6 от нотариално заверено споразумение от 01.03.2012 г. за неизпълнено задължение по т.1 от същото споразумение, на осн. чл. 92 ЗЗД,  ведно с АКЦЕСОРНИ ПОСЛЕДИЦИ от подадено заявление за издаване на заповед за изпълнение на осн. чл. 422  ал.1 ГПК(законна лихва, считано от сезирането на съда 16.12.14 г.  до окончателно плащане) по иска, предявен по реда на чл. 422  ал.1 ГПК от „ИВ ТУР" ООД, гр. Варна ул. Морска сирена 25 ет.7 ап.44, с ЕИК 103298344, представлявано от управител Ж К срещу  „Дилов Инвест" ЕООД, гр. Варна, бул. „Съборни" № 11, с ЕИК 103881139,  представлявано от управител Веселин Дилов.

Произнасяйки се по съществото на спора, въззивният съд е приел, че производството и постановеното първоинстанционно решение са допустими, поради което не дължи самостоятелно произнасяне относно наличието или липсата на правен интерес от предявяване на иска. Доводите на молителя относно недопустимостта на предявения иск, не могат да бъдат разгледани в настоящото производство, тъй като вече е налице произнасяне по съществото на спора. Въззивното решение подлежи на касационен контрол по реда на обжалването му.

С оглед изложените съображения, съставът на Апелативен съд –Варна

Р Е Ш И :

ОТХВЪРЛЯ молбата на „Дилов Инвест" ЕООД, със седалище гр.Варна, ЕИК 103881139, за допълване на решение №187 от 15.07.2016 г. по в.т.д. №188/2016 г. по описа на Апелативен съд – Варна.

Решението подлежи обжалване при условията на чл.280 от ГПК пред Върховен касационен съд на РБ в едномесечен срок от връчването му на страните.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                      ЧЛЕНОВЕ: