РЕШЕНИЕ

 

№  146/28.05.2014 г.. 

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Апелативен съд - Варна                                                                      търговско отделение

На тринадесети май                                                                                            2014 година

В публично заседание в следния състав:

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: Златка Златилова

                                        ЧЛЕНОВЕ: Магдалена Недева

                                                              Анета Братанова

при участието на секретаря Е.Т. сложи на разглеждане въз.т.д. № 189 по описа за 2014 г. докладвано        от З.Златилова     за да се произнесе взе предвид:

Производството по делото е по реда на чл. 613а от ТЗ.

С решение № 18/10.02.2014 г. постановено по т.д.248/2013 г. на ДОС в производство по чл. 625 от ТЗ образувано по молба на кредитора „Я - ХХ” ЕООД на основание чл. 630 ал. 1 от ТЗ е обявена неплатежоспособността на длъжника „П”ЕООД с начална дата 1.01.2013 г., открито е производство по несъстоятелност, назначен е синдик и дата на първо събрание на кредиторите.

Въззивникът „П” ЕООД / в несъстоятелност/ обжалва изцяло първоинстанционото решение като неправилно и иска отмяната му и отхвърляне на молбата по чл. 625 от ТЗ. Сочените пороци на обжалвания акт са нарушение на процесуалните правила при обсъждане на доказателствата, необоснованост на решението и неправилно приложение на материалния закон – чл. 608 от ТЗ.

Въззивната жалба е подадена в срока по чл. 633 ТЗ  от надлежна страна срещу подлежащ на обжалване акт и е допустима.

В срока по чл. 263 ал. 1 ГПК не е постъпил отговор по жалбата.

Съдът след като прецени валидността и допустимостта на обжалваното решение в качеството си на инстанция по съществото на спора приема за установено:

Не се спори, видно от писменото становище /л. 16 въззивното дело/, че ищецът „Я - ХХ” ЕООД е кредитор на „П” ЕООД по договор за търговска продажба с периодично изпълнение. Получил е последно частично плащане на 27.07.2012 г. и поради неплатени задължения по 6 фактури в размер на сумата 67 152,64 лв. на 25.09.2012 г. е  прекратил доставките, образувал е дело и след влизане в сила на осъдително решение по т.д.337/2012 г. се е присъединил към изп.д. № 7/2013 г. по описа на ЧСИ № 810 образувано по молба на кредитора „Асет Банк” АД. В хода на изпълнието са осребрени активите на длъжника – магазин за хранителни стоки в гр.Добрич  заедно с оборудването, но получената сума от осребряването не е достигнала дори за покриване на дълга към банката кредитор, поради което са останали неплатени пулбичноправни задължения и изискуеми парични задължения по търговски сделки.

Ответникът признава тези факти, но счита, че те не са достатъчни да се направи извод за неплатежоспособността на дружеството.

По делото в първоинстанционото производство е назначена съдебно-счетоводна експертиза, която е изследвала финансовото състояние на търговеца въз основа на данни от годишния финансов отчет /ГФО/ за 2012 г. , баланса към 30.06.2013г,„ .данъчни декларации в ТД на НАП и документи по изп.д.7/2013 г. на ЧСИ Н.Н и Агенцията по вписванията. Вещото лице сочи, че по данни на фирмата на която е било възложено счетоводството, след 30.06.2013 год до края на 2013 г. са изготвяни само справките по ЗДДС, като за 2013 г. няма годишен счетоводен баланс. От данните на заключението е видно, че към 31.12.2013 г. длъжникът няма ДМА, всички сгради съоръжения ведно с инвентара са продадени на публична продан по изп. д. 7/2013 г., като за погасяване на дълга към „А Б” АД са преведени 610 267,23 лв. и са останали неплатени задължения към присъединените взискатели на сума 141 911,89 лв., от които 25 148 лв. задължения към ТД НАП. Общо счетоводно отразените краткосрочни парични задължения към 30.06.2013 г. са 449 000 лв. Единственият недвижим имот на длъжника -  магазин в гр. Добрич е продаден на публична продан. Дори и да не е бил закрит магазина в безмитна зона, според доклада на временния синдик материалните запаси в него към 17.02.2013 г. са 334,66 лв. Вещото лице е посочило по баланс към 2012 г. показателите за ликвидност, за бърза, незабавна и абсолютна ликвидност са съответно 0,365, 0,3513 и 0,3513, а към 30.06.2013 г. те са още по- ниски съответно 0,126  0,011 и 0,011. Тези стойности характеризират неспособността на дружеството - длъжник да извършва своите текущи плащания към кредитори и недостатъчното имущество с което разполага не осигурява възможност за заплащане на краткосрочни задължения още през 2012 г. Единствено показателят обща ликвидност е изчислен на 2,4446 към 2012 г. и на 2,4677 към 30.06.2013 г. Коефициентите за ликвидност и останалите показатели на финансово-икономически анализ не трябва да се абсолютизират. Те имат относително значение и се преценяват ведно с останалите доказателства по делото. В случая показателят за обща ликвидност е изчислен на база счетоводни записвания за налични стоки за 1 051 000 лв. за които липсват данни за годност, потребителска и пазарна стойност. Защото дори да са налице краткотрайни активи те трябва да са ликвидни – да имат потребителска стойност и да са реализируеми. При липсаната на такива доказателства съдът приема, че изчисленият коефициент за обща ликвидност над 2,4 не е достоверен и не отразява действителното фактическо състояние. След като дейността на длъжника продължава единствено в магазин на безмитна зона, в който разходите надвишават приходите и обекта е на загуба, а след продажба на единствения недвижим имот са останали неудовлетворени вземания към присъединени кредитори на стойност 141 911 лв., и общият размер на задълженията е 449 000 лв. , то спиранията на плащанията към 1.01.2013 имат траен и необратим характер и презумпцията по чл. 608 ал. 2 от ТЗ не е оборена. Осъществен е фактическият състав на чл. 608 от ТЗ -  ищецът е кредитор със изискуемо парично вземане от търговска сделка, което ответното дружество не е в състояние да изпълни чрез наличните си краткотрайни и реално ликвидни активи и тази невъзможност е обективна и трайна.

Поради сходство в мотивите и еднаквия краен резултат първоинстанционното решение следва да се потвърди.

Водим от изложеното съставът на Варненския апелативен съд

 

Р    Е    Ш    И    :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 18/10.02.2014 г. постановено по т.д.248/2013 г. на ДОС, с което по молба на кредитора „Я - ХХ” ЕООД на основание чл. 630 ал. 1 от ТЗ е обявена неплатежоспособността на длъжника „П”ЕООД със седалище гр. Добрич., с начална дата 1.01.2013 г, открито е производство по несъстоятелност и е назначен временен синдик и определена дата на първо събрание на кредиторите

На основание чл. 622 от ТЗ решението подлежи на незабавно вписване в Търговския регистър. На основание чл. 14 от ЗТР препис от решението да се изпрати служебно на агенцията.

На основание чл. 634в от ТЗ решението да се впише в книгата за актовете на съда по несъстоятелността водена при Добричкия окръжен съд.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва на основание чл. 633ал. 1 ТЗ пред ВКС на РБ в седемдневен срок от вписването му в търговския регистър при условията на чл. 280 ал. 1 ГПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                                     ЧЛЕНОВЕ :