ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№  95                                                16.02.2018 год.                                 Град Варна

Апелативен съд                                                               Търговско отделение

На  16-и февруари                                                                Година 2018год.

В    закрито заседание в следния състав:

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНЕТА БРАТАНОВА   

                                      ЧЛЕНОВЕ:  РАДОСЛАВ  СЛАВОВ

                                                         ДАРИНА МАРКОВА

Като разгледа докладваното от Р.Славов в. ч.търговско дело

№ 19 по описа за 2018 година и за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е по чл. 274 и сл. от ГПК.

          С Определение № 3333  от 20.10.2017год. по т.д. № 1314/2010год. по описа на ОС-Варна е  одобрена депозираната от синдика на „Кристал Дивелъпмънтс” ЕООД в /н./ частична сметка № 1/20.09.2017год., като са внесени следните изменения в сметката:

          -Разпределя на „Триум 2002“ООД с вземане с поредност  по чл.722 ал.1т.6 от ТЗ сумата от 936,34лв.

          -Разпределя на Национална агенцияпо приходите с вземане с поредност  по чл.722 ал.1т.6 от ТЗ сумата от 45 880,88лв.

В останалата част  сметката е оставена без изменение.

Срещу определението, в частта, с която са внесени посочените изменения  е постъпила жалба от „Триум 2002“ООД с твърдения за неправилност на същото.  Излага, че вземането на жалбоподателя е с право на удовлетворяване по чл.722 ал.1 т.4 ТЗ, за това сочи, че неправилно съдът е приел, че същото е в клас вземания по чл.722 ал.1 т.6 ТЗ. Излага, че дружество „ПМК Глобал“ЕООД е погасило публичните задължения на длъжника а именно-главница в размер на 22 334,45лв. и лихви върху тях към 08.11.2010год.-7 609,40лв.  В резултат на извършеното плащане, държавата не е кредитор в производството за тези вземания. По отношение на останалите вземания на НАП за местни данъци и такси, то правилно е отчетено, че същите са в шести клас вземания. За това счита, че предложената от синдика частична сметка е била правилна и не са налице основания за внасяне на изменения в същата. В евентуалност счина, че ако се приеме, че и двете вземания-т.е. на жалбоподателя и та НАП  са от един и същи клас, удовлетворяването следва да е съразмерно.

С частната жалба се иска определението да бъде отменено като неправилно, в частта, с която е изменена частична сметка № 1  и да бъде потвърдена частичната сметка за разпределение, така както е съставена от синдика, евентуално разпределението на сумата да стане по правилата на чл.722 ал.2 ТЗ.

Срещу определението е постъпила и частна жалба от Национална агенция за приходите, гр.София. Счита обжалваното определение за неправилно в частта относно сумата от 22 800лв., предвидена за удовлетворяване  на вземания на бившия синдик Г.К., представляващи трудови възнаграждения за периода от 01.02.2013год. до 31.08.2014год., както и относно сумата от 6 840 лв., предвидена за удовлетворяване на вземания на Янка Ангелова Великова-счетоводител, представляваща възнаграждение за същия период.

Относно възражението срещу предвидената сума  разпределена за изплащане вземанията на синдика, съдът неправилно е приел, че давността е прекъсната, тъй като е поискано тяхното заплащане с молба от синдика през 2015год.  и е отказано с определение от 27.08.2015год.

Според жалбоподателя, на основание чл.116 б.“б“ от ЗЗД, давността се прекъсва с предявяване на иск, или възражение, затова считат че същата е неприложима в конкретния случай, понеже нормата  не може да се тълкува разширително.  За това давността не е могла да бъде прекъсната и определението на окръжния съд се явява неправилно. Дори и да се приеме, че е налице надлежно упражнено право на иск, чрез депозиране на молбата, предвид отказа на съда, давността не следва да се счита за прекъсната.

Относно сумата от 6 840лв. сочи, че с обжалваното определение съдът не се е произнесъл по посочените във възражението аргументи срещу включването на сумата за удовлетворяване на вземания на  Я* В*, представляващи възнаграждение за счетоводно обслужване.

Иска се, след отмяна на обжалваното определение, да бъде постановено ново, с което в полза на НАП да бъде разпределена  сумата от 22 800лв. и сумата от 6 840лв. за частично удовлетворяване на приетите в производството публични вземания по чл.722 ал.1 т.6 ТЗ.

С писмен отговор от Г.К.-бивш постоянен синдик изразява становище за неоснователност на жалбата на НАП, по изложени съображения, конкретно сочи, че по отношение на разноските в производството по несъстоятелност, давностния срок е неприложим.

Частните жалби са подадени в срок  и са допустими в хипотезата на чл.729 ал.3 ТЗ. При разглеждането им по същество, съдът съобрази следното:

Синдикът на „Кристал Дивелъплънтс” ЕООД в /н./ е представил Частична 

сметка за разпределение на събраните средства от продажба на имущество на несъстоятелното дружество.

В т.2 от частичната сметка, на кредитора Г.Я.К. –предишен синдик е разпределена с ред на удовлетворяване чл.722 ал.1 т.3 ТЗ сумата от 36 800лв., представляваща възнаграждение на синдика за периода 01.02.2013год.-17.09.2015год.  Като основание на вземането е посочено също и Определение от 27.08.2015год. и счетоводна справка.

В т.3 от частичната сметка, на кредитора Я* А* В*--счетоводител е разпределена с ред на удовлетворяване чл.722 ал.1 т.3 ТЗ сумата от 11 600лв., представляваща възнаграждение на кредитора за счетоводно обслужване, за периода 01.02.2013год.-31.08.2015год.  Като основание на вземането е посочено също и Определение от 27.08.2015год. и счетоводна справка. С разпределените суми кредиторите са удовлетворени на 100%.

В т.5 от частичната сметка, на кредитора „Триум 2002“ООД е разпределена с ред на удовлетворяване чл.722 ал.1 т.4 ТЗ сумата от 32 559,35лв. С разпределената сума кредитора е удовлетворен на 100%.

В т.6 от частичната сметка, на кредитора Национална агенция за приходите е разпределена с ред на удовлетворяване чл.722 ал.1 т.6 ТЗ сумата от 14 257,87лв. С разпределената сума кредитора е удовлетворен на 0,69%, при общ размер на одобрено вземане  от 2 044 008,86лв.

Срещу частична сметка е постъпило възражение на основание  чл.728 от ТЗ от Национална агенция за приходите, гр.София, в което е изразено становище за незаконосъобразност на разпределението, относно разпределените суми на бившия синдик, счетоводителя и на кредитора „Триум 2002“ООД, със следните съображения:

Относно разпределените суми на бившия синдик и счетоводителя:

Понеже вземанията по тях са възникнали след решението за откриване на производсвото по несъстоятелност, същите е следвало да бъдат с ред на удовлетворяване по чл.722 ал.1. т.7 ТЗ, а не по чл.722 ал.1 т.3. В евентуалност считат, че в разпределението не е следвало да бъдат включени суми -22 800лв. и за сумата 6 840лв. за удовлетворяване на вземанията на счетоводител-като погасени по давност.

          -Оспорва се и сметката в частта са която се Разпределя на „Триум 2002“ООД с вземане с поредност  по чл.722 ал.1т.4 от ТЗ сумата от 32 559,35лв. с твърдения, че кредиторът не включен в списъкас приети вземания, т.е. вземането на кредитора не е прието  по см. на чл.693 от ТЗ. В производството по несъстоятелностняма кредитори  с приети вземания споредност на удовлетворяване чл.722 ал.1 т.4 ТЗ, при прехвърлянето на изплащането на коитодружеството би се ползвало от същата разпоредба.

С обжалваното определение № 3333  от 20.10.2017год. по т.д. № 1314/2010год. по описа на ОС-Варна съдът е  одобрил депозираната от синдика на „Кристал Дивелъпмънтс” ЕООД в /н./ частична сметка № 1/20.09.2017год., като са внесени следните изменения в сметката:

          -Разпределя на „Триум 2002“ООД с вземане с поредност  по чл.722 ал.1т.6 от ТЗ сумата от 936,34лв.

          -Разпределя на Национална агенцияпо приходите с вземане с поредност  по чл.722 ал.1т.6 от ТЗ сумата от 45 880,88лв.

          В останалата част  сметката е оставена без изменение.

Определениеето в обжалваните части е законосъобразно, поради следните съображения:

Определените суми за възнаграждение за бившия синдик са разноски по смисъла на чл.723 т.2 ТЗ, а за счетоводно обслужване-разноски по чл.723 т.4 ТЗ. За това и вземанията по тях правилно са включени в поредност на удовлетворяване по чл.722 ал.1 т.3 ТЗ. Предвид характера на претендираните вземания-същите са разноски по несъстоятелността, за това правилно в сметката за разпределение същите са поставени в ред на удовлетворяване чл.722 ал.1 т.3 ТЗ и за същите давност не тече. Но дори и да се споделят съображенията на жалбоподателя, че същите се погасяват по давност, следва да се отбележи, че е правилен извода на съда, че същата не е изтекла. С определение от 27.08.2015год., вземанията са признати за съществуващи, за това и на основание чл.116 т. а ЗЗД, погасителната давност спрямо тях е прекъсната и е започнала да тече нова давност, която разбира се не е изтекла. За това правилно вземанията са включени като съществуващи  в частичната сметка на разпределение, респективно жалбата на НАП е неоснователна и следва да се остави без уважение.

          Относно жалбата на Триум 2002:

Същата е неоснователна. Безспорно дружеството е правоприемник на „ПМК Глобал“ЕООД, понеже същото се е вляло в дружеството жалбоподател. Установява се и не се спори, че заличеното дружество е платило вземанията на НАП приети  в списък на приетите вземания, одобрен с определение № 1717/27.04.2010год. и в този смисъл се е суброгирало в неговите права на кредитор. Тази суброгация е намерила отражение и в производството по несъстоятелност.  С определение № 3841/10.12.2010год. по т.д. № 1314/2010год., съдът след като е констатирал, че „ПМК Глобал“ЕООД е заплатило пълния размер на предявеното с молба от 15.09.2010год. вземане на НАП в размер на 29 988,59лв., е стигнал до извода, че това трето лице е встъпило в правата на публичния взискател. За това и съдът е постановил в списъка на приетите вземания да се впише  вместо НАП-„ПМК Глобал“ЕООД, на основание чл.180 ал.1 т.1 ДОПК.

Видно от изготвения списък от 02.10.2010год., приетите вземания на НАП са в общ размер 29 9888,58лв. и са с пореднаст по 722 ал.1 т.6. ТЗ. Следователно, приетото вземане на „ПМК Глобал“ ЕООД е с поредност чл.722 ал.1 т.6 ТЗ. След извършеното вливане на това дружество в „Триум 2002“ООД, и на основание чл.262 ТЗ, последното е придобило правата на заличеното дружество в производството по несъстоятелност-следователно вземането на жалбоподателя „Триум 2002“ООД  е с поредност чл.722 ал.1 т.6 ТЗ.

          Предвид изложеното, законосъобразно в обжалваното определение съдът е приел че вземането е с поредност по чл.722 ал.1 т.6 ТЗ.

Следователно, кредиторите НАП и „Триум 2002“ООД са с вземания по чл.722 ал.1 т.6 ТЗ, поради което същите следва да бъдат удовлетворени съразмерно, на основание чл.722 ал.2 ТЗ. За кредиторите с вземания подлежащи на удовлетворяване по чл. 722 ал.1 т.6 ТЗ е останала за разпределение сумата от 46 817,22лв. които по правилото на чл.722 ал.2 ТЗ следва да се разпределят съразмерно, а именно- по начина, по който е извършено в обжалваното определение: за НАП е разпределена сумата 45880,88лв. и за „Триум 2002“ООД сумата от 936,34лв.

Предвид изложеното, обжалваното определение е законосъобразно и следва да бъде потвърдено, като на основание чл.272 ГПК препраща и към мотивите на окръжния съд, които споделя.

          По изложените съображения Варненският апелативен съд

     

                                               О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И  :

 

          ПОТВЪРЖДАВА определение  № 3333 от 20.10.2017год. постановено по т.д. № 1314/2010год.  по описа на Варненски окръжен съд, с което е одобрена частична сметка № 1/20.09.2017год. за разпределение на осребреното имущество на длъжника Кистал Дивелъпмънтс“ЕООД /в н./, при следните изменения:

          -Разпределя на „Триум 2002“ООД с вземане с поредност  по чл.722 ал.1т.6 от ТЗ сумата от 936,34лв.

          -Разпределя на Национална агенцияпо приходите с вземане с поредност  по чл.722 ал.1т.6 от ТЗ сумата от 45 880,88лв.

В останалата част  сметката е оставена без изменение.

Определението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ: 1.                    2.