РЕШЕНИЕ

 

№  178/  30.06.2014 г.                         

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Апелативен съд - Варна                                                            търговско отделение

На двадесет и седми май                                                                          2014 година

В публично заседание в следния състав:

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: Вилиян П.

                                         ЧЛЕНОВЕ: Златка Златилова

 :                                                             Магдалена Недева

при участието на секретаря Д.Ч. сложи на разглеждане въз.т.д. № 190 по описа за 2014 г. докладвано        от З.Златилова     за да се произнесе взе предвид:

Производството по делото е по реда на чл. 268 от ГПК.

Образувано е по въззивна жалба на „С.” ООД със седалище гр. София / срещу решение № 26/07.01.2014 г. постановено по т.д. 358/2011 г. по описа на ВОС, с което е отхвърлен иска на въззивника срещу „Б.” ООД за заплащане на сумата 67 061 евро представляваща неустойка за забавено изпълнение за периода 19.01.2010 г. – 27.03.2010 г. по договор за изработка от 18.01.2010 г. и са присъдени съдебни разноски.

Въззивникът претендира отмяна на решението поради неправилно приложение на материалния закон и необоснованост и отхвърляне на иска.

Ответната страна не е изразила становище в срока по чл. 263 ал. 1 ГПК по основателността на жалбата.

Въззивната жалба е подадена в срок от надлежна страна и при наличието на правен интерес и е допустима.

След служебна проверка съдът констатира валидността и допустимостта на обжалваното решение и в качеството си на инстанция по съществото на спора приема за установено:

Предявен е иск с правно основание чл. 92 ЗЗД.

Видно от съдържанието на исковата молба „С.” ООД претендира сумата 67 061 евро, като неустойка за забава върху за периода 19.01.2010 г. – 27.03.2010 г. върху неплатения остатък от възнаграждението дължимо по договор за изработка от 18.01.2010 г. сключен между възложителя „Б.” ООД и „П.- И. Б.” ЕООД като изпълнител на СМР и допълнително споразумение към същия от 06.07.2010 г. Активната си материалноправна легитимация ищецът извежда от сключения на 18.11.2010 г. договор за цесия между „П. – И. Б.” ЕООД като цедент и „С.” ЕООД като цесионер, съобщена на длъжника „Б.” ООД на 19.11.2010 г. Възражението на ответника, че цесията не произвежда действие, тъй като договора за СМР в отношенията между първоначалните страни е прекратен със споразумение е неоснователно. Споразумението със нотариална заверка на подписите  е от дата 22.11.2010, след уведомяване на „Б.” ООД за извършената цесия и след сключване на тристранно споразумение от 19.11.2010 г. за встъпване на „С.” ЕООД в правоотношението по договора за изработка, вместо „П. - И. Б.” ЕООД.

Претендираната неустойка е по чл. 2  р.VI от договора за изработка /неправилно посочена в исковата молба като дължима по чл. 3 от р. IV от договора/. Според, текста, „ако възложителят не заплаща навреме уговорените в чл. III т.2 суми, дължи неустойка в размер на 1000 евро на ден, но не повече от 10% от общата сума на настоящия договор. Цената по договора е 553 400 евро, дължима, съгл. чл. 2 р.III на пет вноски всяка по 20% с конкретни падежи. Срокът за изпълнение на строителството по договора е 5 месеца. Към 6.07.2010 г. е сключено допълнително споразумение с което се установява че в резултат на допълнително извършени и приети работи общата цена по договора възлиза на 670 619,40 лв. Видно от приложена справка /л. 45 от първ.д./  неустойката е формирана като 10% от тази сума, тъй като тя е по- малка от 68 000 лв. каквато би била неустойката от по 1 000 евро дневно за 68 дни забава  /периода 19.01. 2010 – 27.03.2010 г./

Неизпълнението на договорното задължение за плащане на цената на СМР следва да се приеме за безспорно установено по силата на арбитражно решение от 31.12.2012 г. по ВАД .№ 72011 г. на арбитражен съд Велико Търново при „Сдружение с нестопанска цел „Правна помощ и медиация” със седалище Велико Търново и към 31.05.2012 г е общо 192 201 евро от които 110 680 евро трета вноска, 726 евро неплатен остатък от първа вноска и още общо 80 795 лв. стойност на допълнителни СМР.

Ищецът твърди договорно неизпълнение от 259 262 евро, но претендира неустойка за забава към определен период от 19.01.2010 г. до 27.03.2010 г. За този период съгл. чл. 2 р.III е настъпил падежа на първа вноска към датата на сключване на договора и на втора вноска – на 23.03.2010 г. /при издаване на разрешението за строеж/. Останалите вноски се дължат както следва: трета при заливане на основи, изработка и монтаж на метална конструкция и плочите на офисна част, четвърта при монтаж на покривни стени и панели и пета при цялостно завършване на сградата. Видно от заключението на ССЕ към 18.01.2010 г. /датата на сключване и падеж на първата вноска от 110680 евро / са платени 99 957 евро, още 10 000 евро са платени на 4.05.2010 г., а остатъкът от 726 евро не е платен при постановяване на осъдителното решение. Втората вноска се дължи към 23.03.2010 г. и /датата на издаване на строителното разрешение. Съгласно ССЕ плащането по нея отразено при получателя е по ф-ра и касов бон от 02.09.2010 г. Забавеното плащане за периода до 27.03.2010 г. за който е претендирана неустойката е за 10 726 евро от първа вноска и за 110 680 евро по втора вноска или общо 121 406 евро.

При така установеното от фактическа страна съдът приема, че искът за плащане на договорна неустойка е доказан по основание. Неустойката е предварително договорена, ответникът – длъжник е неизправна по договора, а кредиторът е престирал в срок. Договорената неустойка е за неточно изпълнение на задължението на възложителя за плащане на цената, т.е. тя е има мораторен характер. Видно от съдържанието на клаузата на р.VI чл. 3 от договора освен обезщетителен има и санкционен характер, тъй като минималния сочен размер на санкцията е 1000 евро на ден. Същевременно с това е преценено, че тя не е компенсаторна, затова има предел от 10% върху договорната цена и не създава предпоставки за неоснователно обогатяване на кредитора, доколкото обезпечава продължилото неизпълнение на задължението за плащане на цената. В случая към момента на сключване на договора, с който е приета клаузата за неустойка цената му е 553 400 лв. затова пределния и размер следва да се определи към тази стойност, а не към сумата 670 619,40 лв. каквато е окончателната установената цена на приетите СМР, тъй като с допълнителното споразумение няма изрично изменение на размера на неустойката. Искът е основателен за сумата 55340 евро, а  за разликата до предявения размер следва да се отхвърли.

Поради изложеното обжалваното решение следва да се измени в отхвърлената част за сумата до 55 340 евро, а за разликата до 67 061 евро да се потвърди.

Предвид направеното искане и представени доказателства на ищеца следва да се възстановят направените съдебни разноски за двете инстанции съобразно уважената част от иска общо в размер на сумата 13 026 лв.  от които 8 332 лв. за първа инстанция и 4694 за въззивна.

Водим от изложеното съставът на Варненския апелативен съд

 

Р    Е    Ш    И :

 

ОТМЕНЯ решение № 26/07.01.2014 г. постановено по т.д. 358/2011 г. по описа на ВОС в частта с която е , отхвърлен иска на „С.” ООД със седалище гр. София срещу „Б.” ООД за заплащане на сумата 55 340 евро неустойка и 1150 лв. съдебни разноски и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОСЪЖДА „Б.” ООД ЕИК 113593053 със седалище и адрес на управление гр. Варна бул.”Сливница” № 28 да заплати на „С.” ООД ЕИК 201196109 със седалище и дрес на управление  гр. София, район „Възраждане” ул.”Антим I”№ 26 ет. 2 ат. 1 сумата 55 340  евро представляваща неустойка за забава по р.VI чл.2 от договор за изработка от 18.01.2010 г. вземанията по който са прехвърлени по договор за цесия от 18.11.2010 г. както и 13 026 лв. съдебни разноски за двете инстанции съобразно уважената част от иска.

ПОТВЪРЖДАВА решение № 26/07.01.2014 г. постановено по т.д. 358/2011 г. по описа на ВОС в частта с която искът за разликата над сумата 55 340 евро до 67 061 евро е отхвърлен.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред ВКС на РБ в едномесечен срок от връчването му при условията на чл. 280 ал. 1 от ГПК .

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                                     ЧЛЕНОВЕ :