ОПРЕДЕЛЕНИЕ 306

 

гр. Варна, 03.05..2018 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, втори състав, в закрито заседание в състав:

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

        ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА

МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

 

Като разгледа докладваното от съдия Аракелян в. т. д. 190/2018 г. по описа на Апелативен съд – Варна, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано след постановено отменително решение на Върховния касационен съд № 252 от 21.03.2018 г., по т. д. № 951/2017 г. по описа на същия съд, с което на основание чл. 293, ал. 3, вр. ал. 2 от ГПК е отменено решение № 288 от 13.12.2016 г., постановено по в. т. д. № 573/2016 г. по описа на Варненския апелативен съд, с което е потвърдено първоинстанционно решение № 521 от 01.07.2016 г. по т. д. № 968/2015 г. по описа на Варненския окръжен съд, в частта, с която е уважен предявеният от „Уникредит Лизинг“ ЕАД срещу „Ай енд Ай Инвест Груп“ ЕООД иск за осъждане последния да заплати сумата от 10 323.46 евро, представляваща част от главница в размер на 83 091.55 евро, дължима по запис на заповед № 83099 от 12.05.2008 г., с падеж на предявяване, ведно със законна лихва за забава от предявяване на исковата молба до окончателното плащане, на основание чл. 535 от ТЗ.

С молба вх. № 2511 от 26.04.2018 г., подадена от въззиваемата страна „Уникредит Лизинг“ ЕАД, чрез изпълнителните директори Илия Семерджиев и Мартин Гиков, на основание чл. 233 от ГПК, се прави отказ от иска за сумата от 10 323.46 евро, представляваща част от главница в размер на 83 091.55 евро, дължима по запис на заповед № 83099 от 12.05.2008 г., с падеж на предявяване, ведно със законна лихва за забава от предявяване на исковата молба до окончателното плащане, на основание чл. 535 от ТЗ, призната за дължима с невлязло в сила решение № 521 от 01.07.2016 г. по т. д. № 968/2015 г. по описа на Варненския окръжен съд.

Настоящият съдебен състав, намира, че отказът от иска е допустим, доколкото изявлението е депозирано заедно от двама от членовете на управителния съвет на ищцовото дружество и са налице останалите предпоставки за това процесуално действие, визирани в разглежданата разпоредба.

Предвид гореизложеното, обжалваното първоинстанционно решение, следва да бъде обезсилено, а производство по делото – прекратено.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОБЕЗСИЛВА решение № 521 от 01.07.2016 г. по т. д. № 968/2015 г. по описа на Варненския окръжен съд, в частта с която „Ан Енд Ай Инвест Груп“ ЕООД, ЕИК: *, е осъдено да заплати на „Уникредит Лизинг“ ЕАД, ЕИК: *, сумата от 10 323.46 евро, представляваща част от главница в размер на 83 091.55 евро, дължима по запис на заповед № 83099 от 12.05.2008 г., с падеж на предявяване, ведно със законна лихва за забава от предявяване на исковата молба до окончателното плащане, на основание чл. 535 от ТЗ.

ПРЕКРАТЯВА производството по в. т. д. № 190/2018 г. по описа на Варненския апелативен съд, поради отказ от иска, на основание чл. 233 от ГПК.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен касационен съд в едноседмичен срок от съобщаването на страните.

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                               ЧЛЕНОВЕ: 1.

                    

 

          2.