О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

367………/Варна, 26.05.2015…………….

 

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, в открито съдебно заседание на 19.05.2015 год. в състав

 

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗЛАТКА ЗЛАТИЛОВА

                            ЧЛЕНОВЕ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

АНЕТА БРАТАНОВА

 

При секретаря Д.Чипева, като разгледа докладваното от съдия А.Братанова в.т.д.№ 191/2015 год. по описа на ВАпС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл. 258 и следв. ГПК.

Предявена е въззивна жалба от  Н* Б*Г* АД - София против решение № 404/22.04.2014 год. по т.д.№ 1023/2013 год.  по описа на ОС – Варна в частта, в която е отхвърлен предявения срещу „А* ТВ” ЕАД гр. Варна иск с правно осн. чл.79 ЗЗД за разликата от 58 725 лв. до предявения размер 63 450 лв., представляваща цена по фактура № 22014/07.01.13 г., дължима към 30.01.2013 г. като лицензионна цена по договор №142/01.01.2012 г. за кабелно разпространение на телевизионните канали Диема, Диема фемили, Кино Нова и Нова спорт.

По делото са представени доказателства, че насрещната страна „А* ТВ” ЕАД е предявила въззивна жалба срещу осъдителната част на съдебния акт с вх.№ 15347/28.05.2014 год. С разпореждане № 9101/26.08.2014 год. предявената въззивна жалба е върната, а препис от разпореждането е надлежно връчено на въззивника на 04.09.2014 год.

По делото не са приобщени доказателства, обективиращи предприети  от „А* ТВ” ЕАД процесуални действия по обжалване на разпореждане № 9101/26.08.2014 год. Данни за предприето обжалване не се съдържат и в изявленията на страните в проведеното по делото о.с.з.

В срока за произнасяне, на настоящия състав е станало служебно известно, че срещу разпореждане № 9101/26.08.2014 год. е постъпила частна жалба от „А* ТВ” ЕАД, по която е образувано ч.т.д.№ 193/2015 год. по описа на АС – Варна. Производството по делото е приключило с определение № 198/17.03.2015 год., което не е влязло в законна сила, поради постъпила частна касационна жалба. Въззивното търговско дело не съдържа деловодно отбелязване за отделянето на частната жалба в отделно ч.т.д.

В срока за произнасяне, на настоящия състав е станало служебно известно и обстоятелството, че с последващ акт  - Определение № 4786/10.12.2014 год., ВОС е оставил без уважение молбата на „А* ТВ” ЕАД за възстановяване на срока за обжалване на решението по т.д.№ 1023/2013 год. Оригинал или копие на посочения акт не е приобщен по т.д.№ 1023/2013 год. Вместо това, същият е пришит по ч.т.д.№ 192/2015 год. по описа на АС – Варна. Производството пред АС – Варна е приключило с определение № 241/31.03.2015 год., което не е влязло в законна сила, поради постъпила частна касационна жалба. Въззивното търговско дело не съдържа деловодно отбелязване за отделянето на частната жалба в отделно ч.т.д.; вкл. за наличието на последващ съдебен акт, оригиналът от който е приложен по друго дело.

 

Така установената фактическа обстановка обуславя необходимостта от спиране на настоящото производство до приключване на ч.т.д.№№  193/2015 и 192/2015  год. по описа на АС – Варна. Спирането на производството обезпечава съвместното и безпротиворечиво разглеждане на постъпилите от двете страни въззивни жалби срещу един съдебен акт в общо производство. 

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

СПИРА производството по т.д.№ 191/2015 год. по описа на АС – Варна до приключване на ч.т.д.№№  193/2015 и 192/2015  год. по описа на АС – Варна, на основание чл. 229, ал.1, т.4 ГПК.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчването му на страните пред ВКС.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ                                                     ЧЛЕНОВЕ: