ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№…220/21.04..2017 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд – търговско отделение, ІІ състав, в закрито заседание в състав:

 

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

        ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА

МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

 

Като разгледа докладваното от съдия В. Аракелян в. ч. т. дело № 191/2017 г. по описа на Апелативен съд – гр. Варна, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Подадена е частна жалба от „ХИЛ СИТИ“ АД /в несъстоятелност/ – гр. Търговище, чрез адв. Д.Я., против определение94 от 10.04.2017 г. на Търговищкия окръжен съд, постановено по т. д. № 53/2013 г., с което е оставена без уважение молбата на жалбоподателя за свикване на събрание на кредиторите със следния дневен ред: 1/ изслушване и приемане отчета на синдика относно управлението, запазването и осребряването на имущество в масата на несъстоятелността; 2/ изслушване на доклад от синдика относно необходимите разходи за издръжка на дейността по управление, запазване и осребряване на имуществото в масата на несъстоятелността и производството по несъстоятелността като цяло.

Настоящата съдебна инстанция приема, че подадената частна жалба е основателна по следните съображения :

Съдът по несъстоятелността е приел за неоснователно искането на длъжника за свикване на събрание на кредиторите с правни аргументи, сводими към твърдяна липса на изложени съображения защо и по какви причини е наложително свикването на събрание на кредиторите с посочения дневен ред. В мотивите на обжалвания съдебен акт са визуализирани допълнителни аргументи за приетата от съда по несъстоятелността неоснователност на искането, свързани със своевременното представяне на месечни отчети от синдика, с които длъжникът – молител в настоящото производство, е можел да се запознае, както и с разпоредбата на чл. 659 ТЗ, в която са регламентирани начините за отчетност на синдика спрямо съда и участващите в производството лица. Съдът по несъстоятелността, предвид всички свои доводи, изложени по- горе, е достигнал до оспоримия правен извод, че не са налице предпоставките за свикване на събрание на кредиторите с посочения дневен ред и е обосновал извод за неоснователност на искането по чл. 674, ал.1 ТЗ, с което е сезиран.

Настоящата съдебна инстанция приема изводите на съда по несъстоятелността като относими преимуществено към целесъобразността на искането за свикване на събрание на кредиторите, каквато  не е компетентен да преценява. Допустимостта на искане за свикване на събрание на кредиторите се обуславя от наличие на изрично определените в закона кумулативни предпоставки, свързани със: 1/ сезиране на съда по несъстоятелността от лимитативно определените в разпоредбата на чл. 674, ал. 1 от ТЗ лица и 2/ наличие на поставени въпроси, касаещи предложения дневен ред, по които събранието на кредиторите има правомощия допустимо да взема решения. Други законови изисквания за надлежно и допустимо сезиране на съда не са предвидени, като настоящата съдебна инстанция с оглед текста на закона приема за недопустимо разширителното му тълкуване с допълнителни  условия.

В разглежданата правна хипотеза молбата на длъжника с правно основание чл. 674, ал.1 ТЗ е подадена от оправомощен участник в производството по несъстоятелност, попадащ в кръга на изчерпателно изрично посочените лица, легитимиран по силата на закона да сезира надлежно съда по несъстоятелност. Въпросите от предложения дневен ред са в правомощията на събранието на кредиторите.

Изложеното мотивира позитивния правен извод на настоящата съдебна инстанция, че съдът по несъстоятелността е сезиран с валидно допустимо и обвързващо го искане с правно основание чл. 674, ал.1 ТЗ.

Предвид гореизложеното, съдът намира, че обжалваното определение следва да бъде отменено и върнато на съда по несъстоятелността  за предприемане на необходимите действия.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ  определение  № 94 /10.04.2017 по т.д. № 53/2013 г. по описа на ОС- Търговище.

УКАЗВА на съда по несъстоятелността на „ХИЛ СИТИ“ АД /в н./ да свика събрание на кредиторите  дневен ред: 1/ изслушване и приемане отчета на синдика относно управлението, запазването и осребряването на имущество в масата на несъстоятелността; 2/ изслушване на доклад от синдика относно необходимите разходи за издръжка на дейността по управление, запазване и осребряване на имуществото в масата на несъстоятелността и производството по несъстоятелността като цяло.

ВРЪЩА делото на Търговищкия окръжен съд за изпълнение на дадените указания.

Определението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                        ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                                                            2.