ОПРЕДЕЛЕНИЕ№227

 

Гр.Варна, 09.04. 2019г.  

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение в закрито заседание на осми април през двехиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  РАДОСЛАВ СЛАВОВ 

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА МАРКОВА

МАРИЯ ХРИСТОВА

 

           Като разгледа докладваното от съдията Дарина Маркова ч.в.търг.дело № 191 по описа за 2019 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.274 ал.1 от ГПК образувано по частна жалба на „Банка Пиреос България“ АД със седалище гр.София срещу разпореждане № 99 от 23.01.2019г. по търг.дело № 123/18г. по описа на Добрички ОС, с което е върната подадената от жалбоподателя частна жалба вх.№ 7130 от 16.11.2018г. срещу определение № 568 от 26.10.2018г. на ДОС по търг.дело № 123/18г.

В частната жалба се твърди, че обжалваното разпореждане е недопустимо. Твърди че в рамките на компетентността на първоинстанционния съд е да приеме частна жалба, да извърши проверка за нейното съдържание и необходимите приложения към нея, т.е. да администрира получената жалба. Сочи че първоинстанционният съд следи само за редовността на жалбата и не може за подлага на преценка и да се произнася по допустимостта на жалбата, подадена срещу негов акт, както и да определя представлява ли тя годен предмет на частно обжалване. Сочи че тази преценка е компетентен да направи само по-горестоящият въззивен съд. Твърди че извършването на тази преценка от администриращия жалбата съд съставлява нарушение на функционалната компетентност и води до постановяване на недопустим акт. Твърди че първоинстанционният съд се е произнесъл извън компетентността си на администриращ съд по разпоредбите на чл.247 ал.2 във връзка с чл.262 от ГПК.

Моли съда да отмени обжалваното разпореждане за връщане на частната жалба и да бъде разпоредено продължаване на съдопроизводствените действия по нея.

В срока по чл.276 ал.1 от ГПК са депозирани отговори от освободения по реда на чл.657 ал.1 т.1 от ТЗ синдик К. и от несъстоятелния длъжник „Хил Сити“ АД в несъстоятелност, чрез назначения му от съда особен представител, в който изразяват становище за неоснователност на подадената частна жалба.

Частната жалба е подадена от надлежна в срока по чл.275 от ГПК и е допустима.

По жалбата, съдът намира следното:

В производството по несъстоятелност на „Хил Сити“ АД в несъстоятелност съдът по несъстоятелността с определение № 568 от 26.10.2018г. е оставил без уважение молбата на кредитора „Банка Пиреос България“ АД от 06.03.2018г. за освобождаване на синдика Г.К.  на основание чл.657 ал.2 от ТЗ. В срок срещу определението е депозирана частна жалба от кредитора „Банка Пиреос България“ АД с вх.№ 7130 от 16.11.2018г. С обжалваното разпореждане № 99 от 23.01.2019г. частната жалба е върната обратно като недопустима – подадена срещу необжалваем съдебен акт.

Въззивният съд намира, че с обжалваното разпореждане първоинстанционният съд е процедирал недопустимо, като е надхвърлил функциите си на администриращ съд и е извършил преценка по допустимостта на сезирането на въззивния съд, каквито правомощия няма. Чл.275 ал.2 във връзка с чл.262 от ГПК лимитира проверката, осъществявана от изпращащия частната жалба съд до това дали е подадена в срок и до редовността на жалбата във връзка с посочените в чл.260 и чл.261 от ГПК реквизити. Извън правомощията на администриращия съд остава преценката за допустимостта на частната жалба и дали определението подлежи на обжалване, което е предмет на проверка само от сезирания съд. В този смисъл определения на ВКС № 553 от 23.07.2013г. по ч.търг.дело № 2586/13г. І т.о. и № 1164 от 28.12.2012г. по ч.търг.дело № 756/12г. ІІ т.о.

С оглед на така изложеното съставът на въззивния съд намира, че обжалваното разпореждане е недопустимо и следва да бъде обезсилено, а делото върнато за продължаване на съдопроизводствените действия по администриране на частната жалба.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОБЕЗСИЛВА разпореждане № 99 от 23.01.2019г. по търг.дело № 123/18г. по описа на Добрички ОС и

ВЪРЩА делото на ОС – Добрич за администриране на частна жалба вх.№ 7130 от 16.11.2018г. на „Банка Пиреос България“ АД срещу определение № 568 от 26.10.2018г.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: