О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 

№  241/31.03.                                                      2015 година                           град Варна

 

    Апелативен съд – Варна                   търговско  отделение

на   двадесет и шести март                                  година 2015

в закрито заседание в състав :

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ : В.А*                                                                     ЧЛЕНОВЕ          :  М.Н*                                                                                               А.Б*

 

като разгледа  докладваното от съдията М.Н* в.ч.т.д. № 192 по описа  на Варненския апелативен съд за 2015г., за да се произнесе, взе пред вид следното :

    Производството по делото е по реда на чл.274 ал.1 т.2 ГПК вр.чл.66 ал.2 ГПК.

         Образувано е по подадена частна жалба от „А* ТВ” ЕАД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление гр.Варна, ул.”Марко Балабанов” № 14, представлявано от управителя С* П* А* срещу определение № 4786/10.12.2014г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 1023/2013г., с което е оставена без уважение молбата му за възстановяване на срока за обжалване на решение № 404/22.04.2014г., постановено по същото дело. По съображения, изложени в жалбата, свеждащи се до нарушение на съдопроизводствените правила и противоречие с материалния закон, моли съда да отмени обжалваното определение.

    В законоустановения срок е постъпил писмен отговор от ответната по частната жалба страна, в който се релевират доводи за нейната неоснователност и се иска от съда да потвърди обжалваното определение.

    Съдът, след преценка на доказателствата по делото, намери следното :

    Жалбата е подадена в срок от легитимирано за това лице и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

    Разгледана по същество, същата се явява неоснователна, по следните съображения :

    „А* ТВ” ЕАД е подало въззивна жалба срещу решение № 404/22.04.2014г. на ВОС, ТО в осъдителната му част. С разпореждане № 5811/02.06.2014г. жалбата е оставена без движение до отстраняване на нередовността й, изразяваща се в заплащане на дължима държавна такса  от  1 291,95лв. Съобщението за това е получено от процесуалния представител на страната адв.Т. на 27.06.2014г. На 30.06.2014г., преди изтичане  на   срока  за   отстраняване   на   нередовностите,      адв.Т. е депозирал молба за удължаване на срока. С разпореждане № 6905/01.07.2014г. срокът е удължен с 14 дни, считано от получаване на съобщението. Разпореждането за това е получено от адв.Т. на 14.07.2014г. На 28.07.2014г., по съображения, че няма връзка с доверителя си, адв.Т. отново е сезирал съда с молба за повторно удължаване на срока за внасяне на държавна такса за въззивно обжалване с един месец. С Разпореждане № 8098/29.07.2014г. съдът е удължил срока с 14 дни, считано от получаване на съобщението, което получаване е станало на 04.08.2014г.

С разпореждане № 9101/26.08.2014г., констатирайки, че повторно удълженият срок е изтекъл на 18.08.2014г., а доказателства за внесена държавна такса не са представени, съдът е разпоредил връщане на въззивната жалба, съобщението за което е получено от страната, чрез адв.Т., на 04.09.2014г.

С молба от 07.11.2014г. „А* ТВ” ЕАД е подало частна жалба срещу разпореждането за връщане на въззивната жалба, по която е образувано в.ч.т.д. № 193/2015г. на ВнАпС, по което разпореждането за връщане е потвърдено. В същата молба е направено и искане за възстановяване на срока за отстраняване на нередовности поради това, че в предоставения от съда срок адв.Т. не е успял да се свърже с изп.директор С* А*. По това именно искане е постановено обжалваното определение.

    Соченото от частния жалбоподател нарушение на процесуалния закон, че молбата за възстановяване на срока е следвало да бъде разгледана в открито заседание, не е довело до накърняване на правото му на защита, а и само по себе си не би могло да обоснове незаконосъобразност на обжалвания съдебен акт. От друга страна нито в молбата, нито в настоящата частна жалба се сочат основателни причини за исканото възстановяване на срока, извън липсата на връзка между клиент и процесуален представител. Страната два пъти се е възползвала от правото си да иска удължаване на срока на това основание, като съдът е уважил и двете молби.  С настоящата молба се иска нов срок  на същото основание, което въззивната инстанция преценява като злоупотреба с право за сметка на другата страна. Предвид на това частната жалба се оставя без уважение.

    Водим от горното, съдът

 

О     П   Р   Е    Д    Е    Л    И    :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на „А* ТВ” ЕАД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление гр.Варна, ул.”Марко Балабанов” № 14, представлявано от управителя С* П* А* срещу определение № 4786/10.12.2014г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 1023/2013г., с което е оставена без уважение молбата му за възстановяване на срока за обжалване на решение № 404/22.04.2014г., постановено по същото дело.

Определението може да се обжалва пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му по реда на чл.274 ал.3 ГПК.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                              ЧЛЕНОВЕ :