ОПРЕДЕЛЕНИЕ№241

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение в закрито заседание на втори май през двехиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНЕТА БРАТАНОВА

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: Ж. ДИМИТРОВА

                                                                                           ДАРИНА МАРКОВА                                                                                    

 

           Като разгледа докладваното от съдията Дарина Маркова ч.в.търг.дело № 192 по описа за 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.274 ал.1 от ГПК, образувано по частна жалба на „Бросс Холдинг“ АД в несъстоятелност със седалище гр.Силистра срещу определение № 45 от 03.02.2017г. по търг.дело № 104/16г. по описа на Силистренски ОС, с което молбата на жалбоподателя за отмяна на определение за назначаване на особен представител на ответника и за връчване на исковата молба до ответника на посочен в молбата адрес, е оставена без уважение.

Производството по търг.дело № 104/16г. по описа на СОС е образувано след отмяна на неприсъствено решение по установителен иск по реда на чл.694 от ГПК  на „Диси анд Кем Компани“ срещу „Бросс Холдинг“ АД /в открито производство по несъстоятелност/ за установяване на съществуване на вземане. Първоинстанционният съд е преценил, че на ответника следва да бъде назначен особен представител по реда на чл.29 от ГПК на разноски на ищеца. С молба вх.№ 3962 от 28.12.2016г. ответникът чрез адвокат К. е поискал да бъде отменено определението за назначаване на особен представител, както и да и бъде връчен препис от исковата молба. С определение № 45 от 03.02.2017г. по търг.дело № 104/16г. по описа на Силистренски ОС, съдът е оставил исканията без уважение.

Постановеното определение е по движението на делото и не подлежи на самостоятелен инстанционен контрол посредством частна жалба пред апелативен съд. Съгласно чл.274 ал.1 от ГПК частното обжалване е допустимо само спрямо преграждащите хода на делото определения, както и такива, за които това е изрично предвидено в закона. Постановеното от съда определение, с което искания на страна във връзка с нейното представителство пред съда и извършване на процесуално действие по връчване на препис от исковата молба, са оставени без уважение не е нито преграждащо хода на делото, нито е сред изрично предвидените от закона за обжалване. Дори и да е налице нередовно извършено процесуално действие от съда, то може да бъде предмет на проверка от въззивната инстанция само в хипотеза на обжалване на определение за прекратяване на производството поради неизпълнение на дадените указания от страна на ищеца или при въззивно обжалване на постановеното по делото решение.

С оглед на така изложеното съдът намира, че въззивното производство, образувано по частната жалба следва да бъде прекратено.

Водим от горното, съдът

   

                                                 О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И :

   

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.в.т.дело № 192/17г. по описа на Варненски апелативен съд, търговско отделение.

Определението за прекратяване подлежи на обжалване пред Върховен касационен съд на Република България в едноседмичен срок от връчване на препис от определението на частния жалбоподател.

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                ЧЛЕНОВЕ