Р Е Ш Е Н И Е

 

130/Варна, 11.06.2018 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, в открито  съдебно заседание на 23.05.2018 год.  в състав

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА

МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

 

При секретаря Десислава Чипева като разгледа докладваното от съдия А.Братанова в.т.д.№ 192/2018  год. по описа на ВАпС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 258 и сл. ГПК.

Образувано е по въззивна жалба на «БГ ГРУП» ООД против Решение № 7/02.02.2018 год., постановено по т.д.№ 81/2017 год. по описа на ТОС, с което  е ОТХВЪРЛЕН предявеният от „БГ - ГРУП” ООД, ЕИК 125543133, със седалище и адрес на управление: гр. Попово, бул. „България“ №182, ет. З, ап. 8, представлявано от М Г М, ЕГН **********, срещу „ЛЕССЕРВИЗ“ ЕООД, ЕИК 130101141, със седалище и адрес на управление: гр. Попово, Южна промишлена зона №135, в несъстоятелност, с управител Г Г Г, иск  за установяване съществуването на неприето вземане в производството по несъстоятелност по т. дело № 88/2016 година за  сумата от 24526.85 /двадесет и четири хиляди петстотин двадесет и шест лева и осемдесет и пет стотинки/ лева, представляваща обезщетение за забавено плащане по фактури: Фактура № 1040/28.02.2012 г., Фактура № 1372/23.11.2013 г., Фактура № 1383/28.12.2012 г., Фактура № 1387/16.01.2013 г.,      Фактура № 1385/08.01.2013 г., Фактура № 1395/06.02.2013 г., Фактура № 1416/15.03.2013 г., Фактура № 1417/19.03.2013 г., Фактура № 1425/31.03.2013 г., Фактура № 1434/26.04.2013 г., Фактура № 1441/30.04.2013 г., Фактура № 1445/10.05.2013 г., Фактура № 1531/05.08.2013 г., Фактура № 1533/12.08.2013 г., Фактура № 1542/29.08.2013 г., Фактура № 1484/16.09.2013 г., което вземане е било изключено от списъка на приетите вземания с определение на съда по несъстоятелността, на основание чл. 694, ал. 2, т. 2 от ТЗ, като НЕОСНОВАТЕЛЕН.

Основателността на въззивната жалба се оспорва в писмени отговори на насрещните страни – И.С.Т. /в качеството на синдик на „Лессервиз“ООД /в п.н./  и „Лессервиз“ ООД /в п.н./, действащ чрез органите си на управление.

Въззивната жалба е редовна и надлежно администрирана.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

ТОС е бил сезиран с положителен установителен иск с правно основание чл.  694, ал. 2, т. 2 от ТЗ. 

В предявената искова молба ищецът  „БГ - ГРУП” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Попово излага, че с Решение № 12/23.02.2017 год., постановено по т.д. № 88/2016 год. на Окръжен съд – Търговище, е открито производство по несъстоятелност на ответното дружество „ЛЕССЕРВИЗ” ЕООД, ЕИК 1301011410. По повод сключени търговски сделки „БГ - ГРУП“ ООД е издало на „ЛЕССЕРВИЗ“ ЕООД 16 бр. фактури, а именно: Фактура № 1040/28.02.2012 г., Фактура № 1372/23.11.2013 г., Фактура № 1383/28.12.2012 г., Фактура № 1387/16.01.2013 г.,      Фактура № 1385/08.01.2013 г., Фактура № 1395/06.02.2013 г., Фактура № 1416/15.03.2013 г., Фактура № 1417/19.03.2013 г., Фактура № 1425/31.03.2013 г.,          Фактура № 1434/26.04.2013 г., Фактура № 1441/30.04.2013 г., Фактура № 1445/10.05.2013 г., Фактура № 1531/05.08.2013 г., Фактура № 1533/12.08.2013 г.,    Фактура № 1542/29.08.2013 г., Фактура № 1484/16.09.2013 г. Описаните фактури са на обща стойност 84 874,05 лв., представляващи главница в размер на 60 315,36 лв. и лихва за забава в размер на 24 558,69 лв. Гореописаните неплатени вземания били предявени от името на „БГ - ГРУП“ ООД на 27.03.2017 г., и същите били включени в списъка на приетите от синдика вземания, публикуван в Търговски регистър на 10.04.2017 г. Против предявените и включени в списъка на приетите от синдика вземания по чл.685 постъпило възражение с правно основание чл.690 от ТЗ от длъжника, чрез адв. Д.Д., основано на погасяване на процесните суми. Във връзка с горното и след проведено производство по чл. 692,     ал.2 ГПК съдът по несъстоятелността установил частично плащане по претенцията, вкл. намалил приетото от синдика вземане срещу длъжника на сума в общ размер на 222,26 лв.

Ищцовото дружество моли съда да признае за установено съществуването на задължение на „ЛЕССЕРВИЗ“ ЕООД към „БГ - ГРУП“ ЕООД в размер на 24 558,69 лева с изричното посочване, че същото съставлява непогасена главница.

Следователно, предмет на съдебно установяване по реда на чл. 694, ал.2 ТЗ е единствено главен дълг, възникнал по материалното правоотношение между страните с правно основание чл. 327, ал.1 ТЗ.  Описаното в обостоятелствената част на исковата молба акцесорно вземане с правно основание чл. 86 ЗЗД, макар и неприето от съда по несъстоятелността, не е част от съдебно предявената установителна претенция.

Изричното ограничаване на спорното право само за част от главното неприето вземане кореспондира с цялостната позиция на ищеца по съществото на спора, вкл. и с наведените твърдения в депозираната въззивна жалба. Ищецът – въззивник излага, че плащанията на длъжника погасяват вземанията в поредност лихви – главница. Престираното от насрещната страна е погасило акцесорното вземане за сумата от 24 558, 69 лева, респ. остава да дължи непогасена главница в същия размер.

Ищецът не е предприемал изменение на основанието на предявената претенция в хода на първоинстанционното разглеждане на спора.

След частично прекратяване на производството, ТОС се е произнесъл с решение, с което е отхвърлил предявения от „БГ - ГРУП” ООД срещу „ЛЕССЕРВИЗ“ ЕООД, в несъстоятелност иск  за установяване съществуването на неприето вземане в производството по несъстоятелност по т. дело № 88/2016 година за  сумата от 24526.85 /двадесет и четири хиляди петстотин двадесет и шест лева и осемдесет и пет стотинки/ лева, представляваща обезщетение за забавено плащане по фактури: Фактура № 1040/28.02.2012 г., Фактура № 1372/23.11.2013 г., Фактура № 1383/28.12.2012 г., Фактура № 1387/16.01.2013 г., Фактура № 1385/08.01.2013 г., Фактура № 1395/06.02.2013 г., Фактура № 1416/15.03.2013 г., Фактура № 1417/19.03.2013 г., Фактура № 1425/31.03.2013 г., Фактура № 1434/26.04.2013 г., Фактура № 1441/30.04.2013 г., Фактура № 1445/10.05.2013 г., Фактура № 1531/05.08.2013 г., Фактура № 1533/12.08.2013 г., Фактура № 1542/29.08.2013 г., Фактура № 1484/16.09.2013 г., което вземане е било изключено от списъка на приетите вземания с определение на съда по несъстоятелността, на основание чл. 694, ал. 2, т. 2 от ТЗ, като НЕОСНОВАТЕЛЕН.

Съпоставката между петитума на исковата молба и постановения от съда диспозитив сочи, че ТОС се е произнесъл по непредявен иск за установяване на съществуването на предявен в производството по несъстоятелност акцесорен дълг с правно основание чл. 86, ал.1 ЗЗД.  Следователно, в нарушение на диспозитивното начало в процеса, първостепенният съд не се е произнесъл по предявената претенция за установяване на дължимост на  част от вземането по фактури за доставка, съставляващо главен дълг по чл. 327, ал.1 ТЗ.

Соченото несъответствие обуславя недопустимост на постановения съдебен акт, който следва да бъде обезсилен, респ. делото  - върнато за ново разглеждане, на основание чл. 270, ал.3, изр.3 ГПКи произнасяне по предявения иск.

С оглед на изхода по настоящото дело, разноски не следва да се присъждат.

Дължимата държавна такса за настоящото въззивно производство следва да бъде заплатена от ответното дружество - въззиваем чрез масата на несъстоятелността, на основание чл. 694, ал.7 ТЗ. Въззивният не се е произнесъл по съществото на спора, но се е произнесъл по допустимостта на обжалвания акт по въззивна ревизия, предприета от ищеца. При това положение, отговорността за дължимата държавна такса следва да се понесе от въззиваемата страна. Същата възлиза на 122, 63 лв.

Водим от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОБЕЗСИЛВА Решение № 7/02.02.2018 год., постановено по т.д.№ 81/2017 год. по описа на ТОС.

ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на ТОС.

ОСЪЖДА „ЛЕССЕРВИЗ“ ЕООД, ЕИК 130101141, със седалище и адрес на управление: гр. Попово, Южна промишлена зона №135, в несъстоятелност, с управител Г Г Г ДА ЗАПЛАТИ чрез масата на несъстоятелността сумата от 122,     63 лева – държавна такса за въззивното производство.

РЕШЕНИЕТО е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                        ЧЛЕНОВЕ: