ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Гр. Варна, № 198………….…./…17.03.……………..2015 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, ІІ състав, в закрито заседание в състав:

 

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: В* А*

     ЧЛЕНОВЕ: М* Н*

А* Б*

 

Като разгледа докладваното от съдия В. А* ч. в. т. дело № 193/2015 година по описа на ВАпС, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 274, ал. 1, т. 2 от ГПК.

Образувано е по частна жалба от 11.09.2014 г. на „А* ТВ” ЕАД – гр. Варна против Разпореждане № 9101 от 26.08.2014 г. на Варненския окръжен съд по т. д. № 1023/2013 г., с което е върната подадената от страната въззивна жалба срещу първоинстанционното решение по същото дело поради невнесена държавна такса за въззивното обжалване. Жалбоподателят изразява становището си за неправилност на обжалваното разпореждане, като в жалбата си е направил искане по чл. 64 от ГПК за възстановяване на срока за заплащане на държавната такса, тъй като не е могъл да се свърже с изпълнителния директор С* А*(ВОС е оставил без уважение молбата по чл. 64 от ГПК).

В постъпилия отговор на частната жалба от насрещната страна „Н* б* г*”  АД – гр. София се изразява мнение за неоснователност на жалбата.

Съдът намира, че частната жалба е процесуално допустима, като подадена в срок, от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт. По съществото на спора съдът съобрази следното:

„А* ТВ” ЕАД е подала въззивна жалба на 28.05.2014 г. срещу първоинстанционното решение по т. д. № 1023/2013 г. на ВОС. Администриращият жалбата съд с разпореждане № 5811 от 02.06.2014 г. е оставил същата без движение с указание за отстраняване в 1-седмичен срок на нередовности, изразяващи се в неплатена държавна такса от 1 291.95 лв. С молба преди да изтече срока за отстраняване на нередовността е поискано удължаването му с един месец, като причина адвоката посочва липса на връзка с представителя на „А* ТВ” ЕАД. Молбата е уважена частично и срокът е продължен с 14 дни, считано от получаване на съобщението. Последва втора молба от 28.07.2014 г. за продължаване на срока със същите аргументи – „В момента нямам връзка с доверителя си”. Отново съдът удължава срока с 14 дни, считано от получаване на съобщението. Така продълженият срок изтича на 18.08.2014 г., като с обжалваното разпореждане от 26.08.2014 г. ВОС връща въззивната жалба.

Съдът прави следните правни изводи:

Срокът за отстраняване на нередовност (напр. по чл. 129 ГПК, чл. 262, ал. 1 ГПК) е законен, но не е решителен и е допустимо да бъде продължен.

Обжалваното разпореждане е постановено повече от седмица след като вторият продължен срок за отстраняване на нередовността е изтекъл. В частната въззивна жалба се твърди, че все още не е осъществен контакт с представляващия дружеството изпълнителен директор С* А* и поради тази причина се моли за възстановяване на срока по чл. 64 ГПК.

Принципно липсата на възможност на адвоката на страната за връзка с доверителя си, би могло да се приеме за уважителна причина по смисъла на чл. 63 ГПК като основание за продължаване на срока за изпълнение на дадените от съда указания, но с това не следва да се злоупотребява. С многократното продължаване на срока пряко се нарушават основни начала в процеса, като състезателното начало (чл. 8 от ГПК) и принципа за равенство на страните (чл. 9 ГПК). Фактически се получава така, че съдът дава предимство на едната страна, за сметка на другата. Наред с това, страната също следва да прояви лична заинтересованост от делата си и неангажиращото й поведение не е основание да черпи изгодни за себе си правни последици. Представляващият дружеството е следвало да вземе мерки за осигуряване на възможност за своевременен контакт с процесуалния си представител. В конкретния случай жалбоподателят не е могъл да осигури внасяне на дължимата за въззивното производство държавна такса от 1 291.95 лв. за период от повече от 3 месеца (от м. май 2014 г. до м.септември 2014г.). Разпореждането е правилно и следва да се потвърди.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Разпореждане № 9101 от 26.08.2014 г. на Варненския окръжен съд по т. д. № 1023/2013 г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му на страните, по реда на чл. 274, ал. 3 от ГПК и условията на чл. 280, ал. 1 от ГПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ: