О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

279………

 

Гр.Варна, ……….. 2014 г.

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, Търговско отделение – ІІІ състав, в закрито заседание на двадесет и пети април през две хиляди и четиринадесета година в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: З* З*

ЧЛЕНОВЕ: Р* С*

П* Х*

 

Като изслуша докладваното от съдия П.Х* в.ч.т.д.№ 194 по описа за 2014 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.274 и сл. ГПК.

Образувано е по постъпила в срок частна жалба от процесуалния представител на Т.М.Р. – ищец по т.д.№ 37/2013 г. по описа на ДОС, срещу определение от открито съдебно заседание на 04.02.2014 г., с което производството по делото е спряно, на основание чл.229 ал.1 т.5 ГПК, до приключване на прокурорска преписка № 734/2013 г. на ДРП и прокурорска преписка № 84/2013 г. на ВРП.

Като се излагат доводи за неправилно приложение на закона и липса на преюдициалност между прокурорските преписки и настоящото исково производство, се моли обжалваното определение да бъде отменено.

Насрещната страна – ответникът С* ЕООД чрез процесуалния си представител с писмен отговор оспорва частната жалба и моли обжалваното определение да бъде потвърдено, като законосъобразно.

Съдът, като установи допустимостта и редовността на частната жалба, намира по съществото й следното:

Частната жалба е основателна.

Наличието на досъдебно производство /при това срещу неизвестен извършител, образувано по жалба на едната страна по гражданско-правния спор, вкл. отпреди или едновременно с предявяването на иска/ относно истинност/неистинност на представен в исковия процес писмен документ никога не е било основание за спиране на производството по делото, съобразно регламентираните в ГПК правила. В частност не е налице и хипотезата на чл.229 ал.1 т.5 ГПК за разкриване на престъпни обстоятелства в хода на гражданския процес, които биха могли да повлияят на изхода от спора. В този смисъл е многобройната и трайна съдебна практика /вж. определения на ВКС, ТК с №№ 642 по ч.т.д.№ 525/2010 г. – І т.о., 604 по ч.т.д.№ 592/2012 г. – І т.о., 567 по ч.т.д. № 2075/2013 г. – ІІ т.о. и пр./, поради което преповтаряне на доводите в нея е излишна. Обжалваното определение се преценява като неправилно и следва да бъде отменено.

Водим от горното, Варненският апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ протоколно определение от 04.02.2014 г. по т.д.№ 37/2013 г. по описа на ДОС за спиране на производството по делото, на основание чл.229 ал.1 т.5 ГПК.

Определението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                         ЧЛЕНОВЕ: