О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 

№                                                  2017 година                           град Варна

 

Апелативен съд – Варна                    търговско  отделение

на   седемнадесети май                                               година 2017

в закрито заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:         В.Аракелян

ЧЛЕНОВЕ: А.Братанова

                   М.Недева

 

 

като разгледа  докладваното от съдията М.Недева в.ч.т.д. № 194 по описа  на Варненския апелативен съд за 2017г., за да се произнесе, взе пред вид следното :

          Производството по делото е по реда на чл.274 ГПК.

          Образувано е по подадена частна жалба от „Спорт груп“ ООД, ЕИК *, със седалище и адрес на управление гр.Варна, ул.“Братя Миладинови“ № 59, ет.1, ап.2, представлявано от управителя Даниел Русев Коев срещу определение № 109/12.01.2017г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 1016/2016г., в частта, с която е оставено без уважение искането на ответниците по иска „Спорт Груп“ ООД и П.Д.Е. с правно основание чл.219 от ГПК за конституирането на Агенцията по вписванията като трето лице  - техен  помагач по предявения срещу тях от К.Д.Д., С.К.С., Д.К.С., Д.Н.Д., Д.Н.Д. и И.Г.А. иск с правно основание чл.26, ал.1, пр.1, вр.чл.167, ал.3 от ЗЗД да бъде прогласен за нищожен Договор за ипотека, обективиран в нотариален акт №132, т.1, нот. дело №104 от 2008г. на нотариус рег.№382/ВРС. По съображения, подробно изложени в частната жалба, моли съда да отмени обжалваното определение като неправилно и вместо него постанови друго, с което да уважи искането му  по чл.219 ГПК.

          В законоустановения срок е постъпил писмен отговор от ответната по частната жалба страна Д.Н.Д., в който се релевират доводи за нейната неоснователност и се иска от съда същата да бъде оставена без уважение.

          Съдът, след преценка на доказателствата по делото, намери следното :  

 

          Частната жалба е подадена в срок от надлежна страна в процеса и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

          Разгледана по същество, същата се явява основателна, по следните съображения :

                Производството по делото е образувано по подадена искова молба от К.Д.Д., С.К.С., Д.К.С., Д.Н.Д., Д.Н.Д. и И.Г.А. срещу „Банка ДСК“ ЕАД, „Спорт Груп“ ООД и П.Д.Е..  с правно основание чл.26, ал.1, пр.1, вр.чл.167, ал.3 от ЗЗД за прогласяване нищожността на Договор за ипотека, обективиран в нотариален акт №132, т.1, нот. дело №104 от 2008г. на нотариус рег.№ 382/ВРС, акт №81, т.IХ, дело №7917/2008г., вх.рег.№10573/21.04.2008г. на Служба по вписвания-Варна, сключен между „Банка ДСК" ЕАД като кредитор, „Спорт Груп" ООД като кредитополучател и П.Д.Е., като ипотекарен гарант поради противоречие със закона, тъй като ипотекираните имотите не са били собственост на ответницата П.Е..

          В частната жалба се излагат съображения за наличието на правен интерес от исканото привличане на помагача в следния смисъл : Исковата молба на К.Д. по предявения от нея ревандикационен иск е вписана в Агенцията по вписванията на 18.09.2006г. Във връзка със сключването на договора за ипотека, обективиран в нот.акт № 132/2008г. на нотариус Катя Паунова с рег. № 382 на НК, прогласяването на чиято нищожност се иска, от АВп са издадени 4 броя удостоверения за тежести върху имота, от които е видно, че няма вписване на тежести и искови молби. В тази връзка твърди неизпълнение   на задълженията на държавния орган, който е издал удостоверителни документи с невярно съдържание. Изхождайки от удостоверителната сила на издадените документи  в качеството си на кредитополучател е приел тези имоти да обезпечават задължението му към банката. Счита, че с привличането на АВп като трето лице помагач ще осигури възможността да се ползва от обвързващата сила на мотивите на съдебния акт, за да потърси репариране на претърпените във връзка с издаването на документи с невярно съдържание вреди.

          Искането е направено в законоустановения за това срок – в отговора на исковата молба, предвид на което е процесуално допустимо. Разгледано по същество то се явява и основателно  по следните съображения :

          Предпоставка за привличане на трето лице- помагач в процеса е наличието на правен интерес у страната, която иска привличането. А такъв винаги е налице, когато съдебното решение по някакъв начин може да се отрази на правното положение на третото лице и по –конкретно, когато спрямо него могат да бъдат заявени регресни права. В процесния случай при неблагоприятен изход на спора за подпомаганата страна последната би имала иск срещу третото лице – АВп за репариране на вредите, претърпени в резултат на издаването на удостоверения с невярно съдържание. Т.е. наличието на правен интерес от привличането е доказан.

          При това положение обжалваното определение следва да бъде отменено, а исканото привличане – допуснато.

          Водим от горното, съдът

 

О    П   Р   Е   Д   Е   Л   И   :

 

          ОТМЕНЯ определение № 109/12.01.2017г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 1016/2016г. в обжалваната част, като вместо него

 

                                      П О С Т А Н О В Я В А :

 

          КОНСТИТУИРА  Агенция по вписванията като трето лице помагач на страната на ответниците по предявения срещу тях от К.Д.Д., С.К.С., Д.К.С., Д.Н.Д., Д.Н.Д. и И.Г.А. иск с правно основание чл.26, ал.1, пр.1, вр.чл.167, ал.3 от ЗЗД да бъде прогласен за нищожен договор за ипотека, обективиран в нотариален акт №132, т.1, нот. дело №104 от 2008г. на нотариус рег.№382/ВРС.

          Определението е окончателно.

          Делото да се изпрати на Варненския окръжен съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ :