Р Е Ш Е Н И Е

 

147 /гр.Варна, 25.06.2018 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, търговско отделение, в открито съдебно заседание на 23.05.2018 год. в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА

МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

 

При секретаря Д.Чипева като разгледа докладваното от съдия А.Братанова в.т.д.№ 194/2018 год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 258 и сл. ГПК.

Образувано е по въззивна жалба на „Уеб финанс холдинг“ АД против Решение № 100/30.11.2017 год., постановено по т.д.№ 435/2015 год.  по описа на ШОС, с което

-са ОТХВЪРЛЕНИ като неоснователни предявените от „Уеб финанс холдинг” АД, ЕИК 103765841, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Възраждане”, бул. „Тодор Александров”, № 141, ет.9, представлявано от К. М. М. и Д. И. Ж. против Община Шумен, с адрес: гр. Шумен, бул. „Славянски”, № 17, представлявана от кмета Л. Д. Х. искове с правно основание чл.87, ал.3 от ЗЗД, чл.55, ал.1, пр.3 във вр. с чл.88, ал.1 от ЗЗД и чл.86, ал.1 от ЗЗД за разваляне на договор за продажба на недвижим имот частна общинска собственост от 13.12.2006 г., изх. № 25-01-809/13. 12.2006 г., представляващ 32.2% от Хотелски комплекс „Шумен”, представляващ девететажна масивна сграда, с разгъната застроена площ 19 344 кв. м., състояща се от три корпуса с идентификатори по кадастралната карта на гр. Шумен 83510.660.508.1, 83510.660.508.2 и 83510.660.508.3, изграден в имот с идентификатор 83510.660.508, който попада в УПИ VІІІ, в квартал 75а по плана на гр. Шумен, при граници на Хотелски комплекс „Шумен”: имот с идентификатор 83510.660.507 и имот с идентификатор 83510.660.554, заедно със съответните идеални части от правото на строеж върху УПИ VІІІ в квартал 75а по плана на град Шумен и за осъждане на ответника да заплати сумата от 3 479 424.69 (три милиона четиристотин седемдесет и девет хиляди четиристотин двадесет и четири лева и шестдесет и девет стотинки) лева, от която главница в общ размер на 1 831 803.34 (един милион осемстотин тридесет и една хиляди осемстотин и три лева и тридесет и четири стотинки) лв., представляваща сбор от заплатената Ц., данък за придобиване на имуществото, административна такса, платени данъци за недвижим имот и такса битови отпадъци и мораторните лихви върху платените суми от датата на плащането до 10.03.2015 г. в общ размер на 1 647 621.35 (един милион шестстотин четиридесет и седем хиляди шестстотин двадесет и един лева и тридесет и пет стотинки)  лв., ведно със законната лихва върху главницата от датата на завеждане на исковата молба – 30.06.2015 до датата на окончателното й заплащане.

-са ОТХВЪРЛЕНИ като неоснователни предявените от „Уеб финанс холдинг” АД, ЕИК 103765841, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Възражда- не”, бул. „Тодор Александров”, № 141, ет.9, представлявано от К. М. Ми- тев и Д. И. Ж. против Община Шумен, с адрес: гр. Шумен, бул. „Славянски”, № 17, представлявана от кмета Л. Д. Х., в условията на евентуалност,  искове с правно основание чл. 26, ал.1, пр.1 от ЗЗД,  чл.34, ал.1 от ЗЗД и чл.86, ал.1 от ЗЗД за прогласяване нищожността на договор за продажба на недвижим имот частна общинска собственост от 13.12.2006 г., изх. № 25-01-809/13.12.2006 г., представляващ 32.2% от Хотелски комплекс „Шумен”, представляващ девететажна масивна сграда, с разгъната застроена площ 19 344 кв. м., състояща се от три корпуса с идентификатори по кадастралната карта на гр. Шумен 83510.660.508.1, 83510.660.508.2 и 83510.660.508.3, изграден в имот с идентификатор 83510.660.508, който попада в УПИ VІІІ, в квартал 75а по плана на гр. Шумен, при граници на Хотелски комплекс „Шумен”: имот с идентификатор 83510.660.507 и имот с идентификатор 83510.660.554, заедно със съответните идеални части от правото на строеж върху УПИ VІІІ в квартал 75а по плана на град Шумен и за осъждане на ответника да заплати сумата от 3 479 424.69 (три милиона четиристотин седемдесет и девет хиляди четиристотин двадесет и четири лева и шестдесет и девет стотинки) лева, от кояго главница в общ размер на 1 831 803.34 (един милион осемстотин тридесет и една хиляди осемстотин и три лева и тридесет и четири стотинки) лв., представляваща сбор от заплатената Ц., данък за придобиване на имуществото, административна такса, платени данъци за недвижим имот и такса битови отпадъци и мораторните лихви върху платените суми от датата на плащането до 10.03.2015 г. в общ размер на 1 647 621.35 (един милион шестстотин четиридесет и седем хиляди шестстотин двадесет и един лева и тридесет и пет стотинки)  лв., ведно със законната лихва върху главницата от дата та на завеждане на исковата молба – 30.06.2015 до датата на окончателното й за- плащане.

Решението е постановено при участието на „Мадара интертур” АД, ЕИК 837 067524, със седалище и адрес на управление гр. Шумен, пл. „Освобождение”, № 1, представлявано от изп. директор Ц. Д. Й., като трето лице – помагач на страната на ищеца „Уеб финанс холдинг” АД, ЕИК 103765841, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Възраждане”, бул. „Тодор Александров”, № 141, ет.9, представлявано от К. М. М. и Д. И. Ж.

Въззивната жалба е редовна и надлежно администрирана.

Основателността на жалбата се оспорва в писмен отговор на насрещната страна – Община Шумен.

Третото лице – помагач „Мадара интертур“ АД изразява становище за основателност на предявената въззивна жалба.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следната фактическа обстановка, която не се оспорва от страните в производството:

Осъществяване на процесната сделка:

С Решение № 782 по протокол № 41 от 29.09.2006 г. на заседание на Общински съвет Шумен, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС и във вр. с чл.36, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Шумен (НРПУРОИ), Общинският съвет е дал съгласие за прекратяване  на съсобствеността между Община Шумен и „Мадара интертур” АД върху Хотелски комплекс „Шумен”, чрез продажба на притежаваните от общината 32.20% на „Мадара Интертур” АД – т.1. Определена е продажна Ц. на общинския дял от комплекса в размер на 1 850 000.00 лв., в която не се включва стойността на извършените от съсобственика подобрения след приватиза- цията на имота – т.2. Възложено е на кмета на общината да сключи договор за пре- кратяване на съсобствеността, като е определен десетдневен срок, считано от датата на получаване на нотариалната покана по смисъла на чл.33 от ЗС, за „Мадара Интертур” АД да заявят приемат ли предложението при посочените от Общински съвет Шумен условия – т.3 и т.4. В случай на отказ на търговското дружество да сключи договора за прекратяване на съсобствеността, Общинският съвет възлага на кмета да му предложи проект за решение за провеждане на конкурс за продажба на открит и закрит паркинг към хотелски комплекс „Шумен”, като се включи като приоритетно условие задължение за придобиване на общинския дял от хотелския комплекс при спазване на изискванията на чл.33 от ЗС – т.5.

С Решение № 821 по протокол № 42 от 26.10.2006 г. на заседание на Общин- ски съвет Шумен е изменено Решение № 782 от 29.09.2006 г. Към т. 1 от Решение № 782/29.09.2006 г. е добавено, че се определя срок до 11.11.2006 г. за плащане на Ц.та и сключването на окончателния договор, като сумата бъде изплатена еднократно. Задължава кмета на Община Шумен да развали с едностранно предизвестие сключения предварителен договор от 11.10.2016 г. при неспазването, на което и да е условие в него – т.1. Отменя се т.5 от Решение № 782/29.09.2006 г., като вместо това се упълномощава кмета на общината да извърши продажба, чрез открит конкурс на 32.2% от Хотелски комплекс „Шумен” при минимална Ц. 1 850 000 лв. – т.2. С т.3 от Решение № 821/26.10.2006 г., Общинският съвет е потвърдил действия та на кмета на общината по сключването на предварителния договор от 11.10.2006 г. между Община Шумен и „Мадара Интертур” АД и съдържащите се в него клаузи.

Със Заповед № РД-25-1565 от 30.10.2006 г. на Кмета на Община Шумен на основание чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.34 от НРПУРОИ и в изпълнение на Решение № 782 от 29.09.2006 г. и № 821 от 26.10.2006 г., кметът е наредил да се ликвидира съсобствеността между общината и Мадара Интертур” АД по отношение на Хотелски комплекс „Шумен” срещу сумата от 1 850 000 лв, вносима в срок, определен с Решение на ОбСъвет – до 11.11.2096 год.

Със Заповед № РД-25-1727 от 04.12.2006 г. на Кмета на Община Шумен, в изпълнение на Решение № 821/26.10.2006 г., във вр. с чл.17 от Наредбата за про- веждане на търгове и конкурси за управление и разпореждане с общинско имущество и на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА е разпоредено извършване на продажба, чрез конкурс на 32.2% от Хотелски комплекс „Шумен”, при начална конкурсна Ц. 1 850 000 лв.

След провеждане на конкурса по реда на ЗОС, със Заповед № РД-25-1777 от 12.12.2006 г. на Кмета на Община Шумен, „Финанс консултинг” ЕАД, Булстат Ю 103765841 е определен за спечелил конкурса за продажба на 32.2%  от Хотелски комплекс „Шумен”. На основание чл.60, ал.1 от АПК е допуснато предварително изпълнение на заповедта.

На 13.12.2006 г. между Община Шумен и „Финанс консултинг” ЕАД е сключен договор за продажба на недвижим имот частна общинска собственост изх. № 25-01-809/13.12.2006 г., по силата на който общината продава, а търговското дружество купува недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 32.2% от Хотелски комплекс „Шумен”, находящ се на площад „Оборище” в гр. Шумен, представляващ девететажна масивна сграда, с разгъната застроена площ 19 344 кв. м., състояща се от три корпуса с идентификатори по кадастралната карта на гр. Шумен 83510.660.508.1, 83510.660.508.2 и 83510.660.508.3, изграден в имот с идентификатор 83510.660.508, който попада в УПИ VІІІ, в квартал 75а по плана на гр. Шумен, при граници на Хотелски комплекс „Шумен”: имот с идентификатор 83510.660.507 и имот с идентификатор 83510.660.554, заедно със съответните идеални части от правото на строеж върху УПИ VІІІ в квартал 75а по плана на град Шумен – чл.1 от договора. Съгласно чл.2 от договора продажната Ц. на имота е 1 851 555 лв.  Съгл. чл.3 от договора „Финанс консултинг” ЕАД в седмодневен срок от връчване на заповедта, с която е определен за купувач е длъжен след приспадане на внесения от него депозит да заплати остатъка от продажната Ц. – 1 357 962.50 лв. без ДДС, 2% данък придобиване по ЗМДТ – 87 004 лв., 2% административна такса – 37 031 лв. и 20% ДДС – 308 592.50 лв. Договорът е вписан в Службата по вписванията – Шумен, съгласно чл.18 от ЗС.

Въз основа на договора за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, на 14.12.2006 г. е съставен Нотариален акт за собственост на недвижим имот № 56, т. ХVІ, рег.№ 12812, дело № 2165/2006 г. на нотариус Ася Асено ва, с район на действие  - РС Шумен, рег. № 019 на НК, с който „Финанс консултинг” ЕАД е признат за собственик на 32.2% от Хотелски комплекс „Шумен”.

 

Постановени решения и новонастъпили факти след сключване на процесния договор:

 

С Решение от 19.11.2007 г. по адм. д. № 178/2006 г. на ШОС, е отменено Решение № 821821 по протокол № 42 от 26.10.2006 г. на заседание на Общински съвет Шумен за допълване на Решение № 782 по протокол № 41 от 29.09.2006 г. на заседание на Общински съвет Шумен. Решението на ШОС е потвърдено с Решение № 828 от 19.01.2009 г. по адм. д. № 2382/2008 г. на ВАС, ІІІ о.

С Решение № 1 от 12.11.2013 г. по адм. д. № 3/2009 г. на Шуменския окръжен съд, е отменена Заповед № РД-25-1777 на Кмета на Община Шумен. Решението на ШОС е потвърдено с Решение № 11993/10.09.2014 г. по адм. д. № 30 90/2014 г. на ВАС, VІІ о.

Междувременно с искова молба рег. № 270/08.01.2014 г. на Районен съд – Шумен, вписана в Службата по вписванията с вх.№ 1013/24.02.2014 г., акт № 29, том ІІ, дело № 544/2014 г., „Финанс консултинг” ЕАД е завело против „Мадара ин- тертур” АД иск за делба на Хотелски комплекс „Шумен”. С Решение № 19 от 15.01. 2015 г. по г.д. № 62/2014 г. на Шуменския районен съд, предявения от „Финанс консултинг” ЕАД иск за делба е отхвърлен. Решението е  постановено неприсъствено, поради наличието на предпоставките визирани в чл.239, ал.1 от ГПК.

С Решение № 1009 по протокол № 50 от 28.05.2015 г. на заседание на Общински съвет Шумен, въз основа на приетия финансово –икономически анализ и изложени в решението мотиви, Общинският съвет на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА е потвърдил извършените от кмета на Община Шумен действия по подготовката, проведената конкурсна процедура и сключването на договор № 25-01-809/13.12.2006 г., с който община Шумен продава на „Уеб финанс холдинг” АД гр. София притежаваните ид. части от хотелски комплекс „Шумен”. Решението е оспорено пред Шуменския административен съд. С Решение № 43 от 05.05.2017 г. по адм. д. № 237/2015 г. по описа на ШАС, оспорването е отхвърлено изцяло, като съдът е приел, че действията на Общинския съвет са изцяло в правомощията му по чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА. Решението на ШАС е потвърдено с Решение № 10599 от 23.08.2017 г. по адм. д. № 8783/2016 г. на ВАС, VІІ о.

Така установената фактическа обстановка обуславя следните правни изводи:

 

I.По главния иск за разваляне на сключената сделка и свързаните с него акцесорни претенции:

 

Предявеният главен иск с правно основание чл. 87, ал.3 ЗЗД е основан на твърдения за виновно неизпълнение на сключения договор от ответника, в качеството на продавач. Развалянето на договора е потестативна правна възможност на кредитора, която може успешно да се реализира само при валидно възникналите и действителни облигационни връзки. Само действителният договор е източник на  задължения  за страните, неизпълнението на които може да бъде санкционирано чрез разваляне. Обратно – нищожните договори не пораждат права и задължения, респ. въпросът за тяхното виновно неизпълнение е правно ирелевантен. С оглед на изложеното, съдът намира, че първоначално следва да се произнесе по твърденията за нищожност на договора като преюдициален въпрос, имащ съществено значение за изхода от спора по главния иск с правно основание чл. 87, ал.3 ЗЗД. 

Според редакцията на чл. 35, ал.1 ЗОС, действала към датата на сключване на процесния договор (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2004 г.), продажбата на недвижим имот – частна общинска собственост се извършва след решение на общинския съвет от  кмета на общината чрез търг или конкурс. Според ал.5, въз основа на резултатите  от  търга или конкурса, кметът на общината издава заповед и сключва договор. Разпоредбата на чл. 35 ЗОС предвижда сключването на разпоредителни сделки чрез сложен и смесен фактически състав, включващ решение на ОбСъвет, провеждане на търг или конкурс, заповед за определяне на купувач от Кмета и договор в обикновена писмена форма. Всеки един от посочените елементи от фактическия състав е задължителен, а нормата на чл. 35 ЗОС има императивен характер.

Не се спори между страните, че процесната сделка е сключена след Решение на ОбСъвет – Шумен /№ 821 по протокол № 42 от 26.10.2006 г./, което впоследствие е отменено с влязъл в сила акт на съда. На основание чл.177, ал.1 от АПК, отменителното решение на съда има действие спрямо всички и е задължително за настоящия състав, на основание чл. 17, ал.2 ГПК.  Решението на АС има конститутивно  и обратно правно действие (решение № 212/23.12.15 г. по т. д. № 2956/2014 г. на I т. о., решение № 157/11.01.16 г. по т. д. № 3018/2014 г. на II т. о, решение № 155/11.01.16 г. по т. д. № 2611/2014 г. на II т. о., решение № 7/26.04.2016 г. по т. д. № 3196/2014 г. на II т. о., решение № 28/28.04.2016 г. по т. д. № 353/2015 г. на II т. о., Решение № 3929 от 19.03.2012 г. на ВАС по адм. д. № 9105/2011 г., V о., решение № 1546 от 4.02.2009 г. на ВАС по адм. д. № 10484/2008 г., VII о., Решение № 1024 от 26.01.2009 г. на ВАС по адм. д. № 10404/2008 г., VII о., решение № 15037 от 11.14.2013г по адм. д. 1ЗЗ31/2013г на ВАС, 5 чл. с-в).  Аргумент  в  полза на изложеното е и разпоредбата на чл. 301 ГПК – отмяната на административния акт,  по който е налице изпълнение въвежда задължение за предприемането на възстановителни мерки от административния орган, насочени към реституция на положението отпреди действието на акта. Конститутивното действие на решението за отмяна на административния акт се изразява в отпадане с обратна сила на разпоредените с него правни последици.

Не се спори и относно факта, че е постановено ново Решение на ОбСъвет – Шумен /№ 1009 по протокол № 50 от 28.05.2015 г./, което има характеристиките на акт по чл. 35, ал.1 ЗОС  за потвърждаване на разпоредителните действия с процесния недвижим имот.  Съдебното оспорване на соченото решение  е отхвърлено с влязъл в сила съдебен акт, поради което всички възражения относно неговата действителност и законосъобразност следва да се считат преклудирани – чл. 177, ал.3 АПК.

Преобладаващата съдебна практика на ВКС приема, че фактическият състав на смесените продажбени правоотношения, съдържащи административен и гражданскоправен елемент, няма сукцесивен характер.  Неосъществяването на поредността в дължимите от продавача правни действия не води до нищожност, а до висяща недействителност на продажбената сделка, която се превръща в окончателна,  ако ненастъпването на административния елемент стане сигурно. Приема се още, че порокът в тази хипотеза  може да се отстрани чрез нов акт с ретроактивно действие /така Решение № 574 от 20.IV.1992 г. по гр. д. № 1615/91 г., IV г. о.; Решение № 353/02.06.2009 год. по гр.д.№ 477/2008 год. на ВКС, II г.о./.  Идентични изводи за допустимост с последващо решение на ОбСъвет да се замести и санира липсващия административноправен елемент в сделката са обективирани и в  

 

 

 

 

 

 

 

Определение № 1182 от 27.11.2013 г. на ВКС по гр. д. № 3951/2013 г., III г. о., ГК.  Следователно –съдът е длъжен да съобрази последващото  Решение на ОбСъвет, макар и създадено след подписания договор за продажба. Постановеният надлежен административен акт санира сключената сделка и отстранява състоянието на висяща недействителност.

            Не така стои обаче въпросът със съдебната отмяна на заповед № РД-25-1777 от 12.12.2006 г. на Кмета на Община Шумен. 
            Коментираната заповед определя купувача по сделката след проведен конкурс въз основа на протокол на конкурсна комисия и черпи своето основание от разпоредбата на чл. 2, ал.3, т.1 във вр. чл. 31, ал.1 от НАРЕДБА за ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО /приета с Решение 670/30.03.2006 год. на Общински Съвет - Шумен/. Наредбата по чл. 8, ал.2 ЗОС задължава Кмета да издаде нарочна заповед за обявяване на купувача, спечелил конкурса. Сочената заповед има правното значение и на заповед по чл. 35, ал.5 ЗОС / в относимата редакция/, според която Кметът, въз основа на резултатите от търга или конкурса, издава заповед и сключва договор. 

Анализът на относимите материално-правни норми  сочи, че провеждането на търг или конкурс, вкл. издаването на нарочен административен акт на Кмета съставляват елемент от фактическия състав на продажбената сделка.  Нормативната уредба по ЗОС държи сметка за особеното обществено значение на общинската собственост. Поради това в чл. 35, ал. 1 от ЗОС законодателят е въвел генералното правило при продажба - тя да се извършва от кмета на общината при наличието на две условия: да е взето решение от общинския съвет и продажбата да се извърши чрез публичен търг или публично оповестен конкурс. Изключение от това правило е допустимо единствено в изрично предвидените от закона хипотези, които в настоящия случай не са налице.   Изискването за наличие на заповед на Кмета, издадена въз основа на резултатите от конкурса е изрично изискване на закона, който в коментираната част има императивен характер.  Заповедта на Кмета индивидуализира страната и параметрите на бъдещото договаряне, поради което има обуславящо значение за осъществяването на смесения фактически състав. Заповедта е изрично волеизявление на конкретен административен орган, с която се  създават права или задължения и като такава подлежи на самостоятелен съдебен контрол. Следователно – коментираният индивидуален административен акт съставлява съществен административноправен елемент от фактическия състав за разпореждане с  имоти – частна общинска собственост, при това – с императивна  изискуемост. 

Съобразно фактическата установеност по делото,       заповед № РД-25-1777 от 12.12.2006 г. на Кмета на Община Шумен е била отменена като незаконосъобразна с влязло в сила решение на основания, включващи както липсата на предшестващо решение на ОбС – Шумен, така и на допуснати нарушения в конкурсната процедура /така  Решение № 1 от 12.11.2013 г. по адм. д. № 3/2009 г. на Шуменския окръжен съд/. Отмяната на административния акт се ползва с  обратно действие,  респ. неговите правни последици следва да се считат за несъществуващи, считано от издаването му. В отличие от нормативните актове, чието действие - съгласно чл. 195 АПК - се зачита между страните до отмяната им от съда, отмяната на административните актове действа от момента на тяхното издаване. Отмяната на незаконосъобразните административни актове – индивидуални и общи с влязло в сила решение действа от момента на тяхното издаване, тъй като само съответстващите на изискванията на чл.146 АПК за материална и процесуална законосъобразност индивидуални и общи административни актове са годни да породят целените от административния орган, техен издател, правни последици /Решение №305/20.02.2017 по дело №1745/2016 на ВКС, ГК, IV г.о./

Отмяната на заповедта по чл. 35, ал.5 ЗОС /в относимата към 2006 год. редакция/ води до извода за незавършена конкурсна процедура , вкл. до липса на съществен и изискуем по закон административен елемент от смесения фактически състав на сделката. До даване ход на устните състезания в инстанцията по същество, ответникът не е представил доказателства за наличие на последващо издадена и влязла в сила според правилото на сега действащата Наредба  ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО на ОбСъвет – Шумен заповед на Кмета съгласно актуалната редакция на чл. 35, ал.6 ЗОС.

Последващото решение на ОбСъвет – Шумен, макар и валидно и законосъобразно, не може да замести липсващото административно волеизявление  – заповед на Кмета. Коментираното решение валидно санира липсата на първия административноправен елемент от сделката, но не замества дължимото от Кмета изрично волеизявление след проведен конкурс – заповед по чл. 35, ал.5 ЗОС (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2004 г.). Преценката на породените от решението правни последици, в контекста на изследваното облигационно правоотношение, е изцяло в правомощието на гражданския съд.

В заключение, сключената сделка е недействителна, поради нарушение на закона – чл. 26, ал.1 ЗЗД вр. чл. 35, ал.1 и ал.5 ЗОС (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2004 г.). Отмяната на изискуем по закон административен акт като част от фактическия състав на сделката обуславя нейната нищожност / Решение № 655 от 2.08.2006 г. на ВКС по т. д. № 158/2006 г., II о., ТК; Определение № 7 от 4.01.2016 г. на ВКС по гр. д. № 4427/2015 г., III г. о., ГК/. Недействителната сделка не поражда права и задължения за страните. Претенцията за съдебното разваляне, основана на виновното й неизпълнение,  следва да бъде отхвърлена като неоснователна. Неоснователността на главната претенция обуславя и неоснователност на всички акцесорни  парични притезания.

 

II.По евентуалния иск за недействителност на сключената сделка и свързаните с него акцесорни претенции:

 

С оглед правните изводи по п.I, предявеният евентуален иск с правно основание чл. 26, ал.1 ЗЗД вр. чл. 35, ал.1 и ал.5 ЗОС (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2004 г.) следва да бъде уважен.

По иска с правно основание чл. 34 ЗЗД: Страната претендира заплащане на сумата от 3 479 424, 69 лева с изричното посочване, че същата се претендира на основание чл. 34 ЗЗД, т.е. като дадено по недействителна  сделка.

Трайна и последователна е съдебната практика по въпроса, че нищожността по естеството си е такъв порок на сключената сделка, който винаги води до пълна и изначална невъзможност да се породи желаното от страните правно действие. Полученото въз основа на такъв договор е при начална липса на основание,  поради което разменените престации подлежат на връщане - чл. 34 ЗЗД. Искът се погасява с общата петгодишна давност по чл. 110 ЗЗД, която започва да тече от деня, когато вземането е станало изискуемо. Тъй като при фактическия състав на чл. 55, ал. 1, предл. 1 ЗЗД основанието не е налице при самото извършване на престацията, се приема, че давността започва да тече от деня на получаването й. Правото на възстановяване по нищожните сделки възниква от получаване на изпълнението и не се влияе от момента на съдебното прогласяване на нищожността. Съдебното решение има установително действие, но не е елемент от фактическия състав на чл. 34 ЗЗД.  Отделно, узнаването на нищожността като субективен елемент няма относимо значение за началото на давностния срок. В този смисъл са разясненията, дадени в т.7 от Постановление № 1/28.05.1979 год., постановено по гр.д.№ 1/1979 год на Пленума на ВС, имащо задължителен за съдилищата характер. В този смисъл е и еднозначната съдебна практика: Решение № 92 от 10.05.2010 г. на ВКС по гр. д. № 4353/2008 г., I г. о., Решение № 303 от 1.10.2015 г. на ВКС по гр. д. № 2081/2015 г., IV г. о., ГК, Решение №  

 

 

 

 667/2009 г. на III г. отд, по гр. д. № 402/2008 г. и др.

Страната претендира връщане на платената през м.12.2006 год.  продажна Ц. по сделката, а осъдителната претенция е предявена на 30.06.2015 год. Изложеното обуславя извод за основателност на насрещното и своевременно направено възражение за изтекла 5 – годишна погасителна погасителна давност, на основание чл. 110 ЗЗД.

Дадените разрешения в съдебната практика и доктрина относно началния момент на погасителна давност по гражданските исковете с правно основание чл. 34 ЗЗД и чл. 55, ал.1, пр.1 ЗЗД не се влияе от конкретното основание за недействителност.

Съдът отчита, че в процесния казус,  недействителността е обусловена от настъпването на юридически факт с ретроактивно действие – отмяната на административен акт Заповед № РД-25-1777 от 12.12.2006 г. на Кмета на Община Шумен,  осъществена с влязло в сила решение на административния съд от 10.09.2014 год. / Решение № 11993/10.09.2014 г. по адм. д. № 30 90/2014 г. на ВАС, VІІ о./.  На основанията, посочени по-горе, соченият факт е неосносим за определяне на началния момент на давностния срок по гражданскоправните претенции.   Именно с оглед погасяване на облигационните претенции, страната  може да претендира възмездяване за средствата, дадени по сделката като имуществени вреди, настъпили като пряка и непосредствена последица от отмяната на незаконосъобразен административен акт по реда на чл. 203 АПК. Давностният срок по посочената претенция тече от отмяната на административния акт.

За пълнота на изложението, следва да се посочи и че дължимата реституция по чл. 34 ЗЗД обхваща единствено даденото по конкретното облигационно отношение, в настоящия случай – заплатената договорена Ц.. 

Заплатените разноски по сделката, данъци и такси във връзка с ползването на вещта не попадат във възстановителния обхват на чл. 34 ЗЗД.  Същите съставляват вреди за ищеца. Обезщетение за понесените  вреди е предвидено единствено в хипотезите на унищожаемост на договора поради грешка /чл.28, ал.3 ЗЗД/. Обезщетение за понесени вреди е предвидено и в нормата на чл. 203 АПК. Във всички останали случаи законът ограничава правото на страните до правото им на възстановяване на даденото по нищожната сделка и не допуска да се иска повече от това /така Решение № 1140/09.12.2005 год. по т.д.№ 601/2005 год. на ТК, II о./

Така мотивиран, съдът намира, че решението на ШОС следва да бъде частично отменено.

III. Разноски:

Съобразно даденото разрешение в Определение № 284 от 6.04.2012 г. на ВКС по ч. гр. д. № 238/2012 г., IV г. о., ГК правните последици от отхвърлянето производството по главния иск/искове, когато има предявен евентуален са идентични - съдът се счита сезиран с евентуално съединения иск/искове. Отговорността за разноски по делото се определя от изхода на делото по евентуалния иск/искове.

Предявените евентуални искове /които са предмет и на въззивна ревизия/ са с обща Ц. 5 473 362.01 лева. Ц.та на евентуалната претенция с правно основание чл. 26, ал.1 ЗЗД възлиза на 1 993 937, 32 лева и е определена според ¼ от данъчната оценка на процесните ид.ч. от вещта. Ц.та на евентуалната парична претенция възлиза на 3 479 424, 69 лева.

Сторените от ищеца разноски при въззивното разглеждане на спора възлизат на 109 467, 24 лева , заплатената държавна такса. На страната следва да се присъди сумата от 39 878, 75 лева – държавна такса по уважената претенция с правно основание чл. 26 ЗЗД.

Сторените от ответника разноски във въззивното производство възлизат на 12 000 лева, от които съразмерни на отхвърлената претенция са двуинстанционното разглеждане на спора възлизат на 7 628, 41 лв.

          Претенцията на ищеца за разноски за първа инстанция , ведно с доказателства за същите, е въведена след даване ход на устните състезания при първоинстанционното разглеждане на спора. Искането е предявено чрез пощенски куриер на дата, предшестваща датата на последното о.с.з., но е постъпило в съда след приключването му. С оглед изричната разпоредба на чл. 62, ал.2 ГПК искането следва да се счита за предявено в срок /така и Определение № 238 от 28.03.2014 г. на ВКС по ч. гр. д. № 1297/2014 г., III г. о., ГК/.

Сторените от ищеца разноски  при  първоинстанционното  разглеждане са обективирани в списък л.179. Разноските за депозит за ССЕ следва да бъдат изключени от подлежащите на възмездяване разноски, тъй като същите пряко обслужват доказването по неоснователната претенция с правно основание чл. 34 ЗЗД. На страната следва да се присъдят: 79 575,49 лева /държавна такса по уважената претенция/; общо разноски, които са свързани с уважената претенция във връзка с вписване, скица и данъчна оценка – 7 976, 19 лева и сумата от 38 220 лева, съставляваща адвокатско възнаграждение, пропорционално на уважената част от претенциите. Общо дължимите на ищеца разноски възлизат на 125 771, 68 лева.

Ответникът е реализирал разноски при първоинстанционното разглеждане на спора в размер на 24 000 лева, от които има право на възстановяване на 15 256, 83 лева.

В заключение, ищецът има право на разноски за двете инстанции по уважената претенция с правно основание чл. 26 ЗЗД в общ размер от 165 650, 43 лева. Ответникът има право на разноски за двете инстанции по отхвърлената  претенция в общ размер от 22 885, 24 лева. По компенсация, ответникът следва да заплати на ищеца разликата от 142 800, 18 лева.

На третото лице не се присъждат разноски / чл.78, ал.10 ГПК/.

Водим от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 100/30.11.2017 год., постановено по т.д.№ 435/2015 год.  по описа на ШОС  в частта, в която е отхвърлен като неоснователен предявения от „Уеб финанс холдинг” АД, ЕИК 103765841, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Възраждане”, бул. „Тодор Александров”, № 141, ет.9, представлявано от К. М. М. и Д. И. Ж. против Община Шумен, с адрес: гр. Шумен, бул. „Славянски”, № 17, представлявана от кмета Л. Д. Х., в условията на евентуалност,  иск с правно основание чл. 26, ал.1, пр.1 от ЗЗД за прогласяване нищожността на договор за продажба на недвижим имот частна общинска собственост от 13.12.2006 г., изх. № 25-01-809/13.12.2006 г., представляващ 32.2% от Хотелски комплекс „Шумен”, представляващ девететажна масивна сграда, с разгъната застроена площ 19 344 кв. м., състояща се от три корпуса с идентификатори по кадастралната карта на гр. Шумен 83510.660.508.1, 83510.660.508.2 и 83510.660.508.3, изграден в имот с идентификатор 83510.660.508, който попада в УПИ VІІІ, в квартал 75а по плана на гр. Шумен, при граници на Хотелски комплекс „Шумен”: имот с идентификатор 83510.660.507 и имот с идентификатор 83510.660.554, заедно със съответните идеални части от правото на строеж върху УПИ VІІІ в квартал 75а по плана на град Шумен и в частта за разноските и вместо него

ПОСТАНОВЯВА:

ОБЯВЯВА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН договор за продажба на недвижим имот частна общинска собственост от 13.12.2006 г., изх. № 25-01-809/13.12.2006 г., представляващ 32.2% от Хотелски комплекс „Шумен”, представляващ девететажна масивна сграда, с разгъната застроена площ 19 344 кв. м., състояща се от три корпуса с идентификатори по кадастралната карта на гр. Шумен 83510.660.508.1, 83510.660.508.2 и 83510.660.508.3, изграден в имот с идентификатор 83510.660.508, който попада в УПИ VІІІ, в квартал 75а по плана на гр. Шумен, при граници на Хотелски комплекс „Шумен”: имот с идентификатор 83510.660.507 и имот с идентификатор 83510.660.554, заедно със съответните идеални части от правото на строеж върху УПИ VІІІ в квартал 75а по плана на град Шумен, на основание чл. 26, ал.1, пр.1 ЗЗД.

ПОТВЪРЖДАВА решението в останалата част.

Решението е постановено при участието на „Мадара интертур” АД, ЕИК 837 067524, със седалище и адрес на управление гр. Шумен, пл. „Освобождение”, № 1, представлявано от изп. директор Ц. Д.а Й., като трето лице – помагач на страната на ищеца „Уеб финанс холдинг” АД, ЕИК 103765841, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Възраждане”, бул. „Тодор Александров”, № 141, ет.9, представлявано от К. М. М. и Д. И. Ж..

ОСЪЖДА Община Шумен, с адрес: гр. Шумен, бул. „Славянски”, № 17, представлявана от кмета Л. Д. Х. ДА ЗАПЛАТИ НА „Уеб финанс холдинг” АД, ЕИК 103765841, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Възраждане”, бул. „Тодор Александров”, № 141, ет.9, представлявано от К. М. М. и Д. И. Ж. сумата от 142 800, 18 лева – разноски за двуинстанционното разглеждане на спора, определени по компенсация.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в едномесечен срок от връчването му на страните пред ВКС при условията на чл. 280, ал.1 и ал.2 ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                                              ЧЛЕНОВЕ: