О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

192………, Гр.Варна, 16.03.……… 2015 год.

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, ІІІ състав, в закрито заседание на 13.03.2015 г. в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: З* З*

ЧЛЕНОВЕ: Р* С*

П* Х*

 

Като разгледа докладваното от съдията Х* в.ч.т.д.№ 195 по описа на ВАпС за 2015 г., за да се произнесе, взе предвид:

 

Производството по делото е с правно основание чл.274 и сл. ГПК, вр. чл.729 ал.3 ТЗ. Въззивният съд констатира, че частната жалба на НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ против определението на ДОС № 26 от 16.01.2015 г. по т.д.№ 189/2014 г. на ДОС за одобряване на частична сметка за разпределение е била изпратена на ВАпС без да е изпълнена предварително предписаната процедура в чл.729 ал.2 ТЗ, а именно – жалбата против определението за одобряване на сметката за разпределение да се обяви в Търговския регистър, от който момент кредиторите, длъжникът и съответно синдикът се считат за уведомени и могат да подадат възражение против нея в 7 дневен срок.

Изпълнението на горното е в правомощията на изпращащия съд, съобразно нормата на чл.276 ГПК.

Тъй като преписката е придвижена до ВАпС преждевременно, без да са изпълнени всички действия по администрирането й, производството по така образуваното дело следва да се прекрати и същото да се върне на ВОС за осъществяване на указаната по-горе процедура. След изтичане на срока на възражения, делото да се изпрати на ВАпС за произнасяне, при пълнота на окомплектованата преписка с прилагане на депозираните възражения и делото по несъстоятелността на ЛОВМИЙТ ЕООД /н/.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч.т.д.№ 195/2015 г. по описа на ВАпС и ВРЪЩА делото на ДОС за изпълнение на процедурата по чл.729 ал.2 ТЗ вр. чл.276 ГПК, ведно с указания за правото на посочените в нормата на чл.729 ал.2 ТЗ лица да подадат възражения в 7 дневен срок.

След изпълнение на указанията, изтичане на срока за подаване на възражения и надлежното окомплектоване на преписката, включително с прилагане на делото по несъстоятелност /т.д.№ 297/12 г. по описа на ДОС/, тя да се изпрати отново на АС – Варна, за разглеждане на частната жалба.

Определението не прегражда производството по делото и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                      ЧЛЕНОВЕ: