ОПРЕДЕЛЕНИЕ

227/30.03.18

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на 29.03.2018 г.  в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                    ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

    НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия В.Петров ч.т.д.№195 по описа за 2018 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е частна жалба от „Тера Еко МС“ ООД-гр.В.Търново срещу определение №57/16.02.2018 г. на Окръжен съд Шумен по т.д.№173/2017 г., с  което е оставена без уважение молбата му за отмяна на наложена глоба в размер на 500 лв.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима.

Разгледана по същество същата е частично основателна.

След като е намалил с определение №6/09.01.2018 г. първоначално наложената глоба на молителя, за това че с невнасяне на определения му депозит за вещо лице е станал причина за отлагането на делото, съдът е очаквал, че  молителят ще внесе депозита без забава и за следващото с.з. на 23.01.2018 г. ще има изготвено заключение на допуснатата ССЕ. Това не се е случило, тъй като молителят отново не е внесъл депозит за вещото лице, нито е уведомил съда, че се отказва от експертизата, допусната в негова полза. Поради тази причина съдебното заседание отново е било отложено по вина на молителя, като съдът за трети път му е указал да внесе определения депозит, като при ново неизпълнение делото ще бъде разгледано и решено без поисканата от него експертиза. Едва след с.з. с молба от 26.01.2018 г. молителят е заявил, че се отказва от направеното доказателствено искане за допускане на ССЕ, тъй като няма възложност да заплати депозит за вещо лице. От една страна, страната е проявила повторно липса на процесуална дисциплина за изясняване на делото, образувано от нейна молба. От друга страна, от поведението й – подадена молба за спиране на делото, която не е била уважена, невнасяне два пъти на депозита и неявяване в с.з., е било ясно, че тя се е дезинтересирала от спора, в който случай съдът е могъл да заличи експертизата и да обяви делото за решаване, и без да се налага ново отлагане на с.з. Ето защо, наложената глоба се преценява като завишена по размер и същата следва да бъде намалена от 500 лв на 200 лв.

Воден от изложеното и на основание чл.278 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 ИЗМЕНЯ определение № 57/16.02.2018год. на Окръжен съд Шумен по т.д.№ 173/2017 г., като НАМАЛЯВА размера на наложената на „Терра Еко МС“ ООД-гр.В.Търново, представлявано от управителя С.Д.Ц., глоба по чл.92а-ГПК от 500 лв. на 200лв.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                ЧЛЕНОВЕ:1.                      2.