Р Е Ш Е Н И Е

№ 144/23.06.2017 год.                           гр.Варна

                                            В ИМЕТО НА НАРОДА 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН  СЪД  - Търговско отделение в публичното заседание на 16.05.2016 г. в  състав:

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:РАДОСЛАВ СЛАВОВ        

ЧЛЕНОВЕ:  ДАРИНА МАРКОВА

          ЖЕНЯ Д. 

при секретаря Ели Тодорова,  като разгледа докладваното от съдия Р. СЛАВОВ  в.т.дело № 196 по описа за  2017  год., за да се произнесе с решение, съобрази следното:  

Производството е с правно основание чл. 258 и следв. ГПК и е образувано по въззивна жалба от ЗК”Лев Инс”АД гр.София, чрез процесуален представител–ответник по т.д. № 1773/2015год. по описа на ОС-Варна, срещу постановеното решение по делото, с което исковете с правно основание чл.226 ал.1 КЗ вр.чл.45 и чл.52 ЗЗД на Я.С.К. и Л.Д.К.  са частично уважени. Счита решението за  неправилно- поради  противоречие с материалния закон и необосновано, по изложени съображения. Основните са срещу определените размери на  обезщетение, като се сочи, че същите не кореспондират с установената съдебна практика при сходни травматични увреждания, както и със социално-икономическата обстановка в страната.

 С жалбата се иска решението да бъде отменено в частта му с което дружеството е осъдено да заплати сума на ищеца  над 30 000лв. до присъдения от съда размер  от 40 000лв., а относно ищцата-обжалва решението в частта над сумата от 10 000лв. до присъдения размер от 18 000лв.- преставляващи дължимо обезщетение  за обезвреда  на претърпени неимуществени вреди,в резултат на ПТП, настъпило на 18.08.2013год. по вина на водача И Д В със застраховка ГО по застрахователна полица, издадена от въззивното дружество.

С писмен отговор на процесуален представител на ищците Я.С.К. и Л.Д.К., жалбата се оспорва като неоснователна, по изложени съображения. Постъпила е насрещна жалба срещу решението в частта, с която е отхвърлен иска на ищеца Я.К. за разликата над присъдените 40 000лв. до 60 000лв.,  като счита същото за неправилно, поради противоречие с разпоредбата на чл.52 ЗЗД.  Решението е необосновано в обжалваната част, понеже съдът не се е съобразил в цялост с вида и интензитета на получените  травми, продължителността на тяхното лечение и че до края на живота му няма да настъпи пълно функционално възстановяваане на левия долен крайник, обстоятелство, довело и до определяне на 40% нетрудоспособност.

В отхвърлителната част до размера от 80 000лв. счита решението за правилно.

В съдебно заседание жалбата  се поддържа чрез писмено становище на процесуален представител на въззивното дружество и се оспорва чрез процесуален представител на въззиваемите. Насрещната въззивна жалба се поддържа чрез процесуален представител.

 След като се съобрази с доказателствата по делото и взе предвид становищата на спорещите страни, Варненският апелативен съд съобрази следното, относно обжалваната част от решението: 

Исковете по които е образувано съдебното производство пред ВОС са с  правно основание чл.226 КЗ /отм./ и са предявени от Я.С.К. и Л.Д.К., чрез адв.В. от ВАК срещу ЗК ЛЕВ ИНС АД, ЕИК 121130788, София, по осъдителен иск за осъждане на застрахователното дружество да заплати на ищците както следва: на Я.К. сумата от 117 063.42 лева, от които 115 000 лева /изменени на 80 000лв./, обезщетение за неимуществени вреди – болки и страдания, претърпени в резултат на получени при ПТП на 18.08.2013г. увреждания както и сумата от 2063.42 лева разходи за лечение на получените травматични увреждания; на Л.К. сумата от 25097.40 лева, от които 97.40 лева разходи за лечение и 25 000 лева обезщетение за неимуществени вреди, претърпени от същото ПТП на 18.08.2013г. ведно със законната лихва върху главниците от датата на увредата до окончателното изплащане на задължението.

В исковата молба ищците твърдят, че на 18.08.2013г. като пътници в л.а.Москвич с рег.№Х ХХХХ ХХ, управляван от сина им ПК. по третокласен път – III.208 кв.м. посока гр.Айтос – гр.Провадия, претърпели ПТП. При навлизане в ляв завой процесният автомобил бил ударен челно от л.а. Ситроен Пикасо с рег.№ХХ ХХХХ ХХ, управляван от И Д В. В резултат на удара и двамата ищци като пътници в л.а. претърпели травми, изразяващи се, както следва: Я.К. получил  травма на дясна бедрена кост и прорезни рани в областта на лицето, а Л.К. –травматични отоци, кръвонасядания, разкъсно - контузни рани, загуба на съзнание и др. Двамата пострадали били откарани по спешност в МБАЛ –Бургас АД. С решение по НАХД №58/27.05.2015г. по дело №16/2015г. на Айтоски районен съд, водачът  И В бил признат за виновен за настъпилото ПТП като на основание чл.78А от НК същия бил освободен от наказателна отговорност и му било наложено адм. наказание. Решението е потвърдено от БОС. Ищците твърдят, че поради получените наранявания се наложил престой в болнично заведение и извършване на множество медицински и др. процедури, което било свързано с допълнителни разходи. С експертно решение на ТЕЛК Я.К. бил освидетелстван с 50% ТНР за срок от 1 година, считано от 19.01.2015г. На същия била извършена операция с вътрешна фиксация, а след това изваждане на двата винта; вътрешноставни увреждания и на колянна става, остеопороза. Лечението на ищеца продължава и до сега. Същия твърди, че изпитва силни болки в коляното; променена е походка му и има скъсяване на десен крайник. Понастоящем същия използва бастун. Вследствие на ПТП Л.К. е получила травматични увреждания: Констатирани са множество кръвонасядания по лицето и главата, подутини и отоци. Имало е травма на пръстите на дясната ръка, травма на дясното стъпало, множество рани и ожулвания по ръцете, краката и лицето. От направена рентгенография се установява счупване на горната фаланга на пети пръст без разместване на фрагментите. Констатиран е кръвоизлив в дясна слепоочна област и разкъсноконтузна рана в същат, счупване на черепа в дясно слепоочна област, нахлуване на кръв в синусите, мозъчно сътресение, травматичен оток на лява подбедрица. За същата е представена и епикриза от МБАЛ –Бургас, Неврохирургично отделение от 18.08.2013г. с отразена дата на изписване 21.08.2013г.

С решение №58/27.05.2015г. по НАХД №16/2015г. на РС –гр.Айтос, потвърдено с решение №174/14.07.2015г. на ОС – Бургас по ВНАХ №492/2015г., обвиняемият И Д В е признат за виновен за това, че между 16 и 17 часа на 18.08.2013г., на третокласен път Айтос – Провадия, при управление на МПС л.а. Ситроен Ксара –Пикасо с рег.№ХХ ХХХХ ХХ, собственост на  И М от Ст.Загора нарушил правилата за движение съгласно чл.5 ЗДП, чл.8, чл.15, чл.16 от ЗДвП и по непредпазливост причинил средна телесна повреда на Я.С.К., ЕГН ********** /фрактура на дясна бедрена кост/ като освободил обвиняемия от наказателна отговорност  с налагане на административно наказание глоба и лишаване от правоуправление за определен период от време. Въз основа на горното съдът приема, че е обвъзран от установените със сила на пресъдено нещо обстоятелства относно настъпване на вредите, противоправността на деянието и вината на деликвента – водача на л.а. Ситроен Пикасо.

Не е спорно че за автомобила, управляван от И В, е налице валидно за периода на ПТП, покритие на застраховане по риска Гражданска отговорност. 

Присъдата на наказателния съд се ползва със сила на пресъдено нещо относно посочените в чл. 300 ГПК, обстоятелства.

Понеже предмет на разглеждане от настоящата инстанция е само размерът на претърпените болки и страдания, респективо техния паричен еквивалент /същите се признават до 30 000лв. за ищеца и 10 000лв. за ищцата, съдебният състав ще обсъди само доказателствата, които имат отношение към установяване на размерите на претърпените неимуществени вреди, над посочените стойностти.

При разглеждане на относимите доказателства, съдът взе в предвид следното:

Страните  не спорят относно следното:

         От представеното медицинско удостоверение №908/2013г. на МБАЛ Св.Анна –Варна, при ПТП Л.К. е получила травма челнослепоочна. Констатирани са множество кръвонасядания по лицето и главата, подутини и отоци. Имало е травма на пръстите на дясната ръка, травма на дясното стъпало, множество рани и ожулвания по ръцете, краката и лицето. От направена рентгенография се установява счупване на горната фаланга на пети пръст без разместване на фрагментите. Констатиран е кръвоизлив в дясна слепоочна област и разкъсноконтузна рана в същат, счупване на черепа в дясно слепоочна област, нахлуване на кръв в синусите, мозъчно сътресение, травматичен оток на лява подбедрица. За същата е представена и епикриза от МБАЛ –Бургас, Неврохирургично отделение от 18.08.2013г. с отразена дата на изписване 21.08.2013г. в добро общо състояние. Констатирана е повърхностна рана на дясна скула. 

         По делото са представени епикризи на болнични заведения, установяващи извършените на ищеца Я.К. медицински интервенции, констатирани и от вещото лице по СМЕ. Представени са експертни решения на ТЕЛК при МБАЛ Св.Марина – Варна от 13.03.2014г., от 21.05.2014г., от 09.09.2014г, от 19.11.2014г. за определяне временна нетрудоспособност на Я.К. поради получената бедрена травма. С решение на ТЕЛК от 19.01.2015г. му е определена 50% трайнонамалена трудоспособност със срок за една година, до януари 2016г. с дата на инвалидността 15.01.2015г. С последващо решение на ТЕЛК от 16.12.2015г. е преосвидетелстван ищеца Я.К. като му е определена с начална дата 19.01.2015г. 40% трайно намалено трудоспособност и срок на действие до 01.12.2018г.

От изслушаната комплексна съдебно –медицинска и психиатрична експертиза се установява, че двамата ищци са пострадали като пътници в л.а. Москвич при процесното ПТП на 18.08.2013г. Я.К. е приет по спешност в МБАЛ –Бургас, отделение по травматология с диагноза „счупване на дясна бедрена кост като на същия на 26.08 е извършена операция за фиксиране на счупването със заключващ се бедрен пирон. Изписан е на 02.09.2013г., а на 22.06.2015г. е постъпил отново в УМБАЛ Св.Марина – Варна за отстраняване на металните винтове. Изписан е на 25.06.2015г., но отново е постъпил през м.09.2015г. поради силни болки  и подуване на дясното коляно. Поставена е диагноза вътреставно увреждане на дясно коляно. Направена му е операция като е установено хондропатия на пателата, възпаление на синовията и фиброзни сраствания. Изписан е на 27.09.2015г. През м.10.2015г. отново е постъпил в същата болница УМБАЛ Св.Марина поради ново влошаване на дясната колянна става като престоява около 8 дни до 16.10.2015г. –проведено е лечение за възстановяване движението на ставата. Според заключението и мед.документация ищецът е бил нетрудоспособен от 18.08.2013г. до 19.01.2015г. когато ТЕЛК му определя 50%трайна загуба на трудоспособност.  На 16.12.2015г. отново е освидетелстван от ТЕЛК  и му е определена 40% трайна загуба на трудоспособност за счупване на бедрената кост. При проведения от вещото лице преглед на ищеца се установява видима следа от счупването на дясното бедро в горна трета, ограничени и леко болезнени движения на ТЗБ и колянна става и лек отток на дясно коляно. Ищецът ходи с бастун с накуцване. Има и белег на лява скула с дължина 2 см. Пирона и заключващите винтове са в костта, която е срастнала. Според заключението ищецът не е възстановен от претърпените увреждания при ПТП. Поради наличието на неотстранени пирон и винтове в дясната бедрена кост, движенията и в областта на ТЗБ става са болезнени и ограничени. Колянната става също е с леко ограничение в движенията, с лек отток. Необходими са обезболяващи за игнориране на болката. Според вещото лице срастването на костта е ставало бавно поради многофрагментното счупване. Налице е инактевитетна остеопороза след травмата, която следва да се лекува с рехабилитация. Според вещото лице след отстраняване на метала, накуцването и болката постепенно ще отшумят. При ищеца са налице диагностицирани клинични симптоми на кратка депресивна реакция. Това състояние към момента на прегледа е отшумяло – ищецът е заровил психотравмата и не я е преработил рационално. Може да се активира при друго травматично събитие. 

По отношение на ищцата Л.К. вещото лице е на становище за пълното и възстановяване от физическите травми след ПТП. При ПТП същата е получила контузия на главата и лицето, счупване на дясна скула, комоцио, рана на бузата. Болките в ставите на долната челюст могат да се дължат на травмата на лицето или на артрозни промени. Болките в слепоочията и световъртежа могат да се дължат на контузията на главата и комоциото, но може да бъдат предизвикани и от хроничен стрес. Според вещото лице няма доказателства за безсъзнателното състояние на ищцата след ПТП. Ищцата няма затруднения в движението на пръстите на ръцете.  При ищцата са налице по-скоро психически остатъци от ПТП – диагностицират се клинични симптоми на.Генерализирана тревожност, същата провежда активно медикаментозно лечение под контрола на психиатър. Тази диагноза се характеризира със следните проявления: чувство на нервност, треперене на тялото и мускулно напрежение, изпотяване, замайване, сърцебиене, световъртеж и епигастрален дискомфорт. В резултат на ПТП у ищцата е породен постоянен стрес. Конкретни събития могат да активират или потушат тази клинична картина, т.е. генерализираната тревожност флуктуира. При невъзможност за рационализиране на травмата, може да се хронифицира това състояние. 

Според свидетеля П.К. и двамата ищци имат белези на лицето. Л. К. е тревожна, не може да спи вечер, постоянно и се вие свят, има болки при дъвчене в ставата на челюстта. Според свидетеля К., баща му куца и към момента ходи с бастун. Преди това работил като водопроводчик, имал частна фирма за ВиК услуги. Към момента не можел да работи ефективно тъй като не може пълноценно да се движи и това обстоятелство. Факта, че не може да работи и печели, прави пострадалия К. нервен, затворил се е в себе си. Л.К. продължава да ходи на психиатър, лекува психотравмата от ПТП.

Според показанията на свидетеля, ищецът Я. е загубил по-доходната работа, като бил назначен първоначално на четири часа, на по-лека работа. Тормози се от това, че не е пълноценен за семейството си.  Придвижва се трудно, с бастун и накуцва. Според свидетеля съпругата на Я., Л. по-трудно преодоляла психически ПТП – ходи постоянно на терапевти, пие хапчета, има някаква страхова невроза от ходене на гости. Според свидетеля е налице голяма промяна в Л. – преди била жизнена, а сега само бързала да се прибере в къщи. Много се тормозила от белега на лицето си. Според него поради травмите в областта на главата Л. все още има болки при дъвчене. Л. не искала да излиза от къщи, не искала да се качва на автомобил.

Предвид показанията на свидетелите, следва да се направи извод, че ищците са доказали претърпените неимуществени вреди-претърпени болки и страдания, респективно, че исковете са доказани по основание. Този извод следва и от следното:

С жалбата не се обжалва решението в частта му, с която съдът е приел че предявеният иск за обезвреда на причинените имуществени вреди е доказан в размер  от 30  000лв. за ищеца и 10 000лв. за ищцата, поради което следва да се направи извод, че исковете за присъждане на неимуществени вреди, са доказани по основание.

Тъй като поради необжалване решението е влязло в сила до размера на посочените суми, следва да се направи извод, че направените констатации относно виновността на водача за настъпилото ПТП, относно причинените увреждания са установени и са приети от страните, респективно искът е доказан по основание и се оспорва само по размер. Както се посочи, решението се обжалва в частта относно определения размер на неимуществените вреди, като ответното дружество  счита същите за завишени, а ищеца счита определеното обезщетение от 40 000лв. за занижено.

Относно жалбата срещу присъдения размер от 40 000лв. на претърпените неимуществени вреди от ищеца Я.С.К.: Съдът намира решението в тази част за неправилно, поради следните съображения:

При определяне на размера на паричния еквивалент на вредите, съдът съобрази следното: Обезщетението подлежи на определяне от съда по справедливост, по правилата на чл. 52 от ЗЗД като паричен еквивалент на всички, получени в резултат на нанесените при едно застрахователно събитие повреди  и свързаните с тях болки и страдания, които имат проявление както във физически, така и в психически, и емоционални сътресения и неудобства за увреденото лице. При определяне на дължимото обезщетение, съдът взе в предвид следното, относно претърпените неимуществени вреди:

Вследствие на  ПТ произшествие, ищеца е получил следните увреждания: травма-счупване на дясна бедрена кост в горна третина и прорезни рани в областта на лицето Оздравителният процес на счупването на дясната бедрена кост е протекъл по следния начин, съобразно СМЕ: На 26.08 е извършена операция за фиксиране на счупването със заключващ се бедрен пирон. Изписан е на 02.09.2013г., а на 22.06.2015г. е постъпил отново в УМБАЛ Св.Марина – Варна за отстраняване на металните винтове. Изписан е на 25.06.2015г., но отново е постъпил през м.09.2015г. поради силни болки  и подуване на дясното коляно. Поставена е диагноза вътреставно увреждане на дясно коляно. Направена му е операция като е установено хондропатия на пателата, възпаление на синовията и фиброзни сраствания. Изписан е на 27.09.2015г. През м.10.2015г. отново е постъпил в същата болница УМБАЛ Св.Марина поради ново влошаване на дясната колянна става като престоява около 8 дни до 16.10.2015г. –проведено е лечение за възстановяване движението на ставата. Според заключението и мед.документация ищецът е бил нетрудоспособен от 18.08.2013г. до 19.01.2015г. когато ТЕЛК му определя 50%трайна загуба на трудоспособност.  На 16.12.2015г. отново е освидетелстван от ТЕЛК  и му е определена 40% трайна загуба на трудоспособност за счупване на бедрената кост. При проведения от вещото лице преглед на ищеца се установява видима следа от счупването на дясното бедро в горна трета, ограничени и леко болезнени движения на ТЗБ и колянна става и лек отток на дясно коляно. Ищецът ходи с бастун с накуцване. Има и белег на лява скула с дължина 2 см. Пирона и заключващите винтове са в костта, която е срастнала. Както е установило заключението, ищецът не е възстановен от претърпените увреждания при ПТП. Поради наличието на неотстранени пирон и винтове в дясната бедрена кост, движенията и в областта на ТЗБ става са болезнени и ограничени. Колянната става също е с леко ограничение в движенията, с лек отток. Необходими са обезболяващи за игнориране на болката. Срастването на костта е ставало бавно поради многофрагментното счупване. Налице е инактевитетна остеопороза след травмата, която следва да се лекува с рехабилитация. Переспективите са, че след отстраняване на метала, накуцването и болката постепенно ще отшумят.Установи се също, че освен посочените увреждания, при ищеца са налице диагностицирани клинични симптоми на кратка депресивна реакция, като това състояние е отшумяло, но при последващо психоравмено събитие, може да се актуализира психичния му стрес. Гласните доказателства също установяват промяна в негативно отношение на психичното състояние на ищеца.

Съдът намира, че паричният еквивалент на претърпените болки и страдания, описани по-горе е сумата от 50 000лв.   При определяне размера  на паричният еквивалент на посочените увреждания-физически и психически, настоящият съдебен състав взе в предвид вида на уврежданията и периода на оздравяване и възстановяване. Най-тежкото увреждане е  счупване на бедрената кост, като видно от описания оздравителен процес, същият протича с усложнения и в продължителен период от време, довело и до инвалидизация на ищеца. Предвид изложеното, насрещната жалба на ищеца К. се явява частично основателна, поради което следва да бъде присъдено допълнително обезщетение в размер на 10 000лв.

 Относно неимуществените вреди, претърпени от Л.Д.К.: Установи се в процеса, че следствие ПТП са й причинени: контузия на главата и лицето, счупване на дясна скула, комоцио, за което няма категорични доказателства, рана на бузата. Същата 4 дни е била в соматично отделение, а във временна нетрудоспособност-79дни. Изпитва болки в ставите на долната челюст, които могат да се дължат на травмата на лицето или на артрозни промени. Изпитва и болки в слепоочията, има и  световъртеж, които могат да се дължат на контузията на главата и комоциото, или са предизвикани от хроничен стрес.  При ищцата са налице психически остатъци от ПТП – диагностицират се клинични симптоми на Генерализирана тревожност, същата провежда активно медикаментозно лечение под контрола на психиатър. В резултат на ПТП у ищцата е породен постоянен стрес.

Съдът намира, че паричният еквивалент на претърпените болки и страдания, описани по-горе е сумата от 15 000лв.   При определяне размера  на паричният еквивалент на посочените увреждания-физически и психически, настоящият съдебен състав взе в предвид вида на уврежданията многобройни, но по характер не тежки телесни повреди, и периода на оздравяване-около два месеца и възстановяване-възстановяването е протекло в сравнително недълъг период от време, без усложнения и ищцата се е възстановила напълно, с изключение на породения от ПТП постоянен стрес, и се е завърнала на същото работно място.

Жалбата на ответното дружество се явява основателна за разликата над 15 000лв. до присъдения размер от 18 000лв. и следва да бъде уважена.

 Поради несъвпадане на крайните изводи на настоящето решение с първоинстанционното решение, същото следва да бъде отменено в посочените частти.  Поради допълнително уважената част от иска на въззивника К. и респективно-намалената сума на ищцата К., допълнително присъдената сума е в размер на 7 000лв., за която ответното дружесво следва да бъде осъдено да заплати държавна такса в полза на бюджета, по сметка на ВАпС в размер на 280лв.

Разноски: Поради частичната неоснователност и на двете жалби, разноски не се присъждат.

По изложените съображения Варненският апелативен  съд

                  

 Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ решение № 837 от 10.11.2016 г. постановено по т.д.№ 1773/2015  г. по описа на Варненски  окръжен съд, търговско отделение В СЛЕДНИТЕ ЧАСТТИ:

В ЧАСТТА с която е отхвърлил искът на Я.С.К., ЕГН ********** срещу ЗК ЛЕВ ИНС АД, ЕИК 121130788, София, за разликата над присъдените 40 000 лева до 50 000 лева, представляващи обезщетение за неимуществени вреди, болки и страдания, претърпени в резултат от ПТП на 18.08.2013г., КАКТО И В ЧАСТТА, С КОЯТО  ОСЪЖДА ЗК ЛЕВ ИНС АД, ЕИК 121130788, София, да заплати на ищцата Л.Д.К., ЕГН **********, сумата от над 15 000лв. до 18 000 лева, представляващи обезщетение за понесените неимуществени вреди, болки и страдания в резултат на ПТП на 18.08.2013г., ведно със законна лихва от датата на деликта до окончателното изплащане на задължението и ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:

ОСЪЖДА ЗК ЛЕВ ИНС АД, ЕИК 121130788, София, да заплати на ищеца Я.С.К., ЕГН **********, София, допълнително сумата от 10 000лв. / разлика над присъдените 40 000 лева до дължимите 50 000 лева/, представляващи обезщетение за неимуществени вреди, болки и страдания, претърпени в резултат от ПТП на 18.08.2013г., ведно със законна лихва от датата на деликта до окончателното изплащане на задължението:

ОТХВЪРЛЯ иска на Л.Д.К., ЕГН ********** срещу ЗК ЛЕВ ИНС АД, ЕИК 121130788, гр.София за заплащане на сумата от над 15 000лв. до 18 000 лева, представляващи обезщетение за понесените неимуществени вреди, болки и страдания в резултат на ПТП на 18.08.2013г., ведно със законна лихва от датата на деликта до окончателното изплащане на задължението.

ПОТВЪРЖДАВА решението в останалите части.

ОСЪЖДА ЗК ЛЕВ ИНС АД, ЕИК 121130788, София, да заплати по сметка на Варненски апелативен съд сумата от 280 лв.-държавна такса по допълнително уважената част от исковете.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВКС в едномесечен  срок от съобщението, при условията на чл.280 ал.1 ГПК.

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:                               ЧЛЕНОВЕ: 1.            

 

                                                                                             

                                                                                                     2.