Р Е Ш Е Н И Е   № 149

 

26.06.2018г., гр. Варна.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в публично съдебно заседание на пети юни две хиляди и осемнадесета година, в състав:

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                            ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                                                                  НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

при участието на секретаря Десислава Чипева, като разгледа докладваното от съдията Н. Дамянова въззивно т. д. № 196 по описа на ВнАпС за 2018г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 258 и сл. ГПК във вр. чл. 613 а, ал. 1 и чл. 633 ТЗ, образувано по жалба на „Банка ДСК“ ЕАД - гр. София, срещу решение № 16/31.01.2018г., постановено по т. д. № 270/2017г. по описа на Добрички окръжен съд, в частта, с която датата 14.06.2016г. е определена за начална дата на неплатежоспособността на Био Милк България“ ЕООД, ЕИК 201878825, със седалище и адрес на управление: с. Пленимир, Община Генерал Тошево, Област Добрич, на основание чл. 630, ал. 1, т. 1 ТЗ.

Поддържайки доводи за неправилност на решението в обжалваната част въззивникът моли за неговата отмяна и постановяване на друго, с което да бъде определена начална дата на неплатежоспособността – 01.07.2017г. Твърди се, че в първоинстанционното производство не са установени размерите на задълженията на неплатежоспособния длъжник към всички кредитори, изискуемост на всяко вземане, извършени плащания, както и не са изчислени коефициенти на обръщаемост на краткотрайните активи въз основа на всички задължения.

Жалбата е подадена в срока по чл. 259, ал. 1 от ГПК, от легитимирано лице, чрез надлежно упълномощен процесуален представител, срещу подлежащ на обжалване първоинстанционен съдебен акт, при наличие на правен интерес от обжалването в частта относно началната дата на неплатежоспособността, и е процесуално допустима.

Въззиваемото дружество Био Милк България“ ЕООД не представя отговор и не изразява становище.

Процесуалният представител на кредитора, по чиято молба е образувано производството – „Агропроект“ ЕООД – гр. Добрич, заявява в съдебно заседание становище за неоснователност на жалбата.

За да се произнесе по спора съставът на въззивния съд взе предвид следното:

Обжалваното решение № 16/31.01.2018г. на ДОС е валидно като постановени от надлежен съдебен състав, в рамките на предоставената му правораздавателна власт и компетентност, и съдържащо реквизитите по чл. 236 ГПК, както и допустимо в обжалваната част. С това решение в необжалваната му част е съдебно установено, в производство по чл. 625 и сл. ТЗ, че търговското дружество – длъжник не е в състояние да изпълни изискуеми задължения, възникнали на основанията, визирани в чл. 608, ал. 1 ТЗ, респ. намира се в състояние на неплатежоспособност, и са налице предвидените от закона предпоставките за откриване на производство по несъстоятелност на Био Милк България“ ЕООД.

По въпроса, поставен с въззивната жалба за началната дата на неплатежоспособността, решението на окръжния съд по същество е правилно, като съображенията на състава на ВнАпС за този извод са следните:

Началната дата на неплатежоспособност следва да се определи според най-ранния падеж на изискуемо непогасено задължение с характеристиките по чл. 608, ал.1 ТЗ, ако към сочената дата са налице кумулативно всички признаци, които характеризират неплатежоспособността по чл. 608 ТЗ. Посоченият негативен фактически състав, в своята съвкупност следва да е изразен като трайно, обективно и необратимо състояние на търговеца. При определяне на началната дата на неплатежоспособност съдът изследва всички задължения на търговеца, а не само тези на представените в производството кредитори. Решението по чл. 630, ал.1 ТЗ има действие спрямо всички, поради което началната дата на неплатежоспособност се определя при всестранно изследване и анализ на всички задължения на търговеца. Задължението за служебно установяване на началната дата произтича и от разпоредбата на чл. 621а, ал.1, т.2 ТЗ.

В случая, безспорно най - ранният падеж на изискуемо непогасено задължение с характеристиките по чл. 608, ал. 1 ТЗ / публично задължение за ДДС/, установен от съвкупната преценка на всички представени писмени документи по делото и от заключенията на първоначална и допълнителна съдебно- счетоводни експертизи, е на датата 14.06.2016г. При това, ако анализът на финансово-икономическото състояние на дружеството съобразно експертизите и другите данни по делото сочат, че към тази дата търговецът вече е изпитвал трайни финансови затруднения с необратим характер, това е достатъчно основание началната дата на неплатежоспособността да бъде определена въз основа на това непогасено задължение от кръга на посочените в чл. 608, ал. 1 ТЗ, падежирало в най – ранен момент.

Показателите за ликвидност са специфични за всяко предприятие и за всеки отрасъл, като се влияят от разходите, структурата на активите и спецификата на дейността. Показателят за обща ликвидност е количествена характеристика с най-висока информационна стойност за платежоспособността на предприятието. Приема се, че коефициентът е в норма, когато варира между 0.9-1 и нагоре. Изчислените от експерта, изготвил заключенията, величини на показателя за обща ликвидност на ответното дружество към 31.12.2014г. са 0.43, към 31.12.2015г. – 0.44, и към 31.12.2016г. – 0.32. Коефициентите са съществено под установените за нормално функциониращо предприятие с предмета на дейност на длъжника.

Структурата на актива на предприятието на Био Милк България“ ЕООД през 2014г. и 2015г. преимуществено се формира от текущи вземания, като през 2016г. размерът на наличните парични средства спада съществено в сравнение с предходния период – от 272 хил. през 2015г. на 31 хил. през 2016г. Това обуславя и срива в показателите за незабавна и абсолютна ликвидност през изследвания период - съответно от 0.38 и 0.13 за 2014г. до 0.07 и 0.02 за 2016г.

Още през 2014 г. дружеството е започнало да изпитва трайни затруднения в обслужването на текущите си задължения. От тогава до 2016г. са правени опити за преодоляване на затрудненията чрез осигуряване на парични средства в значителни размери, като са сключени договори за заем с кредитора – първоначален молител „Агропроект“ ЕООД – гр. Добрич и с „Мегарент“ ЕООД, и четири договора за банков кредит с присъединения кредитор „Банка ДСК“ ЕАД- гр. София. Затрудненията в обслужването на текущите задължения обаче са се оказали необратими.

При тези данни за финансово – икономическото състояние на предприятието на длъжника началната дата на неплатежоспособността не може да бъде определена през финансовата 2017г., така както претендира присъединения кредитор „Банка ДСК“ ЕАД, и да бъде обвързана само и единствено с предсрочната изискуемост на задълженията по договорите за кредит. Всички показатели за ликвидност са били съществено и трайно влошени в предходните две години, а погасените текущи задължения са в по- малък размер от заетите парични средства, при което, въпреки плащанията, дружеството е формирало нови, значителни по размер главни и акцесорни задължения към заемодателите и банката - кредитор.

При съобразяване на горепосочените критерии, съставът на въззивния съд приема, че началната дата на неплатежоспособност е правилно определена от ДОС. Поради съвпадение на правните изводи на двете съдебни инстанции първоинстанционното решение следва да бъде потвърдено в обжалваната част.

Така мотивиран, ВнАпС, ТО, І-ви състав

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 16/31.01.2018г., постановено по т. д. № 270/2017г. по описа на Добрички окръжен съд, в частта, с която датата 14.06.2016г. е определена за начална дата на неплатежоспособността на Био Милк България“ ЕООД, ЕИК 201878825, със седалище и адрес на управление: с. Пленимир, Община Генерал Тошево, Област Добрич, на основание чл. 630, ал. 1, т. 1 ТЗ.

В останалата част решението на ДОС не е обжалвано и е влязло в сила.

Препис от решението да се изпрати на съда по несъстоятелността за вписване в книгата по чл. 634в, ал. 1 ТЗ.

Решението подлежи на обжалване пред ВКС в едномесечен срок от съобщаването му на страните, при условията на чл. 280, ал. 1 и ал. 2 ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                         ЧЛЕНОВЕ: 1.                      2.