ОПРЕДЕЛЕНИЕ

230/09.04.2019

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на 08.04.2019 г.в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                    ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

    НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия В.Петров ч.т.д.№ 196 по описа за 2019 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е частна жалба от „Енерго - Про Продажби“ АД - гр.Варна срещу определение №227/18.01.2019 г. на Окръжен съд Варна - ТО по т.д. №801/2018 г., с което производството по делото е било спряно на основание чл.229, ал.1, т.4-ГПК.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима.

Разгледана по същество същата е неоснователна.

Производството по иска на производителя на ел.енергия от възобновяем източник - ВяЕЦ за стойността на подлежащата на изкупуване  такава по преференциални цени – предмет на първоинстанционното дело е спряно до приключване с влязло в сила решение на административното производство по оспорване на Решение №СП-1/31.07.2015 г. на КЕВР, в частта му по т.2.7 и т.2.8, определящи нетното специфично производство на електрическа енергия, въз основа на което са определени преференциалните цени в Решение № Ц-18 от 20.06.2011 г. на КЕВР, съответно: по т.2.7 - 1907 kWh, при определената цена - 191.00 лв/MWh, без ДДС, за вятърни електрически централи, работещи до 2250 часа; и по т.2.8. - 2139 kWh, при определената цена - 173.06 лв/MWh, без ДДС, за вятърни електрически централи, работещи над 2250 часа. Разрешението е правилно, доколкото в Решение № Ц-18 от 20.06.2011 г. на КЕВР са посочени преференциалните цени на произведената от ВяЕЦ ел.енергия, а нетното специфично производство на електрическа енергия като ценообразуващ елемент, въз основа на който са определени тези преференциални цени, е посочен в оспореното Решение №СП-1/31.07.2015 г. на КЕВР. Без да е стабилизиран този индивидуален административен акт и предвид ретроактивното действие на евентуалната му отмяна, е невъзможно правилно решаване на настоящия спор относно прилагане на цените по Решение № Ц-18/20.06.2011 г. на КЕВР.

Ето защо обжалваното определение следва да се потвърди.

Воден от изложеното и на основание чл.278 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 ПОТВЪРЖДАВА определение №227/18.01.2019 г. на Окръжен съд Варна - ТО по т.д. №801/2018 г., с което производството по делото е било спряно на основание чл.229, ал.1, т.4-ГПК.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщението до страните с касационна частна жалба пред ВКС на РБ при условията на чл.280 - ГПК.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ:1.                       2.