Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№  188/20.07.2018г.                             гр.Варна

 

В     И М Е Т О    Н А     Н А Р О Д А

Апелативен съд   -  Варна                   търговско   отделение

на   дванадесети юни                                                      Година 2018

в  открито   заседание в следния състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:В.Аракелян

ЧЛЕНОВЕ:М.Недева

                   Д.Маркова

 

при секретар : Е.Тодорова

като разгледа докладваното от съдия Недева в.т.дело № 198   по описа за 2018 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 Производството по делото е по реда на чл.258 ГПК.

          Образувано е по подадена въззивна жалба от З.Д.Т. с ЕГН ********** и А.П.Т. с ЕГН **********,*** против решение № 107/22.11.2017г. на Силистренския окръжен съд, постановено по т.д. № 81/2016г., с което е отхвърлен предявения от тях иск  против „УниКредит Булбанк“ АД, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Възраждане, пл. „Света Неделя” № 7, с ЕИК 831919536, за установяване по отношение на банката, че задължението на Т И Т по Oоговор за банков  ипотечен кредит на физическо лице № TR72142322/4.06.08г. не е обезпечено от тях посредством договора за ипотека, обективиран в нот.акт № NN том ХХХХ рег.№ ХХХ дело ХХХ/ ХХХХ г., вписан в Служба по вписванията - град Силистра като акт № ХХ, том ХХ, дело № ХХХХ/ХХХХ г. и същите са осъдени да заплатят на банката  сумата от 2 016,80 лв. - направени разноски по делото. По съображения, изложени в жалбата, молят съда да отмени обжалваното решение и вместо него постанови друго, по съществото на спора, с което да уважи исковата им претенция. Претендират разноски за двете инстанции.

          Въззиваемата страна счита жалбата за неоснователна и моли съда да потвърди обжалвания съдебен акт като правилен и законосъобразен.

          Съдът, за да се произнесе  по съществото на въззива, прие за установено следното :

          Предявеният иск е с  правно основание чл.124 ал.1 ГПК.

          Ищците  А.П.Т. с ЕГН ********** и З.Д.Т. с ЕГН **********, и двамата от гр.Силистра, ул.“Симеон Велики“ № 13, ет.4, ап. 13 претендират за установяване по отношение на „УниКредит Булбанк” АД, че задължението на  Т И Т по Договор за банков ипотечен кредит на физическо лице TR72142322 не е обезпечен от тях посредством договор за ипотека, оформен в нот.акт № ХХ том ХХХ рег.№ ХХХХ дело ХХХ/ ХХХХ г. на нотариус Р Т, с рег. № 105 на НК за сумата от 37 800лв, уговорени между ответника и главния длъжник Т И Т за рефинансиране на задължения към „Инвестбанк” АД, тъй като ответникът не е предоставил изпълнение, отговарящо на предпоставките за възникване на отговорността им като ипотекарни длъжници.

          От събраните по делото доказателства се установява следната фактическа обстановка :

          Между страните по спора е възникнало валидно облигационно отношение въз основа на сключения между тях на 9.06.2008г. Договор за учредяване на ипотека, обективиран в нот.акт № ХХ/ХХХг., на нотариус Р Т. Според т.1 на същия „УниКредит Булбанк” АД предоставя на Т И Т въз основа на сключения с него Договор за банков ипотечен кредит на физическо лице TR72142322 банков кредит в размер на 80 000лв за погасяване на ипотечен кредит в «Банка ДСК» ЕАД, гр.София, отпуснат на ищците като трети задължени по договора лица – ипотекарни гаранти с остатък по главницата 20 000лв, както и за рефинансиране на ипотечен кредит в «Инвестбанк» АД, гр.София с оттатък по главницата в размер на 37 800лв, като остатъкът от отпуснатите средства е предназначен за извършване на ремонт. За обезпечаване на всички вземания на банката по договора за банков кредит ищците са учредили  в полза на «УниКредит Булбанк» АД, гр.София договорна ипотека върху  собствения си недвижим имот, представляващ апартамент № 13, със застроена площ 67,22 кв.м., с идентификатор 66425.500.3402.1.13, ведно с избено помещение № 13 и таванско помещение с площ от 24,28 кв.м., находящ се в гр. Силистра, ул. „Симеон Велики” 13, ет.4.

          В т.4 страните са се съгласили, че сключват договора за ипотека при условията на т.1, 2  и 3, както и че при неплащане на коя и да е вноска по договора за кредит от страна на кредитополучателя и солидарните длъжници банката има право да обяви кредита за предсрочно изискуем и да събере цялото си вземане от продажбата на ипотекирания недвижим имот.

          Страните не спорят и по това, че „УниКредит Булбанк” АД  е превела  на „Банка ДСК” ЕАД  сумата 20 000лв от отпуснатия банков кредит.

          Спорът между страните, пренесен и пред настоящата инстанция се свежда до това поетото от ищците ипотечно задължение обвързано ли е от изпълнение на насрещно задължение на банката да преведе сумата от 37 800лв на „Инвестбанк” АД. В тази връзка съдът съобрази следното :

          В чл.8 на Договора за банков ипотечен кредит на физическо лице № TR72142322/4.06.08г., сключен между «УниКредит Булбанк» АД като кредитор, Т И Т като кредитополучател и И.П. Н и „Неон сайн” ЕООД като солидарни длъжници,  като обезпечение на вземанията по него е предвидено учредяването на договорна ипотека върху апартамент № 13, находящ се в гр.Силистра, ул.Симеон Велики” № 13, ет.4. Осигуряването на обезпечението съгласно новелата на чл.13 т.1 от договора е възложено в тежест на кредитополучателя, като това обезпечаване следва да стане „при условията на конкретните договори за учредяването им”. Т.е. още при възникване на самото кредитно правоотношение е предвидено, че поемането на ипотечното задължение  може да е обвързано от условия, визуализирани в самите договори за учредяването му. В чл.10 на договора са разписани условията и сроковете за усвояване на отпуснатите суми. Съгласно т.2 усвояването на средствата се извършва след изпълнение на изискуемите за това условия и след учредяване на всички обезпечения.

          Преценявайки в съвкупност съдържанието и условията, при които са сключени двата договора – този за банков кредит и този за ипотеката, съдът намира, че още при възникване на кредитното правоотношение банката е предвидила и дала съгласието си даденото обезпечение да бъде обвързано с изпълнението на определени условия, които следва да бъдат конкретизирани в акта за учредяването му.  Ето защо условията, при които ищците са се задължили да предоставят имота си като обезпечение съставляват част от съдържанието на самото кредитно правоотношение. А тези условия са посочени в ипотечния акт като задължение на банката да преведе определени суми към други две банки за рефинансиране на ипотечни кредити. Т.е. – плащането на сумата от 37 800лв, съставляваща част от отпуснатия банков кредит, е следвало да бъде преведена не на кредитополучателя, а на „Инвестбанк” АД за постигане на посочената в ипотечния акт цел, с което банката ще е погасила задължението си за предоставяне на отпуснатите по кредита средства към кредитополучателя.

           Потвърждение на горния извод е превеждането на сумата от 20 000лв на „Банка ДСК” ЕАД.

          Ето защо съдът намира, че предоставената сумата от 37 800лв на друго лице, различно от „Инвестбанк” АД представлява вземане, възникнало в противоречие с постигнатите и отразени в ипотечния акт договорености, поради което се явява необезпечено от учредената в нейна полза ипотека. Предвид на това банката не може да се удовлетвори от това обезпечение.  Исковата претенция се явява основателна и следва да бъде уважена.

          С оглед изхода на спора на ищците се присъждат направените от тях разноски за двете инстанции в размер на 6 668лв.

          Водим от горното, съдът

 

Р       Е       Ш      И       :

 

          ОТМЕНЯ решение № 107/22.11.2017г. на Силистренския окръжен съд, постановено по т.д. № 81/2016г., като вместо него

 

П О С Т А Н О В Я В А :     

 

          ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на „УниКредит Булбанк” АД, ЕИК 831919536, със седалище и адрес на управление гр.София, пл.”Света Неделя” № 16, ет.4, офис 14, че задължението на  Т И Т по Договор за банков ипотечен кредит на физическо лице TR72142322 не е обезпечен от З.Д.Т. с ЕГН ********** и А.П.Т. с ЕГН **********,*** посредством Договор за ипотека, оформен в нот.акт № 55 том VIII рег.№ 7987 дело 942/ 2008 г. на нотариус Р Т, с рег. № 105 на НК за сумата от 37 800лв, уговорени между ответника и главния длъжник Т И Т за рефинансиране на задължения към „Инвестбанк” АД, тъй като ответникът не е предоставил изпълнение, отговарящо на предпоставките за възникване на отговорността им като ипотекарни длъжници.

          ОСЪЖДА „УниКредит Булбанк” АД, ЕИК 831919536, със седалище и адрес на управление гр.София, пл.”Света Неделя” № 16, ет.4, офис 14 да заплати на З.Д.Т. с ЕГН ********** и А.П.Т. с ЕГН **********,*** сумата от 6 668лв, представляваща разноски за водене на делото в двете инстанции съобразно изхода му.

          Решението може да се обжалва пред ВКС на РБ в едномесечен срок от съобщаването му при условията на чл.280 ал.1 и 2 ГПК.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ :