ОПРЕДЕЛЕНИЕ

278/18.05.2017                                                 17.05.2017 год.                                 Град Варна

Апелативен съд                                                                  Търговско отделение

На  17-и май                                                                Година 2017год.

В    закрито заседание в следния състав:

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ    

                                      ЧЛЕНОВЕ:  ДАРИНА  МАРКОВА

                                                         ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

Като разгледа докладваното от Р.Славов в. ч.търговско дело

№ 199 по описа за 2017 година и за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е по чл.657 ал.4 ТЗ.

         Образувано е по частна жалба на „Юробанк България“АД, гр.София, чрез процесуален представител,  срещу определение №126/07.03.2017 г. по т.д. №259/2012 г. на Добрички окръжен съд, с което съдът е оставил без уважение молбата на жалбоподателя за освобождаване на постоянния синдик С.С., поради трайно неизпълнение на задълженията му в производството по несъстоятелност и е наложил глоба на същия в размер на 400лв.

Частният жалбоподател счита определението на окръжния съд за неправилно, с оглед на което моли за неговата отмяна, като се иска синдика да бъде освободен, а наложената глоба да бъде увеличена на 600лв..

Насрещната страна-синдик С.С.   , чрез писмен отговор,  счита жалбата за неоснователна.

         Частната жалба е депозирана в срок от надлежна страна срещу подлежащ по арг. от чл.657 ал.4 ТЗ на въззивно обжалване съдебен акт, поради което съдът я намира за допустима.

         Разгледана по същество, същата е неоснователна по следните съображения:

         С обжалваното определение Добрички окръжен съд по постъпила молба от „Юробанк България” АД, кредитор в производството по несъстоятелност на длъжника „Гама Комерс”ООД /в несъстоятелност/ гр. Добрич, е приел, че не са налице достатъчно доказателства по делото, въз основа на които да се приеме наличие на съществено и трайно виновно неизпълнение на вменените му по см. на чл.658 ТЗ задължения, и е отказал освобождаването му по чл.567 ал.2 ТЗ. Същевременно, поради констатирано неизпълнение на разпореждане от 03.02.2017год.,  е наложил глоба в размер на 400лв. по реда на чл. 663 ал.1 ТЗ.

         След проверка на материалите по делото настоящият състав на съда установи, че не са налице хипотезите на чл.657 ал.2 ТЗ, поради следните съображения:

 

С молба вх.№ 720/02.02.2017год. кредиторът „Юробанк България“АД, е поискала съдът да задължи синдика да му плати сумата от 17 284,22лв., съобразно определение на ВАпС по т.д. № 633/2016год. на ВАпС. С разпореждане от 03.02.2017год. съдът е указал на синдика в двуседмичен срок от връчване на уведомлението, да изпълни задължението си да преведе сумата на банката.

С писмено становище /610 стр./, синдикът е възразил на искането, като е посочил, че сумата представлява разноски във връзка с осребряване на имущество, ипотекирано в полза на кредитора, като сумите не са предплатени от същия. За това счита, че са налице две насрещни вземания и за това са приспаднати от сумата на осребреното имущество. И понеже кредиторът по вмененото му от съда задължение за предплащане на  разноски е заявил, че не следва да се предплащат,  е изразил становище, че     е извършил прихващане на сумите, като единствена възможност за възстановяване на направените разноски по осребряване на имуществото.

С обжалваното определение, съдът е оставил молбата с правно основание чл.657 ал.2 ТЗ без уважение, като е посочил, че не е констатирано друго нарушение в процеса, за да бъде наложено най-тежката санкция.

         Определението е законосъобразно.

         Видно и от частната жалба, неизпълнението на синдика според жалбоподателя, е неизпълнение на поисканото с молба от 02.02.2017год. за заплащане на сумата от 17 284,22лв., с твърдение, че и към момента на частната жалба, същата не е получена, респективно както е приел и окръжния съд, неизпълнението на вмененото с разпореждане от 03.02.2017год. задължение, в двуседмичен срок да изпълни задължението. Това разпореждане, написано върху молбата на жалбоподателя   е неясно по своя характер. От една страна, понеже е изписано върху молбата на жалбоподателя, следва да се тълкува, като уважение на същата-респективно нареждане за превеждане на сумата и именно това неизпълнение на синдика е посочено и в обжалавното определение. От друга, съобразно дадените указания от ВАпС, както и от разпоредбата на чл.729 ТЗ, предаването на сумата следва да се осъществи чрез съставяне на сметка по реда на чл.729 ТЗ, изискващ нейното одобряване от съда.

         Следователно, самите указания, дадени с разпореждането от 03.02.2017год. са неправилни, поради което и тяхното неизпълнение в дадения срок не следва да се приема като неизпълнение на задълженията на синдика.     Отделно от горното, в писменото становище синдикът е пояснил, че е направил прихващане със сумата, като съдът не е взел отношение по него.      Гореизложеното не обосновава извод за неизпълнение на вменените на синдика от закона задължения, като дори и да се приеме, че има такова, същите не са от такъв характер, които да налагат налагане на най-тежката санкция. По изложените съображения, не са налице и основания за увеличаване на наложената глоба.
         Като е обосновал аналогичен краен извод, окръжният съд е постановил правилно определение, което следва да се потвърди.

         Водим от горното, съдът

 

                                      О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

         ПОТВЪРЖДАВА определение №126/07.03.2017 г. по т.д. №259/2012 г. на Добрички окръжен съд, с което съдът е оставил без уважение молбата на „Юробанк България“АД, гр.София, чрез процесуален представител, за освобождаване на постоянния синдик на „Гама Комерс“ООД в несъстоятелност гр.Добрич, С.Д.С., на осн. чл.657 ал.2 ТЗ и  е наложена глоба на същия в размер на 400лв.

         Определението е окончателно.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                     ЧЛЕНОВЕ:1.                  2.