ОПРЕДЕЛЕНИЕ

285/26.04.2018                                          25.04.2018 год.                                 Град Варна

Апелативен съд                                                        Търговско отделение

На  25-и април                                                             Година 2018год.

В    закрито заседание в следния състав:

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ   

                                      ЧЛЕНОВЕ:  ДАРИНА МАРКОВА

                                                                    ЖЕНЯ ДИМИТРОВА  

Като разгледа докладваното от Р.Славов в. търговско   дело  № 199 по описа за 2018 година и за да се произнесе, съобрази следното:

 

          Производството е по чл. 274 и сл. от ГПК.

Производството е образувано по частни  жалби от:

„Морско  казино“ЕАД  -в н. против определение № 859/07.03.2018 год., постановено по т.д.№ 1 495/2016 год. по описа на ВОС, с което :

Оставя  без уважение молбата на  дружеството с искането на страната по чл. 657 ал.2 ТЗ  за отстраняване на временния синдик на дружеството Л.Б.:
По частна жалба от „Морска градина Варна“ЕАД
против пределение № 859/07.03.2018 год., постановено по т.д.№ 1 495/2016 год. по описа на ВОС, с което  Оставя  без разглеждане молбата на „Морска градина Варна“ЕАД по чл. 657 ал.2 ТЗ  за отстраняване на временния синдик на дружеството Л.Б.:
В частните жалби са изложени съображения за неправилност на обжалвания съдебен акт, поради необоснованост.

По частните жалби съдът съобрази следното:

Производството по което е постановено обжалваното определение е образувано по молби с идентично съдържание с:  вх.№ 6288/26.02.2018год. от «Морско Казино»ЕАД в нес. И вх.№ 6292/26.02.2018год. от «Морска градина Варна»ЕАД, с които съдът е сезиран с искане за отстраняване на назначения от съда временен синдик  на дружеството в несъстоятелност Л.Б., на основание чл.657 ал.2  ТЗ.

Искането е обосновано със следните мотиви:

Временния синдик не е изпълнил задълженията си  и с действията си застрашава интересите на длъжника. Синдикът е сезирал съда с искане да не бъде провеждано първо събрание на кредиторите, на основание чл.669 ал.3 т.2 ТЗ, по съображения, че дружествоот не му е предоставило търговските си книги. Същевременно синдикът не е посетил счетоводствата на дружеството в несъстоятелност, на обслужващата счетоводна кантора, както и на «Петрол холдинг» в нес. По този начин синдикът се е позовал на една от хипотезите на чл.669 ал.3 т.2 ТЗ, с цел лична изгода-да продължи да изпълнява правомощията си до избиране на постоянен синдик от събранието на кредиторите в хипотезата на чл.669 ал.4 ТЗ. Според молителите, непредприемането от страна на синдика на никакви действия  за реалното получаване на търговските му книги, представлява нарушение на служебните му задължения.

Като други основания за освобождавание на синдика, молителите сочат заинтересоваността  и връзката му с кредитора «Петрол холдинг»-в н., за което синдикът е изпълнявал правни и фактически действия преди настоящето производство по несъстоятелност-основание посочени в чл.655 ал.2 т.5 ТЗ.

Временният синдик не е предоставил с акта встъпване в длъжност на доказателство за сключена застраховка, не е предоставил  за заверка от съда  и дневник за неговите действия, което е нарушение на чл.669 ал.4 ТЗ. Според молителите, липсата на дневник доказва, че временния синдик умишлено не е организирал насроченото първо събрание на кредиторите, понеже не е изпълнил задължението си да събере нужните за това документи.

С писмено становище назначения временен синдик  е изразил становище по молбите, като е взел отношение по направените оплаквания в тях, относно неговите действия, като в ззаключение е посочил, че не са налице основанията за освобождаването му като синдик.

С обжалваното определение съдът е оставил без уважение молбата на длъжника и без разглеждане молбата на „Морска градина“, по изложени съображения.

Определението е правилно.

С Уведомление до Г.Т.Ч.-Изп. Директоир на „Морско казино“ЕАД-в н., Л.Б. в качеството си на синдик на дружеството и на основание чл.640 ТЗ е задължил длъжника в 7-дневен срок да предостави описаните в разпоредбата документи. Не се оспорва, а и от предоставеното писмено доказателство /стр.11/ се установява, че уведомлението е доставено на представляващия длъжника на 12.02.2018год.

С Молба от 21.02.2018год. /338/, до съда по несъстоятелността,  временния синдик Л.Б., е представил съобразно задължението си по чл.668 ал.3 ТЗ доклад относно причините за неплатежоспособността, състоянието на имуществото  и възможностите за оздравяване на длъжника. С молбата е изразил становище, че са налице пречките по чл.669 ал.3ТЗ, понеже не са представени търговските книги  на дружеството, поради което не следва да се провежда първо събрание на кредиторите.

Видно от представения Протокол от 27.02.2018год. от провеждането на  Първо събрание на кредиторите на „Морско Казино“ ЕАД, Първо събрание на кредиторите не е проведено. Съдът се е мотивирал с хипотезата на чл.669 ал.3 т.2 ТЗ, осъществена с непредставянето на търговските книги на синдика и неизготвянето от него на списък на кредиторите по данни от търговските книги. Като още едно основание представляващо пречка за провеждането на първо събрание на кредиторите съдът е посочил и хипотезата на чл.669 ал.3 т.1 ТЗ –понеже е направена констатация, че прлез последните три години дружеството не е заявило за обявяване на ГФО.

Представен е протокол от 02.03.2018год.       според който на временния синдик са предадени счетоводните документи на дружеството-длъжник, находящи се в кантората на „СС-финанс“ООД.

По основателността на жалбите съдът съобрази следното:

По жалбата на Г.Т.Ч.-Изп. Директоир на „Морско казино“ЕАД-в н.:

Искането за освобождаване на синдика, на основание чл.657 ал.2 ТЗ, е обосновано със следните мотиви, поддържани и с частната жалба:

Временния синдик не е изпълнил задълженията си  и с действията си застрашава интересите на длъжника. Като конкретно действие, застрашаващо интересите на дружеството е посочено следното действие и съответно бездействие:

Синдикът е сезирал съда с искане да не бъде провеждано първо събрание на кредиторите, на основание чл.669 ал.3 т.2 ТЗ, по съображения, че дружеството не му е предоставило търговските си книги. Същевременно синдикът не е посетил счетоводствата на дружеството в несъстоятелност, на обслужващата счетоводна кантора, както и на «Петрол холдинг» в нес.

Следователно, неправилните действия на синдика се изразява в изразеното становище в молбата от 21.02.2018год. /стр.338 по т.д. № 1495/2016год./, че са налице пречки за провеждане на І-во с-ние на кредиторите.

Съдът намира, че изразенотио становище не е  в нарушение на задълженията на синдика, респективно не застрашава интересите на длъжника, каквото е твърдението на жалбоподателите.

Съобразно разпоредбата на чл.668 ал.1 т.1 ТЗ, временният синдик е длъжен в 14 дневен срок да изготви списък на кредиторите по търговските книги на длъжника. А съобразно чл.669 ал.2 ТЗ, в първото събрание на кредиторите участват кредиторите, включенио в списъка по чл.668 ал.1 ТЗ.

Представляващия длъжника е бил валидно уведомен на 12.02.2018год. да изпълни задълженията си, посочени в чл.640 ТЗ.

Безспорно, това задължение на длъжника не е изпълнено, а това неизпълнение безспорно е пречка синдикът да изпълни задълженията си по чл.668 ал.1 ТЗ за изготвяне на списък на кредиторите, съобразно търговските книги. А неустановяването на кредиторите на длъжника, е пречка за провеждането на  първо събрание на кредиторите. За това и изразеното становище в молбата  от 21.02.2018 год. че са налице пречки за провеждане на валидно първо събрание на кредиторите, е обосновано, респективно с него не са нарушени служебните задължения на синдика. Напротив, единствена причина за непровеждане на първото събрание на кредиторите, както е посочил и съда, е именно поведението на длъжника, а именно- дружеството не му е предоставило търговските си книги, по които да извърши проверка. А относно твърдението за неизпълнение на служебните задължения на синдика, изразяващо се в неиздирване на търговските книги, следва да се има предрвид разпоредбата на чл.640 ал.1 ТЗ, която задължава безусловно  длъжника да предостави на синдика посочената в разпоредбата информация и документи.

За това, от материалите по делото не се установяват твърдяните от длъжника нарушения на служебните задължения, които да застрашават интересите на длъжника. В допълнение следва да се отбележи, че за да е осъществен фактическия състав на чл.657 ал.2 ТЗ, необходимо е поведението на синдика да е виновно, което да има за своя последица определен резултат. Безспорно, настъпил вредоносен резултат от изразеното становище за наличие на пречките за провеждане на първо събрание на кредиторите не е настъпил, още повече, че същото не е проведено както се посочи, и на основание пречките по чл.669 ал.3 т.1 ТЗ, които са обективни и са изцяло вследствие на  поведението на длъжника.

По тази причина не се установя визираното в молбата за освобождаване и в частната жалба нарушение на служебните задължения, застрашаващи интересите на длъжника.

Относно останалите предпоставки за освобождаване на синдика:

Видно от доказателствата по делото, при назначаването на синдика, същият е представил всички изискуеми по чл.656 ТЗ  документи, които се намират по делото. Относно твърдението за непредставяне на доказателство за сключена професионална застраховка-с изразеното становище по молбите, синдикът е представил доказателства за наличието на професионална зстраховка,  обстоятелство, което се признава и от длъжника, като е без значение, че същата не е представена с доказателствата за назначаване /не е от изискуемите документи/.

Неоснователно е и твърдението основано на неизпълнение на разпоредбата на чл.659 ал.1 ТЗ, предвид изразеното от съда по несъстоятелността изявление, че дневникът е бил представен и заверен от съда.

Като други основания за освобождавание на синдика, молителите сочат заинтересоваността  и връзката му с кредитора «Петрол холдинг»АД-в н., за което сппоред твърденията синдикът е изпълнявал правни и фактически действия преди настоящето производство по несъстоятелност, както и работата на неговата съпруга-основания посочени в чл.655 ал.2 т.5 ТЗ.

Временният синдик  е представил необходимата декларация по  чл.655 ал.2 ТЗ, в която изрично в т.5 е посочил, че не се намира с длъжника, или кредиторите в отношения, които могат да породят основателни съмнения за неговата безпристрастност.

Предвид направеното изявление в декларацията, за липсата на пречки по чл.655 ал.2 т.5 ТЗ, съдът намира, че следва да остави без разглеждане твърденията на жалбоподателя за наличие на пречки за назначаване на синдика поради посочените в т.5 обстоятелства, понеже са налице формалните основания за заемане на длъжността. До представяне на конкретни доказателства –конкретни действия на синдика, оборващи декларираните обстоятелства, в това производство съдът не може да направи извод, за наличие на пречки за назначаване на Л.Б. като синдик на дружеството-жалбоподател. Предвид изложеното, не са налице основание за освобождаване на синдика, на основание чл.655 ал.2 т.5 ТЗ. По изложените съображения частната жалба на «Морско казино»ЕАД /в нес./ се явява неоснователна, респективно определението в обжалваната част се явява законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

По частната жалба на „Морска градина Варна“ЕАД против определение № 859/07.03.2018 год., постановено по т.д.№ 1 495/2016 год. по описа на ВОС, в частта, с която се оставя  без разглеждане молбата на „Морска градина Варна“ЕАД по чл. 657 ал.2 ТЗ  за отстраняване на временния синдик на дружеството Л.Б.:
Жалбата е неоснователна. Съобразно чл.657 ал.2 ТЗ, легитимиран да направи предложение за освобождаване на синдика е лице, което има качество на кредитор в производството.

За това, от момента на откриване на производството по несъстоятелност, респективно от назначаването на временния синдик, право да искат  освобождаване на същия имат лицата, посочени като кредитори по търговските книги на дружеството-длъжник, съгласно разпоредбата на чл.668 т.1 от ТЗ, до момента  в който това им качество бъде отречено по реда на чл.692 от ТЗ.

            Видно от представените списъци, обявени на 23.03.2018год., жалбоподателят «Морска градина Варна»ЕАД е включен в списъка на неприетите вземания на «Морско казино» ЕАД /в н./.

            Следователно, жалбоподателят «Морска  градина Варна»ЕАД, не е включен в списъка изготвен на основание чл.668 т.1 ТЗ, респективно на същият към релевантния момент за настоящето производство- момента на изготвяне на списъка по чл.668 т.1 ТЗ, е отречено качеството на кредитор. За това и същият не е легитимиран да предлага освобождаване на синдика на основание чл.657 ал.2 ТЗ. За това, крайният извод на окръжния съд, че молителят не е легитимиран в производството по чл.657 ал.2 ТЗ е правилен, поради което и молбата на същия законосъобразно е оставена без разглеждане.

По изложените съображения, частните жалби се явяват неоснователни и следва да се оставят без уважение.

С оглед на изложеното, следва да се направи извод, че обжалваното определение се явява законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

 По изложените съображения, съдът

                                                                                                     

                                         О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Определение № 859/07.03.2018 год., постановено по т.д.№ 1495/2016 год. по описа на ВОС.

 

Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 ЧЛЕНОВЕ: 1.

        

                      2.