ОПРЕДЕЛЕНИЕ

23

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на  10.01.2014 г. в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: В* П*

          ЧЛЕНОВЕ: З* З*

                     П* Х*

 

като разгледа докладваното от съдия В.П* ч.т.д.№ 2 по описа за 2014 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е частна жалба от М.В.С. *** срещу разпореждането на Окръжен съд – Варна за връщане на въззивната му жалба срещу решението от 14.11.13 г. по гр.д.№3324/2013 г. на същия съд.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима.

Разгледана по същество същата е неоснователна.

Върнатата жалба е срещу решение, с което е отменен отказ на длъжностното лице по регистрацията при Агенция по вписванията да впише в ТР заявени промени по партидата на „П* х*” АД по заявление, подадено от изпълнителния директор Д.Е.. Само решението, с което се потвърждава отказът на АВп и е отказано вписване, подлежи на обжалване пред апелативния съд чрез заявителя /в случая – Д.Е./, съгласно чл.606 - ГПК. Решението, с което отказът е отменен от окръжния съд и е указано на АВп да впише заявените промени по партидата на търговеца в търговския регистър, не подлежи на обжалване, още по-малко от лице, което не е заявител в регистърното производство, съответно – не е жалбоподател в производството по обжалване на отказа пред окръжния съд.

Ето защо, въззивната жалба на М.С. е недопустима и правилно е била върната от ВОС. Предвид това обжалваното разпореждане за връщане на жалбата следва да бъде потвърдено.

Воден от изложеното и на основание чл.278 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

О П Р Е Д Е Л И :

 

 ПОТВЪРЖДАВА разпореждане №11335/22.11.2013 г. на Варненския окръжен съд, с което е върната въззивната жалба на М.В.С. *** срещу решението от 14.11.13 г. по гр.д.№3324/2013 г. на същия съд.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВКС на РБ при предпоставките на чл.280, ал.1-ГПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                               ЧЛЕНОВЕ:1.                      2.