ОПРЕДЕЛЕНИЕ

11

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на 08.01.2018 г.  в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                    ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

    НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия В.Петров ч.т.д.№ 2 по описа за 2018 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е частна жалба от „Еврострой В.Търново“ ЕООД- гр.Велико Търново срещу определение №2996/16.11.2017 г. на Окръжен съд Варна - ГО по в.гр.д.№1038 /2017 г., с  което е оставена без разглеждане молбата му за допълване на разпореждане №8340/04.10.2017 г. в частта за разноските.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима.

Разгледана по същество същата е основателна.

Молбата за допълване в частта за разноските на разпореждането за връщане на подадената от „Енерго Про Продажби“ АД - гр.Варна касационна жалба срещу решението по делото е допустима. След като ОС Варна е разпоредил размяна книжата и ответникът по касация е ангажирал адвокатска защита и е представил отговор на касационната жалба, за изготвянето на който е направил разноски, той има право на основание чл.78, ал.3 – ГПК да иска заплащането им от касатора при връщане на жалбата му като недопустима. Предвид това молбата е следвало или да бъде разгледана по същество от въззивния окръжен съд, или, в случай че съдът счита себе си за некомпетентен да я разгледа, е следвало да я изпрати на надлежния съд, в случая – ВКС, на основание чл.118, ал.1 и 2 – ГПК. Като вместо това, е оставил молбата без разглеждане, въззивният съд е постановил неправилно определение, което следва да бъде отменено, като молбата с делото му бъде върната за евентуалното й разглеждане по същество или за изпращането й по компетентност на ВКС.

Воден от изложеното и на основание чл.278 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

О П Р Е Д Е Л И :

 

 ОТМЕНЯ определение №2996/16.11.2017 г. на Окръжен съд Варна - ГО по в.гр.д.№1038 /2017 г., с  което е оставена без разглеждане молбата за допълване на разпореждане №8340/04.10.2017 г. в частта за разноските.

 ВРЪЩА молбата с делото на същия съд за евентуалното й разглеждане по същество или за изпращането й по компетентност на ВКС.

Определението е окончателно.

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                   ЧЛЕНОВЕ:1.                      2.