О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

112………

 

Гр.Варна, …12.02…….. 2015 г.

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, Търговско отделение – ІІІ състав, в закрито заседание на дванадесети февруари през две хиляди и петнадесета година в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: З* З*

ЧЛЕНОВЕ: Р* С*

П* Х*

 

Като изслуша докладваното от съдия П.Х* в.ч.т.д.№ 20 по описа на ВАпС за 2015 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.274 и сл. ГПК.

Образувано е по постъпила частна жалба от Б* Б* ЕООД гр.Златица – ищец по т.д.№ 131/2014 г. по описа на ДОС, срещу протоколно определение от 18.11.2014 г., постановено по същото дело, с което производството по делото е спряно, на основание чл.229 ал.1 т.4 ГПК, до приключване на производството по чл.423 ГПК по възражение на С* Г* Т* – управител и едноличен собственик на ответното дружество – ТОП Е* Б* ЕООД гр.Добрич, депозирано по ч.гр.д.№ 372/2014 г. по описа на ДРС.

В жалбата се съдържат оплаквания за неправилно прилагане на процесуалния закон при постановяване на определението. Поддържа се, че подаването на възражение по чл.423 ГПК няма за последица спиране на изпълнителното производство, част от което е и исковото по чл.517 ал.4 ГПК, както и че така подаденото възражение е недопустимо. По тези съображения се моли обжалваното определение да бъде отменено.

Против частната жалба не е постъпил писмен отговор от ответника.

Частната жалба е подадена от легитимирана страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт и в законоустановения срок по чл. 275 ал.1 ГПК, поради което е допустима. По съществото й, след преценка на данните по делото, съдът намира следното:

Предявен е иск с правно основание чл.517 ал.4 ГПК за прекратяване на Т* Е* Б* ЕООД, предвид обстоятелството, че ищецът е взискател по изп.д.№ 20147900400733 на ЧСИ Р.М*, който е насочил изпълнението върху всички дялове на длъжника С*Г* Т* в Т* Е* Б*ЕООД гр.Добрич.

Изпълнителното производство е образувано въз основа на заповед по чл.410 ГПК и издаден изпълнителен лист. Както допустимостта, така и развитието на исковото производство са обусловени от наличието на висящ, надлежно образуван изпълнителен процес. Провеждането на конститутивния иск по чл.517 ГПК представлява особен вид принудително изпълнение. То рефлектира върху правната сфера на трето за изпълнението лице по начин, по който същата не може да бъде възстановена, ако се окаже, че последиците от изпълнението следва да отпаднат. При уважаване на иска дружеството се прекратява и се преминава към производство по ликвидация. Издаването на обратен изпълнителен лист не е основание за продължаване на прекратеното дружество, каквото би било възможно само в изрично посочените хипотези по чл.274 ТЗ. Особеният характер на иска предполага наличието на стабилен и неоспорим изпълнителен титул, предвид произтичащите от него правни последици.

Няма спор, че е подадено възражение от длъжника по чл.423 ГПК. По възражението се образува самостоятелно производство – дело от граждански характер, което приключва с акт на съда дали възражението се приема или не. Подаването на възражение не спира изпълнението на заповедта. Изпълнението се спира, само ако компетентният въззивен съд приеме възражението. Следователно, налице е производство по ГПК, произнасянето по което ще има значение за хода и допустимостта на исковото производство по чл.517 ГПК, доколкото при приемане на възражението и спиране на изпълнението съгласно чл.423 ал.3 ГПК, разрешаването на настоящия спор по същество би било недопустимо.

По тези съображения съдът намира, че са налице предпоставките на чл.229 ал.1 т.4 ГПК, поради което обжалваното определение следва да бъде потвърдено. Без значение в случая са доводите за недопустимост на възражението, които подлежат на преценка единствено в производството по чл.423 ГПК.

Водим от горното, съставът на Варненския апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА протоколно определение на ДОС по т.д.№ 13182014 г. от 18.11.2014 г., с което производството по делото е спряно, на основание чл.229 ал.1 т.4 ГПК.

Определението подлежи на касационно обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред Върховния касационен съд при условията на чл.280 ал.1 ГПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                   ЧЛЕНОВЕ: 1.                   2.