О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 241

 

                                             гр.Варна,  11 .04.2016 г.

 

                                        В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, трети състав, в закрито заседание на горепосочената дата през две хиляди и шестнадесета  година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                       ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

         ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

 

като разгледа докладваното от В. ПЕТРОВ в.т.д. № 201 по описа за 2016 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 258 и сл.ГПК.

Образувано е по въззивна жалба на ГЕОСПИД 1 ЕООД гр. Добрич, Д.Г.Д. и К.Г.Д.,***, чрез адв. К., срещу решение № 20/24.02.2016г., постановено по т.д. № 255/2015г. по описа на ОС – Добрич, в частта с което е признато за установено съществуване на вземането  на «СИБАНК» ЕАД по отношение на ответниците «ГЕОСПИД 1» гр.Добрич, Д.Г.Д. и К.Г.Д. за сумата над 36 255,18лв. до 38 835,98 лв. неизплатена главница, ведно със законната лихва от 19.12.2014 г.; за сумата над 17 309,08лв. до 21 920,49 лв. просрочена лихва за периода 20.02.2014 г.-19.12.2014 г., присъдени по изп.лист от 08.01.2015 г. по ч.гр.д. №16298/2014 г. на ВРС, както и в частта за раноските.

След като разгледа книжата по делото и извърши проверка за редовността на въззивната жалба, съдът установи следното:

Въззивната жалба на ГЕОСПИД 1 ЕООД гр. Добрич, Д.Г.Д. и К.Г.Д. е депозирана в срок. Досежно представителната валст на адв.К., съдът констатира, липсата на учреден мандат на същата за производство пред ВАпС. Пълномощното на л.55 от т.д. № 1294/15г. на ВОС съдържа конкретно посочени съдилища, пред които адв. К. може да представлява настоящите жалбоподатели, като същото не предвижда процесуално представителство пред ВАпС. Това обуславя нередовността на въззивната жалба по смисъла на чл. 261, т. 2 ГПК. Респ. администриращият съд е допуснал пропуск при извършване на проверката по чл. 262, ал. 1 ГПК касателно представителната власт на адв. К..

Отделно от това, във въззивната жалба се съдържат оплаквания за неправилност на решението в частта за разноските. Иска се решението да бъде изменено в тази му част, което по съществото си представлява молба по реда на чл. 248 ГПК. По делото липсват доказателства първоинстанционният съд да се е произнесъл по така инкорпорираната във въззивната жалба молба по чл. 248 ГПК за изменение на решението в частта за разноските.

Съобразно гореизложеното, ВАпС прави следните правни изводи:

Вземането за разноски има самостоятелен характер и законодателят е уредил специален процесуален ред за защита срещу решението в частта за разноските – чл. 248 ГПК, който не се припокрива с реда за защита срещу решението по съществото на спора. Когато неправилното произнасяне по отговорността за разноски не е свързано с неправилно произнасяне по предявените искове, страната следва да поиска изменение на решението в частта за разноските по реда на чл. 248 ГПК. Компетентен да разгледа допустимостта и основателността на оплакванията е съдът, постановил процесното решение. Определението на съда по молбата по чл. 248 ГПК подлежи на обжалване по реда на чл. 248, ал.3 ГПК - по реда за обжалване на решението, като горната инстанция може да измени определения размер на разноските евентуално в производство по частна жалба срещу постановеното определение, т.е. след неговото постановяване.

Предвид изложеното по-горе, производството по делото следва да бъде прекратено, а делото – върнато на ДОС за произнасяне по реда на чл. 248 ГПК по обективираните във въззивната жалба оплаквания срещу постановеното решение  в частта за разноските, както и за предприемане необходимите действия по администриране на въззивната жалба по смисъла на чл. 261, т. 2, вр. чл. 262, ал. 1 ГПК.

         Водим от горното, съдът

        

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

 

ПРЕКРАТЯВА  производството по в.т.д. № 201/16 год. по описа на АС - Варна.

ВРЪЩА  делото на ДОС за изпълнение на дадените указания.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ:    1.

 

                                                                              2.