О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  №272

 

17.05.2016г., гр. Варна

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито съдебно заседание на шестнадесети май две хиляди и седемнадесета година, проведено в състав:

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: Г. ЙОВЧЕВ

                                                                             НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдията Н. ДАМЯНОВА ч. т. д. № 201

по описа на ВнАпС за 2017г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 274 и сл. от ГПК, образувано по въззивна частна жалба на Г.Д.К. и С.О.К., подадена чрез адв. Г. Л. от ВАК, срещу определение № 565/22.02.2017г., постановено по т. д. № 1/2017г. по описа на Варненски окръжен съд, с което е оставена без разглеждане подадената от частния жалбоподател молба вх. № 5102/20.02.2017г., за продължаване на срок за изпълнение на указания, на основание чл. 63, ал. 1 ГПК.

С оплаквания за неправилност на определението се иска неговата отмяна Твърди се, че молба вх. № 5102/20.02.2017г., с която е поискано повторно продължаване на срок, е подадена на 20.02.2017г., което е последният ден от вече продължения срок за изпълнение на указанията.

Частната жалба е подадена в рамките на преклузивния срок по чл. 275, ал. 1 ГПК, от надлежно упълномощен представител на легитимирани лица, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, и е процесуално допустима.

Съдът, като провери данните по делото, релевантни за предмета на спора във връзка с изложените оплаквания, намира частната жалба за основателна по следните съображения:

С определение № 86/10.01.2017г. по в. т. д. №1/2017г. по описа на ВОС производството по делото е оставено без движение, с указания за отстраняване в едноседмичен срок на констатираните от съда нередовности, посочени в определението. Съобщение за определението, ведно с препис от съдебния акт, са редовно връчени на жалбоподателите, чрез процесуалния им представител адв. Г. Л., на 03.02.2017г. С разпореждане № 1725/13.02.2017г., постановено по подадена от жалбоподателите молба вх. № 3954/10.02.2017г., срокът за изпълнение на указанията е продължен с една седмица, считано от изтичане на първоначалния срок, на основание чл. 63 ГПК. В рамките на продължения срок не е предприето изпълнение на указанията, а е подадена молба вх. № 5102/20.02.2017г., с повторно искане по чл. 63, ал. 1 ГПК, която е оставена без разглеждане с обжалваното определение.

Изводът на първоинстанционния съд, че молба вх. № 5102/20.02.2017г. е подадена след изтичане на продължения срок за изпълнение на указанията не се споделя от настоящия съдебен състав. Първоначалният едноседмичен срок е изтекъл на 10.02.2017г., петък, присъствен ден. Продълженият срок, чиито първи ден е 11.02.2017г. /денят, следващ последния ден на първоначалния срок/, би следвало да изтече на 18.02.2017г. Посочената дата обаче е събота, неприсъствен ден, при което, по правилото на чл. 60, ал. 6 ГПК, срокът изтича в първия следващ присъствен ден - 20.02.2017г., понеделник. Молбата е подадена в последния ден на продължения срок.

Въз основа на посоченото съставът на ВнАпС намира, че обжалваното определение следва да бъде отменено, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение № 565/22.02.2017г., постановено по т. д. № 1/2017г. по описа на Варненски окръжен съд, и

ВРЪЩА делото на Варненски окръжен съд за произнасяне по молба вх. № 5102/20.02.2017г.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                        ЧЛЕНОВЕ:  1.                      2.