ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№   299                                               25.05.2017 год.                                 Град Варна

Апелативен съд                                                                  Търговско отделение

На  25-и май                                                                Година 2017год.

В    закрито заседание в следния състав:

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ    

                                      ЧЛЕНОВЕ:  ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                                                         ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

Като разгледа докладваното от Р.Славов в. ч.търговско дело

№ 202 по описа за 2017 година и за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е образувано по постъпила частна жалба от адв. Ю.С. от САК, като пълномощник  на „Виндферм Балчик  1“ЕООД и „Виндферм Балчик  2“ЕООД гр.София, срещу определение № 886 от 22.03.2017год. по т.д.№ 336/2017г. по описа на ВОС, с което е спряно производството по делото, на основание чл.229 ал.1т.4 ГПК до приключване с влязъл в сила съдебен акт по т.д. № 932/2016год. на ВОС.       Излага доводи за неправилност на постановеният съдебен акт, поради незаконосъобразност, по изложени съображения. Основните са, че  не е налице връзка на преюдициалност между делата, въпреки че страните са едни и същи.  За това считат, че предходно заведеното дело в същия съд няма отношение към заведеното от   жалбоподателя исково производство, спряно с обжалваното определение. Това е така, понеже по т.д. № 932/2016год. се претендира заплащане на ел.енергия за 2015год., а ПО спряното производство се претендира заплащане на произведена ел. енергия за последващ период-през 2016год,  Моли определението да бъде отменено и делото върнато за продължаване на съдопроизводствените действия.

Насрещната страна „Енерго-про-продажби“АД не е изразилА становище по жалбата.

Частната жалба е подадена в срок. При разглеждането й, съдът съобрази следното:

Производството пред ВОС е образувано по искова молба на  „Виндферм Балчик  1“ЕООД и „Виндферм Балчик  2“ЕООД гр.София, против „Енерго-Про Продажби“АД гр.Варна, в която са предявени искове  за заплащане на суми представляващи остатъци от цена за продадена през 2016год., но незаплатена  по преференциални цени ел. енергия от възобновяем източник и обезщетение за забавено плащане, като претенциите за всеки от ищците е в размер: 251 740,55лв. и 1961,90лв. за първия ищец и 243 699,65лв. и 1899,23лв. за втория.

Не е спорно, че пред ВОС е образувано т.д. № 761/2016год.  по искова молба на  „Виндферм Балчик  1“ЕООД и „Виндферм Балчик  2“ЕООД гр.София, против „Енерго-Про Продажби“АД гр.Варна, по което са предявени искове  за заплащане на суми представляващи остатъци от цена за продадена през 2015год., но незаплатена  по преференциални цени ел. енергия от възобновяем източник и обезщетение за забавено плащане.

  С обжалваното определение на основание чл.229 ал.1 т.4 ГПК съдът е спрял производството по делото, до приключване с влязъл в сила съдебен акт на производството по адм.д. № 761/2016год. на ВОС.

Обжалваното определение се явява незаконосъообразно и като такова следва да бъде отменено, поради следното:

Настоящата инстанция не споделя извода на окръжния съд, относно преюдициалния характер на висящото производство по т.д.№ 761/2016год. на ВОС, поради следните съображения:

Видно е, че т.д. № 761/2016год. на ВОС е образувано и е висящо между същите страни и на същото основание, като разликата е в периода-претендира се заплащане на ел. енергия, произведена в предходен период.

За да е налице връзка между делата / преюдициалност/ на предходно образуваното исково производство със спряното, следва решението на преюдициалното дело да има значение за правилното решаване на спряното дело. Или, делата да са във връзка на обуславящо и обусловено –делото което следва да бъде спряно.

В двата образувани процеса, които са между едни и същи страни, предходно образуваното дело няма характер на обуславящо спрямо т.д. № 336/17год. на ВОС. Това е така, понеже установяването на претендираните  вземания за произведена ел. енергия за 2015год. по никакъв начин не влияе и е без значение за установяване дължимост на вземанията на ищеца за  произведена ел.енергия за 2016год. Действително и двете претенции се основават на едни и същи общи факти-валидно облигационно правоотношение между страните, но установяването на общите факти в процеса по т.д. № 761/2016год. не би се ползвало със СПН относно процеса № 336/2017год., понеже вторият процес се отнася за различен /последващ/ период, за който предпоставките относно основателността на претенцията следва да се установят отново /понеже за единия период може да са налични, а за другия да липсват/.

За това, настоящият съдебен състав намира, че предмета на т.д. № 761/2016год. не е обуславящ спрямо т.д. № 336/2017год. на ВОС, респективно спряното производство по последното не е обусловено от по-рано образуваното съдебно производство.

Предвид гореизложеното, обжалваното определение с което на основание чл.229 ал.1 т.4 ГПК е  спряно   производството по т.д. № 336/2017год. по описа на ВОС, до приключване с влязъл в сила съдебен акт по т.д. № 761/2016год. на ВОС се явява незаконосъобразно и следва да бъде отменено.

          По изложените съображения Варненският апелативен съд

 

                            О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ Определение № 886 от 22.03.2017год. постановено по т.д.№ 336/2016г. по описа на ВОС, в частта му, с която на основание чл.229 ал.1 т.4 е спряно производството по делото, до приключване с влязъл в сила съдебен акт на производството по т.д. № 761/2016год. по описа на  Окръжен съд-Варна.

ВРЪЩА делото за продължаване на съдопроизводствените действия.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                 ЧЛЕНОВЕ: 1.                  2.