О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№…250…./гр.Варна, …12.04.2018…  год.

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, в закрито съдебно  заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА

МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

 

като разгледа докладваното от съдията А.Братанова в.ч.т.д.№ 203/2018 год. по описа на ВАС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл. 122 ГПК.

Образувано е по разпореждане № 3005/27.03.2018 год., постановено по ч.т.д.№ 96/2018 год. по описа на ВОС, с което е ПОВДИГНАТ спор за подсъдност във връзка с производството по молба вх.№ 8799/21.03.2018 год. , подадена от Е.В. Горанов за издаване на изпълнителен лист по влязло в сила определение за присъждане на разноски.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Производството по ч.т.д.№ 96/2018 год. по описа на ВОС е приключило с постановяване на определение № 844/06.03.2018 год., с което съдът е приел възражението на Е.В.Г., на основание чл. 423, ал.1, т.2 ГПК, обезсилил е заповедта за изпълнение и издадения изпълнителен лист, на основание чл. 423, ал.3 ГПК, вкл. е осъдил насрещната страна със заплащането на разноски за основателно възражение, на основание чл. 81 вр. чл. 78, ал.1 ГПК.

Постановеният съдебен акт е окончателен.

С писмо изх.№ 2643/12.03.2018 год. делото е върнато на РС.

С молба вх.№ 16383/09.03.2018 год. Е. В.Горанов е сезирал РС с искане за издаване на изпълнителен лист  за присъдените разноски. С разпореждане № 9860/12.03.2018 год. на ВРС молбата за издаване на изпълнителен лист е изпратена по компетентност на ОС – Варна, на основание чл. 405, ал.2 ГПК.

Разпоредбата на чл. 405, ал.2 ГПК въвежда правила за определяне на  компетентния съд в производството по издаване на изпълнителен лист. Общото правило  гласи,  че молбата винаги се подава до първоинстанционния съд, а само в случаите, когато актът, макар и нестабилизиран,  подлежи на незабавно изпълнение – до съда, който е постановил решението.

Настоящият изпълнително основание - определение № 844/06.03.2018 год. има окончателен и непререшаем характер. Същото е постановено в производство по чл. 423 ГПК, което има характер на извънредно, но акцесорно такова. Постановеният конкретен резултат води до приключване на заповедното производство чрез обезсилване на заповедта за изпълнение и издадения въз основа на нея изпълнителен лист, респ. окончателно разрешава въпроса за основателността на заявлението за издаване на заповед за изпълнение.  По изложените съображения, режимът на присъдените разноски в производството по чл. 423 ГПК следва да е идентичен с режима при въззивно обжалване на съдебен акт. На основание чл. 405, ал.2 ГПК компетентен да издаде изпълнителен лист за присъдените разноски е винаги първостепенния съд.

 Водим от горното и на основание чл. 122 ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОМПЕТЕНТЕН да се произнесе по молбата за издаване на изпълнителен лист за присъдените разноски с Определение № 844/06.03.2018 год., постановено по ч.т.д.№ 96/2018 год. по описа на ВОС е РАЙОНЕН СЪД – ВАРНА.

ИЗПРАЩА делото по компетентност на РС – Варна .

Определението е окончателно /т.7 от ТР № 1 от 9.12.2013 г. на ВКС по тълк. д. № 1/2013 г., ОСГТК/.

.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                 ЧЛЕНОВЕ: