Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

 

 

108 /гр. Варна, 10.05.2017 г.

                                                          

В ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД – ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито съдебно заседание на десети май през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                                                                    НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Георги Йовчев в.т.д.№204/2017 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл.25, ал.4, изр.2 ЗТР и е образувано по жалба на Е.З.П., в качеството й на ликвидатор на «ПМ ИНВЕСТ» ООД - в ликвидация, със седалище гр.Варна срещу решение №213/21.03.2017 год., постановено по т.д.№ 219/2017  год. по описа на ОС – Варна, с което е потвърден отказ на длъжностното лице по регистрацията №20170203133512-2/08.02.2017 г. за вписване по партидата на «ПМ ИНВЕСТ» ООД, ЕИК 103231675, гр.Варна на обстоятелствата заявени със заявление №20170203133512/03.02.2017 г., а именно заличаване от търговския регистър на ликвидатора Е.З.П..

В жалбата се излага, че решението е небосновано и постановено в противоречие с процесуалния закон, доколкото в хипотезата е налице приложението на чл.50, ал.4 от ГПК вр. чл.47, ал.1 от ГПК.

Апелативният съд, като се запозна с жалбата и доказателствата по делото намира, че жалбата е процесуално допустима, подадена е срещу решение на Окръжния съд по чл. 25, ал. 4 от ЗТР, за което законът е предвидил обжалване пред Апелативния съд, като е спазен седемдневния срок.

Разгледана по същество, жалбата е основателна, поради следните съображения:                             

Предмет на обжалване пред Варненския окръжен съд е отказ на длъжностното лице при Агенция по вписванията №20170203133512-2/08.02.2017г. за вписване по партидата на «ПМ ИНВЕСТ» ООД, ЕИК 103231675, гр.Варна на обстоятелствата заявени със заявление №20170203133512/03.02.2017г., а именно заличаване от търговския регистър на ликвидатора Е.З.П.. Отказът е мотивиран с това, че нотариалното удостоверяване на обстоятелствата по залепяне на уведомлението, с което до дружеството е отправено изявление за отказ на ликвидатора да продължи да изпълнява възложените му функции, не е редовно оформено, тъй като не е удостоверено пускане на уведомление в пощенската кутия, респ. че такава няма или връчителят няма достъп до нея.  За да потвърди обжалвания отказ, окръжният съд изцяло е възприел изводите на длъжностното лице по регистрацията, касаещи липсата на доказателства за пускане на увведомление в пощенската кутия.

От справката по партидата на „ПМ ИНВЕСТ” ООД, със седалище гр.Варна се установява, че въз основа на решение на ВОС по ф.д.№1977/1995 г., дружеството е прекратено и обявено в ликвидация, като Е.З.П. е вписана като ликвидатор.

Действително нито ТЗ, нито ЗТР урежда изрично изрично възможността, ликвидаторът да бъде освободен по негово искане. Съдът намира, че когато ликвидаторът е определен по реда на чл.156, ал.2 от ТЗ, т.е. с решение на общото събрание, какъвто е конкретния случай, с оглед характера на правоотношенията, които възникват между него и дружеството, то по аналогия следва да намери приложение разпоредбата на чл.141, ал. 5 от ТЗ.

Съгласно чл. 141 ал.5 от ТЗ, за да бъде заличен от търговския регистър, ликвидаторът следва да уведоми предварително дружеството писмено. Правото му сам да заяви заличаването си възниква в случай, че дружеството не е предприело действия в тази насока в едномесечен срок от уведомяването.

В настоящия случай, Е.З.П. е уведомила дружеството чрез изпратена от нея нотариална покана, рег. № 10346 на нотариус Красимира Кангалова. Поканата е от дата 25.11.2016 г. Адресът на управление на дружеството по актуални данни от ТР е посетен за връчване на поканата три пъти в периода 28.11.2016 г. – 12.12.2016 г. Констатирано е от нотариуса, че на адреса не е намерено лице което да получи уведомлението, поради което е приложен чл. 47 от ГПК и е залепено уведомление. На 27.12.2014 година от нотариуса е констатирано, че в 14 дневния срок за получаване на поканата, не се е явило лице /представител, пълномощник/ за нейното получаване.

Съдът намира, че ликвидаторът надлежно е поискал с уведомление, достигнало до дружеството на 25.11.2016 г. да бъде заличен и юридическото лице проявило бездействие в предвидения в закона едномесечен срок, при което са налице предпоставките по чл.141 ал.5 от ТЗ, ликвидаторът сам да заяви това обстоятелство за вписване.

С оглед характера на производството, съдът намира, че  извършените от нотариуса действия са достатъчни за да се приеме, че е налице редовно удостоверяване по реда на чл.47, ал.1 от ГПК вр. чл.50, ал.4 от ГПК.

По изложените съображения съдът намира, че следва да отмени обжалваното решение на Варненския окръжен съд, както и отказа на длъжностното лице от Агенцията по вписванията и следва да даде задължителни указания за вписване на заявените обстоятелства.

            Така мотивиран, съдът

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение №213/21.03.2017 год., постановено по т.д.№ 219/2017  год. по описа на ОС – Варна, с което е потвърден отказ на длъжностното лице по регистрацията №20170203133512-2/08.02.2017 г. за вписване по партидата на «ПМ ИНВЕСТ» ООД, ЕИК 103231675, гр.Варна на обстоятелствата заявени със заявление №20170203133512/03.02.2017 г., а именно заличаване от търговския регистър на ликвидатора Е.З.П. и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ отказ на длъжностното лице по регистрацията №20170203133512-2/08.02.2017  год.

УКАЗВА на Агенцията по вписванията да впише промени в обстоятелства по заявление №20170203133512/03.02.2017 г., по партидата на «ПМ ИНВЕСТ» ООД, ЕИК 103231675, със седалище гр.Варна, а именно заличаване от търговския регистър на ликвидатора Е.З.П..

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                  ЧЛЕНОВЕ: